Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of korter Pagina 137

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar31-12-201931-12-2020
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 323.000 0
Banksaldi 8.652 5.612
Overige schulden 102.658 119.423
Totaal netto-vlottende schulden 434.310125.035

Toelichting verloopstaat

De tabel hieronder geeft een specificatie van de kasgeldleningen weer:

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen31-12-201931-12-2020
Spoorwegpensioenfonds 97.000 0
Aegon Custody NV 82.000 0
Achmea Investerings Management (A.I.M.) Lagere Overheden (LO) Kasgeldstortingen Fonds 54.000 0
Aegon NV 47.000 0
Aegon Levensverzekering. NV 25.000 0
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (OV) 18.000 0
Totaal 323.000 0

 

In april 2020 heeft de gemeente met een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco de kasgeldleningen afgelost.

Banksaldi31-12-201931-12-2020
Betalingen onderweg/kruisposten 9.293 9.514
BNG -641 -3.902
Totaal 8.652 5.612

 

Het saldo bestaat uit de daadwerkelijke banksaldi en de betalingen onderweg. Per bank zijn de Gemeentelijke bankrekeningen georganiseerd in een rente- en saldocompensabel stelsel. Dit betekent dat de saldi van de diverse bankrekeningen worden getotaliseerd voordat rente afrekening plaatsvindt.

Overige schulden31-12-201931-12-2020
Na te betalen facturen 87.893 93.419
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling 0 11.971
Crediteuren Kredietbank 10.963 11.261
Herziening gemeentefonds 3.033 2.635
Overige schulden < 5 mln 769 137
Totaal 102.658 119.423

Na te betalen facturen

Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen voor eind december 2020 met een vervaldatum in 2021 € 93,4 mln.
 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een maatregel om zelfstandige ondernemers, waaronder Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) te ondersteunen tijdens de corona crisis. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen voert de Zelfstandige regeling uit. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen verricht werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). € 12,0 mln.

 

Crediteuren Kredietbank

Het bedrag heeft betrekking op de schulden aan derden die zijn overgenomen van particulieren in het kader van de schuldhulpverlening € 11,3 mln.

 

Herziening Gemeentefonds

De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die -op dit moment- het meest fluctueert en nog kan worden bijgestelde is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de Gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het Gemeentefonds verwerkt € 2,6 mln.

 

Overige schulden

De overige schulden bestaan uit gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden € 137.