Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur en dienstverlening Pagina 30

Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 2

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 3

Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het beheer van de basisregistratie personen (BRP).

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves10.82411.96614.0982.132

Bijdragen rijk en medeoverheden 960 248 592 344
Dividenden 0 1.000 1.000 0
Overige opbrengsten derden 9.123 9.994 11.781 1.788
Overige baten 741 724 724 0
Lasten exclusief reserves69.55177.17379.8352.662

Apparaatslasten 46.180 47.702 48.553 850
Inhuur 900 1.290 1.966 676
Overige apparaatslasten 3.117 2.011 2.742 730
Personeel 42.163 44.401 43.845 -556
Interne resultaat -2.146 -2.006 -1.293 713
Interne resultaat -2.146 -2.006 -1.293 713
Programmalasten 25.518 31.476 32.576 1.099
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.195 18.263 17.743 -519
Kapitaallasten 108 104 104 0
Overige programmalasten 1.763 2.860 8.037 5.177
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.452 10.249 6.690 -3.559
Saldo voor vpb en reserveringen -58.728 -65.207 -65.737 -530
Saldo voor reserveringen -58.728 -65.207 -65.737 -530
Reserves8911.9151.647-268

Onttrekking reserves 2.220 3.374 3.042 -332
Toevoeging reserves 1.329 1.459 1.459 0
Vrijval Reserves 0 0 64 64
Saldo -57.837 -63.292 -64.091 -799

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Op het programma Bestuur en Dienstverlening is sprake van een nadelig saldo van € 799.

 

Opbrengsten Leges: € 900

De verwachte daling van de opbrengsten Leges is minder hoog dan verwacht. In de laatste maanden van 2019 zijn meer reisdocumenten uitgegeven dan verwacht. Dit heeft geleid tot een positief saldo van € 900.

 

Citylab010: € 2,9 mln

Een groot deel van de toegekende subsidies heeft betrekking op activiteiten in 2020 en volgende jaren. In november 2019 zijn de subsidiebeschikkingen van Citylab010 verleend. In december 2019 is duidelijk geworden,  welk deel van het beschikbare budget betrekking heeft op 2020 en latere jaren. Om deze reden is er in 2019 een onderbesteding van € 2,9 mln. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel ingediend.

 

Pensioenvoorziening bestuurders: - € 5,2 mln

Bij het onderdeel College zorgde de aanpassing van de rekenrente tot een hogere dotatie aan de pensioenvoorziening van € 5,2 mln.

 

Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman: € 874

Bij het onderdeel Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman is sprake van een positief saldo € 874, vooral door lagere kosten op het gebied van personeel en lagere kosten automatisering.

 

Overig: - € 273

Diverse kleine afwijkingen voor een bedrag van € 273.