Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten Pagina 58

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor ontwikkelingen en voortgang op dit taakveld wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen en de respectievelijke jaarrekeningen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingen.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves4.07110.130-90-10.220

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.945 8.086 -419 -8.505
Overige opbrengsten derden 2.126 2.044 329 -1.715
Lasten exclusief reserves60.95667.10555.580-11.525

Apparaatslasten 1.744 2.754 4.088 1.334
Inhuur 94 974 2.205 1.231
Overige apparaatslasten 0 0 71 71
Personeel 1.650 1.780 1.813 33
Interne resultaat 0 -1 -211 -210
Interne resultaat 0 -1 -211 -210
Programmalasten 59.213 64.353 51.703 -12.650
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.728 8.841 -3.221 -12.062
Kapitaallasten 0 27 27 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 55.485 55.485 54.897 -588
Saldo voor vpb en reserveringen -56.885 -56.975 -55.670 1.305
Saldo voor reserveringen -56.885 -56.975 -55.670 1.305
Reserves090900

Onttrekking reserves 0 90 90 0
Saldo -56.885 -56.885 -55.580 1.305

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 0 -1.305 0 1.305
2. Regionale samenwerkingsverbanden -10.220 -10.220 0 0
Totaal afwijkingen -10.220 -11.525 0 1.305

Toelichting overzicht afwijkingen

1.Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De materiële lasten bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zijn € 1.305 lager uitgevallen. De belangrijkste verklaring hiervoor is de afrekening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO). In de begroting van de gemeente Rotterdam is als bijdrage aan de VRR een bedrag opgenomen voor de afrekening van FLO. Dit wordt op actuele kosten afgerekend en dit viel in 2019 lager uit dan was begroot.

 

2. Regionale samenwerkingsverbanden

De gerealiseerde baten en lasten van de regionale samenwerkingsverbanden (RIEC, Veiligheidshuis, Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) en Burgernet) zijn uit de cijfers van het concern gehaald. De gemeente Rotterdam is alleen kassier voor deze onderdelen. De begrotingscijfers maken wel deel uit van de begroting van dit taakveld.

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten.
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen.