Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen Pagina 15

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief. Dit taakveld bevat de Algemene reserve, bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam / Rotterdamse Investeringsmotor, bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco, bestemmingsreserve taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien.

Weerstandsvermogen

Eén van de uitgangspunten van het gevoerde financieel beleid is dat het weerstandsvermogen minimaal 1,0 bedraagt. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omwille van een sluitend financieel meerjarenbeeld is op dit taakveld tot toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene reserve besloten.

 

Nieuw investeringsbeleid: herziening IFR en de RIM

Op 25 november 2019 is de raad geïnformeerd over de contouren van het nieuw investeringsbeleid. Daarbij is aangekondigd ook te willen bezien hoe de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) hierbij op passende wijze een rol kan vervullen. Voorjaar 2020 bereikte de raad een voorstel daartoe. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan de opdracht uit het coalitieakkoord om de scope van het IFR te verbreden om aanvullend ruimte te creëren voor investeringen ten behoeve van de (energie-)transitie. Het uitgangspunt moest daarmee ‘bezit voor bezit’ blijven. Aan de basis van het nieuwe investeringsbeleid staat de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) die met ingang van 2021 het IFR vervangt.  Basisprincipe van de RIM is het storten van alle investeringsmiddelen, waaronder de verkoopopbrengsten Eneco, in een hoofdreserve.  De investeringsmiddelen worden vervolgens verdeeld over zes verschillende reserves, die elk een type investering van dekking voorzien. Zo komen investeringen die leiden tot financiële activa in een aparte reserve, evenals de middelen die nodig zijn om schommelingen in investeringslasten te egaliseren. Om zicht te blijven houden op de verkoopopbrengsten en deze maximaal te laten renderen, worden de Eneco-middelen ook in een aparte reserve geplaatst.  Hierdoor ontstaat meer transparantie. Om recht te doen aan het principe ‘bezit-voor-bezit’ en een bepaalde mate van investerend vermogen te borgen, worden in aparte reserves middelen gereserveerd die als doel hebben rente te genereren. De raad heeft met dit voorstel op 16 juli 2020 ingestemd (zie https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8993949/1/s20bb007590_3_38233_tds). Om ervoor te zorgen dat de RIM blijft draaien en alle investeringen betaald kunnen worden, heeft de raad voor het gebruik van de Investeringsmotor op 12 november 2020 een aantal spelregels vastgesteld (zie https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8993949/1/s20bb007590_3_38233_tds).

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves7.15458.47857.889-588

Programmalasten 7.154 58.478 57.889 -588
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.251 2.575 1.987 -588
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 52.000 52.000 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.903 3.903 3.903 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.154 -58.478 -57.889 588
Saldo voor reserveringen -7.154 -58.478 -57.889 588
Reserves6.864-1.233.656-1.234.506-850

Onttrekking reserves 9.863 81.413 80.563 -850
Toevoeging reserves 18.188 1.382.258 1.382.258 0
Vrijval reserves 15.188 67.190 67.190 0
Saldo -290 -1.292.133 -1.292.395 -262

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Post onvoorzien 0 -600 0 600
2. Onttrekking Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam 0 0 -850 -850
3. Diverse afwijkingen 0 12 0 -12
Totaal afwijkingen 0 -588 -850 -262

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Post onvoorzien
De post onvoorzien hoefde in 2020 niet ingezet te worden.

 

2. Onttrekking Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is in het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO) een bedrag gereserveerd voor het koppelen aan nog te benoemen projecten uit het coalitieakkoord. In de begroting 2020 is hiervoor een onttrekking van € 850 verwerkt. In 2020 zijn geen projecten gekoppeld en er heeft dan ook geen onttrekking plaatsgevonden. Conform de spelregels valt dit bedrag geheel vrij binnen het IFR.

 

3. Diverse afwijkingen
Diverse afwijkingen betreffen meer gerealiseerde materiële kosten dan geraamd.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Beleidskaders

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam / Rotterdamse Investeringsmotor, bestemmingsreserve Verkoopopbrengsten Eneco, bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien.

De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken.

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner.