Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

OZB niet-woningen Pagina 16

OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

 

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). In de eerste maanden van 2020 heeft dit geleid tot een tijdelijke opschorting van de invordering. En vanaf het herstarten van de invordering in augustus heeft dit geleid tot ruimhartige maatwerkafspraken met belastingplichtigen die vorderingen niet of niet volledig konden betalen. Dit uiteraard wel binnen de geldende wet- en regelgeving.

 

Het aantal verzoeken voor betalingsregelingen is in 2020 gestegen met circa 9.500 (15%) ten opzichte van 2019. In de cijfers van 2020 is nog geen stijging in faillissementen te zien maar de verwachting is dat deze stijging in 2021 zal plaatsvinden.  Daarnaast laten de eerste cijfers uit de toegepaste invorderingsstrategieën wel een verslechtering van het betaalgedrag zien van circa 5% ten opzichte van 2019. Het laatste heeft geleid tot een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van 2,2 miljoen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves190.515197.975206.0468.070

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 18 18
Belastingen 190.515 197.975 206.024 8.049
Overige opbrengsten derden 0 0 3 3
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves9.7659.88112.0382.157

Apparaatslasten 4.464 5.893 5.812 -80
Inhuur 128 324 287 -37
Overige apparaatslasten 150 172 222 50
Personeel 4.187 5.396 5.303 -93
Intern resultaat 4 15 85 69
Intern resultaat 4 15 85 69
Programmalasten 5.297 3.973 6.141 2.168
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 5.297 3.973 6.141 2.168
Saldo voor vpb en reserveringen 180.750 188.095 194.008 5.913
Saldo voor reserveringen 180.750 188.095 194.008 5.913
Saldo 180.750 188.095 194.008 5.913

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Opbrengsten OZB niet woningen 8.049 0 0  8.049
2. Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 2.168 0 -2.168
3. Diverse afwijkingen 21 -11 0 32
Totaal afwijkingen 8.070 2.157 0 5.913

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Opbrengsten OZB niet woningen

Bij de Onroerendezaakbelasting niet woningen zien we per saldo een hogere opbrengst van € 8,1 mln. Deze meeropbrengst wordt voor € 6 mln veroorzaakt door de afwikkeling van een meerjarig dossier.  De overige € 2,1 mln is het gevolg van een hogere waardeontwikkeling dan in eerste instantie werd verwacht.
 

2. Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

De benodigde voorziening dubieuze debiteuren is in 2020 € 2,2 mln hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gevolgen van de coronamaatregelen, waardoor sprake is van een verslechtering van het betaalgedrag ten opzichte van 2019 met name in de categorie ondernemers.

 

3. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleinere afwijkingen.


 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.