Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Geëscaleerde zorg 18- Pagina 84

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op.

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen.

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De druk op de jeugdhulp en jeugdbescherming is in 2019 toegenomen. Tijdens het jaar zijn extra middelen ingezet voor de hulp in Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) verband als gevolg van stijgende kosten en toenemende wachttijden. Ook voor jeugdhulp door Rotterdam ingekocht is meer budget ingezet dan begroot, er zijn meer cliënten geholpen.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 9: Van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen Streefwaarde     353 341 329  
Realisatie   225 nog niet bekend      
Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS (% van alle jongeren tot 18 jaar) Streefwaarde   1.333 1.305 1.285 1.262 1.248
Realisatie 1.365   1.204      
Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden) Streefwaarde   < 8 7 7 6 6
Realisatie 9   7      
Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners Streefwaarde   19 18 17 16 15
Realisatie 24*          
* 24

Toelichting effectindicatoren

Van 2019 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen

De realisatie voor 2019 is nog niet bekend. De collegetarget meet het aantal cliënten in 'perceel B, omdat dit alleen cliënten met verblijf zouden moeten zijn. Echter, in dit perceel ontvangen er inmiddels ook cliënten ambulante zorg (dus niet verblijvend in een instelling) in innovatieve pilots. De aanbieders gaan in hun kwartaalrapportages 2020 aangeven hoe vaak dit voorkomt, zodat deze indicator correct kan worden ingevuld.

 

Daling aantal jongeren met jeugdbescherming

Het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ‘ondertoezichtstelling’ (OTS), afgegeven door een kinderrechter. Het betreft een maatregel die de rechter dwingend oplegt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’. Streven is een daling van het aantal jongeren waarvoor een OTS nodig is, waarbij dit streven uiteraard niet ten koste mag gaan van de gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen.

 

Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg

Het uitgangspunt “open, tenzij” moet continu toetsbaar zijn. De ambitie van zowel Haaglanden als Rijnmond is dat jeugdigen zo min mogelijk en zo kort mogelijk in een gesloten setting verblijven. Hiervoor zijn nieuwe behandel- en begeleidingsstrategieën nodig.
Voor 2018 en verder wordt toegewerkt naar kleinschalige voorzieningen met een differentiatie in de mate van (mogelijkheden tot) geslotenheid en het inzetten van intensieve ambulante trajecten (al startend voorafgaand aan - of in aansluiting op geslotenheid).

Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners

Streven is een daling van het aantal delicten dat gepleegd wordt door Rotterdamse jeugdigen. Dit draagt bij aan de doelstelling van het beleidskader Rotterdam Groeit om het aantal jeugdigen dat zich schuldig maakt aan criminaliteit te verminderen. Streefwaarden volgen nog, hierover vindt nog overleg plaats met oa. Directie Veilig.

 

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact) Streefwaarde   50% 75% 90% 95% 95%
Realisatie 25,5%   24%      
Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken Streefwaarde   8-10 wkn 5-7 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn
Realisatie 9-12 wkn   5-8 wkn      
Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden) Streefwaarde   27,6 27,4 27,2 27,0 26,8
Realisatie 27,8   22,5      
* Over voorgestelde streefwaarden vindt nog overleg met JBRR plaats; deze kunnen nog wijzigen.

Toelichting prestatie indicatoren

Terugdringen wachttijden bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR):

De GI’s hebben in 2019 gemiddeld 24% gerealiseerd bij de KPI eerste face tot face contact in 5 dagen bij dwangzaken (de wettelijke taken). De GI’s kampten in 2019 met een hoog ziekte verzuim, groot verloop en hoge werkdruk. Het werven van nieuwe ervaren medewerkers bleek is lastig. Door deze combinatie van factoren is het gewenste resultaat niet behaald.

Daarop heeft het bestuur van de GRJR eind 2019 besloten dat de GI’s de focus gaan leggen op het uitvoeren van hun wettelijke taken. Dit betekent minder inzet op vrijwillige hulp. We verwachten daardoor dat deze KPI in 2020 fors zal stijgen.

Doorlooptijden verminderen crisishulp:

Van alle Rotterdamse kinderen die op een crisisbed zijn geplaatst in 2019 is de verblijfsduur geweest:

  • 0-4 weken: 58 %
  • 5- 8 weken 22 %
  • Langer dan 9 weken: 20 %.

De gemiddelde verblijfsduur  is gedaald ten opzichte van 2018.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18-Oorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves1.9361.9521.97927

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.936 1.952 1.979 27
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves102.273122.062120.077-1.985

Apparaatslasten 1.564 1.682 1.831 149
Inhuur 51 158 261 102
Overige apparaatslasten -23 15 34 19
Personeel 1.536 1.509 1.536 28
Interne resultaat 0 0 64 64
Interne resultaat 0 0 64 64
Programmalasten 100.709 120.380 118.182 -2.198
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 9 9
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 100.709 120.380 118.173 -2.207
Saldo voor vpb en reserveringen -100.337 -120.110 -118.099 2.011
Saldo voor reserveringen -100.337 -120.110 -118.099 2.011
Reserves0-2.636-8.309-5.673

Onttrekking reserves 0 19.964 14.291 -5.673
Toevoeging reserves 0 22.600 22.600 0
Saldo -100.337 -122.746 -126.408 -3.662

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Jeugdhulp regionaal (bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond) 27 -1.985 -5.673 -3.662
Totaal afwijkingen 27 -1.985 -5.673 -3.662

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Jeugdhulp regionaal (bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond)

De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is € 2 mln lager dan de fors naar boven bijgestelde begroting. De gemeentelijke bijdrage voor het verwachte tekort 2019 van de GRJR wordt in 2020 verwerkt.

De bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp is gevormd om schommelingen in de zorguitgaven op te vangen bij de WMO en de Jeugdhulp. Er is aan deze bestemmingsreserve minder onttrokken dan begroot. De tekorten jeugdhulp op taakveld Maatwerkdienstverlening 18- en dit taakveld Geëscaleerde zorg 18- konden binnen het programma Volksgezondheid en zorg voor dit bedrag worden opgevangen door overschotten (meevallende tekorten) op taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.

 

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- gaat het om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. In die gevallen kan het nodig zijn effectieve en efficiënte jeugdhulp te bieden en/of samenhangende hulp te organiseren rond de jeugdige en/of het gezin. In sommige situaties is het zelfs noodzakelijk dat de jeugdige naar een residentieel verblijf (24-uurs verblijf + jeugdhulp) gaat.

Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdhulp, residentiële  en ambulante specialistische jeugdhulp.