Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

SiSa-verantwoording Pagina 132

SiSa-verantwoording

SiSa staat voor Single Information, Single Audit. SiSa is de manier waarop gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zich per jaar verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen. Hieronder is de SiSa bijlage gepresenteerd. Door op het pijltje te klikken krijg je inzicht in de ingevulde indicatoren van de betreffende SiSa-uitkering.

Ministerie en SiSa nummerSisa uitkering  
BZK - C8Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Project Mainportontwikkeling
Rotterdam Uitwerkingsovereenkomst tussen rijk en gemeente Rotterdam
  

Indicatornummer: C8 / 01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 6.687.668
Indicatornummer: C8 / 02 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
BZK - C22Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam

Wet Ruimtelijke Ordening
Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeente Rotterdam
  

Indicatornummer: C22 / 01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 7.310.304
Indicatornummer: C22 / 02 Bijdrage particuliere grondeigenaren Aard controle R € 0
Indicatornummer: C22 / 03 Verwachte einddatum project afspraak Aard controle R 31-12-2019
Indicatornummer: C22 / 04 Verwachte einddatum project realisatie Aard controle R 31-12-2019
Indicatornummer: C22 / 05 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
Indicatornummer: C22 / 06 Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
Aard controle n.v.t. € 29.672.676
OCW - D1Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten
  

Indicatornummer: D1 / 01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 2.014.065
Indicatornummer: D1 / 02 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 1.020.302
OCW - D1ARegionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten
  

Indicatornummer: D1A / 01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 1.134.826
Indicatornummer: D1A / 02 Besteding aan contactschool (jaar T) Aard controle R € 353.514
Indicatornummer: D1A / 03 Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch) Aard controle n.v.t € 1.488.340
Indicatornummer: D1A / 04 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 603.097
OCW - D8Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)  

Indicatornummer: D8/ 01 Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteiteisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R € 31.900.968
Indicatornummer: D8 / 02 Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R € 18.799.489
Indicatornummer: D8 / 03 Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R € 1.000
Indicatornummer: D8 / 04 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t  
Indicatornummer: D8 / 05 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Aard controle R € 0
Indicatornummer: D8 / 06 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t  
Indicatornummer: D8 / 07 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Aard controle R € 0
OCW - D9Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018

Gemeenten
  

Indicatornummer: D9 / 01 Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R € 0
Indicatornummer: D9 / 02 Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R € 0
Indicatornummer: D9 / 03 Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R € 0
Indicatornummer: D9 / 04 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R € 0
Indicatornummer: D9 / 05 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t  
Indicatornummer: D9 / 06 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Aard controle R € 0
Indicatornummer: D9 / 07 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t  
Indicatornummer: D9 / 08 Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Aard controle R € 0
OCW - D10Volwasseneducatie

Contactgemeenten
  

Indicatornummer: D10 / 01 Verstrekte uitkering (jaar T) Aard controle R € 7.537.947
Indicatornummer: D10 / 02 Besteding (jaar T) van educatie Aard controle R € 9.198.395
Indicatornummer: D10 / 03 Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Aard controle R € 227.244
Indicatornummer: D10 / 04 Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Aard controle R € 0
IenW - E3Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  

Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenM/BSK-2014/237882
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 330.397
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenM/BSK-2014/237882
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 864.409
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2018/249142
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2018/249142
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2018/249145
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2018/249145
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2018/249144
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2018/249144
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/175665
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/175665
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/197274
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/197274
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234985
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234985
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234970
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234970
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/235008
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/235008
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234961
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234961
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234951
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234951
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234986
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234986
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234976
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234976
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234958
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234958
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234964
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234964
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234989
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234989
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234982
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234982
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234995
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenW/BSK-2019/234995
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenM/BSK-2017/105973
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenM/BSK-2017/105973
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenM/BSK-2013/245270
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenM/BSK-2013/245270
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
IenW - E13Slimme laadpleinen

Toekenningsbeschikking

Gemeenten en provincies
  

Indicatornummer: E13 / 01 Projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. 5000004096
Indicatornummer: E13 / 02 Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E13 / 03 Project afgerond (in jaar T)? Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E13 / 04 Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: E13 / 05 Toelichting op niet-afgeronde projecten Aard controle n.v.t. Project start in 2020
EZK - L4BDeelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Stadsregio (Wgr+) Rotterdam en gemeente Rotterdam
  

Indicatornummer: F4B / 01 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R € 1.150.000
Indicatornummer: F4B / 02 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 16.833.000
Indicatornummer: F4B / 03 Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Nee
SZW - G2Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2019

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
  

Indicatornummer: G2 / 01 Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 496.910.617
Indicatornummer: G2 / 02 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 10.098.287
Indicatornummer: G2 / 03 Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle R € 25.758.214
Indicatornummer: G2 / 04 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle R € 368.244
Indicatornummer: G2 / 05 Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R € 1.077.665
Indicatornummer: G2 / 06 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

GemeenteI.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R € 16.602
Indicatornummer: G2 / 07 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle R € 1.521.528
Indicatornummer: G2 / 08 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle R € 465.035
Indicatornummer: G2 / 09 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle R € 32.220
Indicatornummer: G2 / 10 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 4.770.431
Indicatornummer: G2 / 11 Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 0
Indicatornummer: G2 / 12 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
SZW - G3Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
  

Indicatornummer: G3 / 01 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R € 899.161
Indicatornummer: G3 / 02 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R € 351.655
Indicatornummer: G3 / 03 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R € 333.813
Indicatornummer: G3 / 04 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R € 311.609
Indicatornummer: G3 / 05 Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R € 294.459
Indicatornummer: G3 / 06 Besteding (jaar T) Bob Aard controle R € 0
Indicatornummer: G3 / 07 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R € 0
Indicatornummer: G3 / 08 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R € 0
Indicatornummer: G3 / 09 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
VWS - H1Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Gemeenten
  

Indicatornummer: H1 / 01 Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Afspraak
Aard controle D1 90
Indicatornummer: H1 / 02 Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Realisatie
Aard controle D1 120
Indicatornummer: H1 / 03 Besteding (jaar T) Aard controle R € 1.373.418
VWS - H3Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Subsidieregeling publieke gezondheid

Gemeenten
  

Indicatornummer: H3 / 01 Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. Aard controle D1 1.878
Indicatornummer: H3 / 02 Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 3.733
Indicatornummer: H3 / 03 Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 17.171
Indicatornummer: H3 / 04 Besteding (jaar T) Aard controle R € 4.262.036
Indicatornummer: H3 / 05 Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) Aard controle R € 250.831
VWS - H4Specifieke uitkering Sport  

Indicatornummer: H4 / 01 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Aard controle R € 6.620.936
Indicatornummer: H4 / 02 Projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. 1.1
Indicatornummer: H4 / 03 Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 04 Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 05 Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 06 Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 07 Kopie projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. 1.1
Indicatornummer: H4 / 08 Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 09 Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R 0,00%
Indicatornummer: H4 / 10 Toelichting
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 02 Projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. 1.3 / V0002415
Indicatornummer: H4 / 03 Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Aard controle R € 59.992
Indicatornummer: H4 / 04 Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 59.992
Indicatornummer: H4 / 05 Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 06 Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 07 Kopie projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. 1.3 / V0002415
Indicatornummer: H4 / 08 Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R € 59.992
Indicatornummer: H4 / 09 Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R 0,91%
Indicatornummer: H4 / 10 Toelichting
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 02 Projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. 2.2 / 100019011
Indicatornummer: H4 / 03 Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Aard controle R € 244.400
Indicatornummer: H4 / 04 Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 05 Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 244.400
Indicatornummer: H4 / 06 Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 07 Kopie projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. 2.2 / 100019011
Indicatornummer: H4 / 08 Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R € 244.400
Indicatornummer: H4 / 09 Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R 3,69%
Indicatornummer: H4 / 10 Toelichting
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 02 Projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. Overig
Indicatornummer: H4 / 03 Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 04 Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 05 Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 06 Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 07 Kopie projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. Overig
Indicatornummer: H4 / 08 Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R € 0
Indicatornummer: H4 / 09 Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R 0,00%
Indicatornummer: H4 / 10 Toelichting
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 11 Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld Aard controle n.v.t. € 6.316.544
VWS - H5Subsidieregeling Prep  

