Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Volksgezondheid Pagina 88

Gezonde en vitale Rotterdammers.

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers.

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Een grip uit de activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd:

 • Voor de ontwikkeling van “Gezond010: het akkoord” zijn bijeenkomsten georganiseerd meten voor partners in de stad om hun ervaringen van de afgelopen jaren en kansen voor het Rotterdamse gezondheidsbeleid mee te geven (januari), om te reflecteren op de uitgangspunten voor het akkoord (mei en juni) en om input op te halen voor activiteiten.
 • Voor de presentatie van “Gezond010: het akkoord” op 11 december is een grote ontbijtsessie georganiseerd en hebben we het hierop aansluitende (landelijke) “Health, Food and Technology” congres mede gefinancierd.
 • In mei is een groot Gezond010 evenement “Mentaal Gezond: een hoofdzaak” georganiseerd en is de campagne “Alles Goed” (over mentale gezondheid) gelanceerd.
 • Najaar 2019 is op verzoek van het Erasmus MC, Erasmiaans Gymnasium, Hogeschool Rotterdam en tandheelkundig centrum ingezet op (en geïnvesteerd in) de pilot Rookvrije Zone Wytemaweg.
 • Vanuit het netwerk Gezond010 hebben we bijeenkomsten ontwikkeld met partners over “Vitaliteit op de werkvloer”.
 • In samenwerking met cateraars en ziekenhuizen is najaar 2019 ingezet op een gezonde voedselomgeving in ziekenhuizen, door het aanpassen van het aanbod in ziekenhuiskantines.
 • Er zijn 8 FitFestivals georganiseerd in verschillende gebieden in Rotterdam.
 • De ontwikkeling van het factorenmodel voor alle leeftijden is gestart en heeft geresulteerd in een eerste schets van het model dat opgenomen is in “Gezond010: het akkoord”.

Wat willen we bereiken?

Toezicht kinderopvang

Voorkomen en versterken

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Toezicht kinderopvang

Voorkomen en versterken

Bestrijding bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Inspectie kinderopvanglocaties / tijdig besluiten aanvragen register/ handhaving op rapporten met overtredingen Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie 94,3% 97% 100%      
Aantal rapporten inspectie kinderopvanglocaties met overtredingen* Streefwaarde   45% 45% 40% 35% 30%
Realisatie N.v.t. 27% 22%      

Inspectie kinderopvanglocaties:

 • de gemeente inspecteert alle locaties kinderopvang  met een jaarlijks onderzoek
 • de gemeente besluit tijdig op alle aanvragen voor registratie
 • de gemeente voert een handhavingsactie uit op alle rapporten met een overtreding
 • de gemeente streeft naar een daling van het aantal rapporten met overtredingen

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves13.21013.11013.331220

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.767 9.978 9.868 -110
Overige opbrengsten derden 3.442 3.132 3.463 330
Lasten exclusief reserves44.73147.67747.71740

Apparaatslasten 14.022 16.388 16.924 536
Inhuur 268 1.572 1.797 225
Overige apparaatslasten 424 549 457 -92
Personeel 13.330 14.267 14.670 403
Interne resultaat 106 -9 112 121
Interne resultaat 106 -9 112 121
Programmalasten 30.603 31.298 30.681 -617
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.758 4.687 3.732 -955
Kapitaallasten 431 431 431 0
Overige programmalasten 0 0 17 17
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 25.415 26.180 26.501 321
Saldo voor vpb en reserveringen -31.521 -34.566 -34.386 181
Saldo voor reserveringen -31.521 -34.566 -34.386 181
Reserves35400-40

Onttrekking reserves 35 40 0 -40
Saldo -31.486 -34.526 -34.386 140

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 220 40 -40 140
Totaal afwijkingen 220 40 -40 140

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen
Dit betreft een optelling van diverse kleinere onder- en overschrijdingen.

Omschrijving taakveld

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen.
Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners. Onder dit taakveld vallen de taken van de GGD op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg van de Centra Jeugd en Gezin, en de gemeentelijke gezondheidspreventie.

Het taakveld omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg en de gezondheidsbevordering.