Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Voorraden Pagina 124

Voorraden

De voorraden bestaan uit aanwezige materialen, grondexploitaties en handelsgoederen. Onder de tabel zijn de onderdelen nader toegelicht. Tevens is hier een toelichting gegeven op de geraamde kosten, opbrengsten en eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie.

Voorraden 31-12-2019Correctie / overboekingRenteInvesteringDesinvesteringNiet Gemeentelijke bijdrageGemeentelijke bijdrageGenomen resultaat/ mutatie voorziening31-12-2020
Grond- en hulpstoffen        
Grond- en hulpstoffen 5.683 0 0 0 195 0 0 0 5.488
Subtotaal grond- en hulpstoffen5.6830001950005.488
         
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie         
Bouwgronden in exploitatie -121.682 444 -972 59.385 49.975 9.243   22.348 -99.695
Voorziening BIE -23.245 -39 -435 0 0 0 0 -9.209 -32.928
Subtotaal onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie-144.927405-1.40759.38549.9759.243013.139-132.623
 
Gereed product en handelsgoederen         
Gereed product en handelsgoederen 24.601 1.946 0 32.444 15.543 0 0 0 43.448
Voorziening handelsgoederen -1.474 0 0 0 0 0 0 0 -1.474
Subtotaal gereed product en handelsgoederen23.1271.946032.44415.543000 41.974
Totaal voorraden -116.117 2.351 -1.407 91.829 65.713 9.243 0 13.139 -85.161

Toelichting verloopstaat

Grond- en hulpstoffen

Tot de grond- en hulpstoffen behoren de magazijnen Materiaalvoorziening, Schone Stad, Zuidlaardermeer, Vervoer en Materieel (lease) en de kwekerij Bomen en Planten van Stadsbeheer.

 

Bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties zijn gronden die worden omgevormd van in bezit zijnde grond met eventuele opstallen tot bouwrijpe grond. Het doel is om deze grond (opnieuw) te bebouwen.
Deze grondexploitaties en de voorziening daarop maken deel uit van het programma Stedelijke Inrichting, taakveld 8.2 Grondexploitaties.


Correctie/Overboeking

De correctie/overboeking (€ 444) betreft een interne overboeking van gronden van de Materiele vaste activa naar de grondexploitaties Nieuw Kralingen en Supermarkt Noorderboulevard.

 

Rente

De rente op de bouwgronden in exploitatie van - € 1,4 mln is, conform het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO), verantwoord onder onderhanden werk.

 

Investering
De investeringen in de bouwgronden in exploitatie van € 59 mln bestaan voor € 12,3 mln uit verwervingskosten, € 20,5 mln kosten voor het bouw- en woonrijpmaken, € 20 mln voor de kosten voor ureninzet, € 2,2 mln voor overige verrekeningen en € 4 mln voor overige kosten.


Desinvestering

De desinvesteringen van € 50 mln bestaan uit de uitgiften van bouwrijpe en/of woonrijpe grond. De grond wordt uitgegeven in volle eigendom of in erfpacht. De grootste gronduitgiften hebben plaatsgevonden in Nesselande € 14,6 mln, Park Zestienhoven € 7,1 mln, Katendrecht €5,3 mln, Parkstad €4,6 mln en Hudson € 3,6 mln. Het restant is verdeeld over meerdere projecten en heeft betrekking op gronduitgiften kleiner dan € 3 mln.

 

Niet-gemeentelijke bijdrage

De niet-gemeentelijke bijdragen van € 9,2 mln bestaan voor € 5,2 mln uit ontvangen subsidies (o.a. voor de grondexploitaties Carnissepoort en Groningerstraat),voor € 559 uit investeringsbijdragen, Subsidies gemeenschappelijke regelingen € 558, ontvangen NPRZ bijdragen vanuit het gemeentefonds € 1,9 mln en voor € 983 uit overige opbrengsten.

 

Genomen resultaat/mutatie voorziening

Het genomen resultaat van € 22,3 mln bestaat uit tussentijdse winstnemingen op de actieve bouwgronden in exploitatie € 24 mln en correctie van het saldo van een administratief plan € -1,61 mln dat met behulp een verliesneming geëlimineerd wordt uit de tussentijdse resultaatneming. De mutatie verliesvoorziening grondexploitaties is € 9,2 mln. In de toelichting op het programma Stedelijke Inrichting worden de resultaatnemingen nader gespecificeerd.

De ramingen van de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de inzichten ultimo 2020 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s. Uiteraard is deze inschatting omgeven door onzekerheden en wordt deze periodiek herzien, waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn er onzekerheden voor de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en voor de mogelijke uitkomsten daarvan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 499 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken € 347 mln, apparaat € 50 mln, verwervingen € 24 mln en overige kosten € 78 mln De geraamde opbrengsten bedragen € 557 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften € 529 mln, subsidies € 7 mln en overige opbrengsten € 21 mln.
Het verwachte eindresultaat (Netto Contante Waarde (NCW)) van alle projecten (positieve en negatieve resultaten) bedraagt € 115,8 mln. Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 147,7 mln. In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitgangspunten, parameters, risico’s etc. nader uitgewerkt. Voor de grondexploitatie Kop van Zuid is in 2020 een programmawijziging doorgevoerd met een financieel effect van € -2,9 mln (nominaal) op de geraamde opbrengsten gronduitgiften zonder bestuurlijke goedkeuring van de gemeenteraad.

Voorzieningen BIE31-12-2019Correctie / overboekingrenteGenomen resultaat / mutatie voorziening31-12-2020
Voorziening negatieve GU-plannen -23.245 -39 -435 -9.209 -32.928
Totaal voorzieningen BIE -23.245 -39 -435 -9.209 -32.928

Voorziening negatieve GU-plannen

Voor de bouwgronden in exploitatie met een negatieve netto contante waarde is een verliesvoorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Per 31 december 2020 bedraagt de verliesvoorziening - € 63,2 mln. Conform het BBV mag maximaal de boekwaarde van het onderhanden werk van de betreffende grondexploitaties als een waardecorrectie op de post bouwgronden in exploitatie worden gepresenteerd. In het geval dat de te treffen voorziening hoger is dan de boekwaarde, wordt het restant gepresenteerd aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen. Op basis van de boekwaarden van de negatieve grondexploitaties wordt € 32,9 mln als waarde correctie op de bouwgronden in exploitatie (eindstand 31.12.2020) gepresenteerd en € 30,3 mln onder de voorzieningen.

 

Gereed product en handelsgoederen

Deze post betreft projectmatig aangekochte woningen voor het Nationaal Plan Rotterdam Zuid (NPRZ), de historische kosten van een (bouw)locatie binnen het plangebied van het project Parkstad en voorraad objecten Vastgoed. De correctie/overboeking kolom bevat de overboeking vanuit de MVA(Materiele Vaste Activa) voor een bedrag van € 1,9 mln. Investering bedraagt € 32,4 mln en de desinvestering van € 15,5 mln heeft betrekking op de verkoop van panden.