Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Kasstroomoverzicht Pagina 130

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2019. Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode en bestaat uit kasstromen operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. Deze pagina betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificatie is geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en valt dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.  

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN2019
Exploitatieresultaat 32.606
   
Aanpassing voor:  
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 122.919
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 853
Mutatie voorzieningen 40.449
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -88
Subtotaal 164.133
   
Voorraden en onderhanden werk -32.869
   
Mutatie in werkkapitaal  
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 30.398
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) -9.851
Overlopende activa 2.309
Overlopende passiva 24.519
  47.375
Kasstroom uit operationele activiteiten211.245
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN2019
Investeringen -298.422
Desinvesteringen en bijdragen derden 54.233
Subtotaal -244.189
   
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 19.048
Subtotaal 19.048
   
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -2.482
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 10.446
Subtotaal 7.964
   
Mutatie kapitaalverstrekkingen -15.552
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-232.729
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN2019
Mutatie kortlopende geldleningen 1.000
Aangetrokken leningen og 685.000
Aflossingen leningen og -649.817
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten36.183
   
Mutatie geldmiddelen14.699