Indicatornummer: H5 / 01 Aantal intakeconsulten Aard controle R 106
Indicatornummer: H5 / 02 Aantal vervolgconsulten Aard controle R 70
Indicatornummer: H5 / 03 Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen Aard controle R 360
LNV - L2Regio deal Rotterdam Zuid  

Indicatornummer: L2 / 01 Totaal ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 30.000.000
Indicatornummer: L2 / 02 Betreft pijler Aard controle n.v.t. School
Indicatornummer: L2 / 03 Verplicht in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler Aard controle n.v.t. € 3.559.186
Indicatornummer: L2 / 04 Totale verplichting (jaar T) Aard controle D2 € 3.049.024
Indicatornummer: L2 / 05 Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 3.049.024
Indicatornummer: L2 / 06 Cofinanciering (jaar T) Aard controle n.v.t. € 3.049.024
Indicatornummer: L2 / 07 Betreft pijler Aard controle n.v.t. School
Indicatornummer: L2 / 08 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 3.049.024
Indicatornummer: L2 / 09 Totaal beschikbaar t.o.v. ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 26.950.976
Indicatornummer: L2 / 10 Toelichting Aard controle n.v.t. De omschrijving 'Totale verplichtingen (jaar T, indicatornummer: L2/04) is fout. Het moet 'Totale bestedingen (Jaar T) zijn.
Indicatornummer: L2 / 11 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: L2 / 01 Totaal ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 24.000.000
Indicatornummer: L2 / 02 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Werk
Indicatornummer: L2 / 03 Verplicht in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler Aard controle n.v.t. € 691.579
Indicatornummer: L2 / 04 Totale verplichting (jaar T) Aard controle D2 € 6.270.000
Indicatornummer: L2 / 05 Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 6.270.000
Indicatornummer: L2 / 06 Cofinanciering (jaar T) Aard controle n.v.t. € 7.380.000
Indicatornummer: L2 / 07 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Werk
Indicatornummer: L2 / 08 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 7.380.000
Indicatornummer: L2 / 09 Totaal beschikbaar t.o.v. ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 17.730.000
Indicatornummer: L2 / 10 Toelichting Aard controle n.v.t. De omschrijving 'Totale verplichtingen (jaar T, indicatornummer: L2/04) is fout. Het moet 'Totale bestedingen (Jaar T) zijn.
Indicatornummer: L2 / 11 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: L2 / 01 Totaal ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 50.000.000
Indicatornummer: L2 / 02 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Wonen
Indicatornummer: L2 / 03 Verplicht in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler Aard controle n.v.t. € 46.466
Indicatornummer: L2 / 04 Totale verplichting (jaar T) Aard controle D2 € 2.522.722
Indicatornummer: L2 / 05 Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 2.522.722
Indicatornummer: L2 / 06 Cofinanciering (jaar T) Aard controle n.v.t. € 1.444.328
Indicatornummer: L2 / 07 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Wonen
Indicatornummer: L2 / 08 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 1.444.328
Indicatornummer: L2 / 09 Totaal beschikbaar t.o.v. ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 47.477.278
Indicatornummer: L2 / 10 Toelichting Aard controle n.v.t. De omschrijving 'Totale verplichtingen (jaar T, indicatornummer: L2/04) is fout. Het moet 'Totale bestedingen (Jaar T) zijn.
Indicatornummer: L2 / 11 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: L2 / 01 Totaal ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 2.000.000
Indicatornummer: L2 / 02 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Cultuur
Indicatornummer: L2 / 03 Verplicht in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler Aard controle n.v.t. € 175.000
Indicatornummer: L2 / 04 Totale verplichting (jaar T) Aard controle D2 € 500.025
Indicatornummer: L2 / 05 Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 500.025
Indicatornummer: L2 / 06 Cofinanciering (jaar T) Aard controle n.v.t. € 198.156
Indicatornummer: L2 / 07 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Cultuur
Indicatornummer: L2 / 08 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 198.156
Indicatornummer: L2 / 09 Totaal beschikbaar t.o.v. ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 1.499.975
Indicatornummer: L2 / 10 Toelichting Aard controle n.v.t. De omschrijving 'Totale verplichtingen (jaar T, indicatornummer: L2/04) is fout. Het moet 'Totale bestedingen (Jaar T) zijn.
Indicatornummer: L2 / 11 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee