Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten Pagina 26

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

In 2020 zijn op diverse bouwlocaties detectieonderzoeken uitgevoerd. Alle onderzochte locaties konden worden vrijgegeven voor de geplande bouwwerkzaamheden. Er zijn geen ontplofbare oorlogsresten aangetroffen. De resultaten van de detectieonderzoeken zijn verwerkt in de Bodembelastingskaart Conventionele Explosieven Rotterdam. Voor het gecontroleerd kunnen vernietigen van gevonden explosieven zijn enkele nieuwe "springlocaties" ingericht.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van Ontplofbare Oorlogsresten weg te nemen.

Gevonden Ontplofbare Oorlogsresten kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves876-1.2107591.969

Bijdragen rijk en medeoverheden 876 -1.210 759 1.969
Lasten exclusief reserves7046723.3392.666

Intern resultaat 365 433 251 -182
Intern resultaat 365 433 251 -182
Programmalasten 339 239 3.088 2.848
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 339 239 583 344
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 2.505 2.505
Saldo voor vpb en reserveringen 172 -1.882 -2.580 -698
Saldo voor reserveringen 172 -1.882 -2.580 -698
Saldo 172 -1.882 -2.580 -698

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bommenregeling 1.969 2.666 0 -698
Totaal afwijkingen 1.969 2.666 0 -698

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Bommenregeling

Het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog wordt conform het vigerende beleid uitgevoerd. Op basis van de bommenregeling zijn de kosten voor 70% vergoed door het Rijk. Voor het ruimen van explosieven is er sprake van zowel meer baten als lasten. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente een kassiersfunctie vervuld tussen het Rijk en derden.

Daarnaast wordt het resultaateffect van € 698 voornamelijk veroorzaakt door de verwerving (in december 2020) van een pand aan de Claes de Vrieslaan en het eigen aandeel van het ruimen van explosieven.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) uit WOII.