Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur - College Pagina 32

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Onze inzet blijft om samen met de stad te bouwen aan een sterk Rotterdam. De covid-19 crisis heeft een grote impact op ons leven, welzijn en de economie in onze stad. De gezondheidscrisis hebben we eind 2020 nog niet achter ons gelaten. De beperkende maatregelen, met grote effecten op vele sectoren en het leven van mensen, zijn nog van kracht. De impact van deze crisis is nog niet volledig in beeld. Dagelijks wordt er gewerkt de gevolgen voor de stad te verzachten en de weg uit de crisis weer omhoog te vinden. Dat is een grote opgave. Tegelijk gaan de werkzaamheden voor een veilige, groene en sterke stad door, ook in tijden van crisis. In 2020 en in de komende periode. Met vertrouwen in de veerkracht van de stad. Daar zijn wij, net zoals veel Rotterdammers, trots op.

Wat hebben we bereikt?

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves7181471492

Overige opbrengsten derden 0 0 2 2
Overige baten 718 147 147 0
Lasten exclusief reserves5.2634.57711.3926.815

Apparaatslasten 3.537 2.240 2.142 -97
Overige apparaatslasten 791 170 136 -33
Personeel 2.746 2.070 2.006 -64
Intern resultaat 9 0 0 0
Intern resultaat 9 0 0 0
Programmalasten 1.717 2.338 9.250 6.912
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 200 668 622 -46
Overige programmalasten 1.517 1.668 8.597 6.929
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 2 31 29
Saldo voor vpb en reserveringen -4.544 -4.430 -11.243 -6.813
Saldo voor reserveringen -4.544 -4.430 -11.243 -6.813
Reserves202015-5

Onttrekking reserves 20 20 15 -5
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -4.524 -4.410 -11.228 -6.818

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Pensioenvoorziening bestuurders 0 6.929 0 -6.929
2. Diverse afwijkingen 2 -114 -5 111
Totaal afwijkingen 2 6.815 -5 -6.818

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Pensioenvoorziening bestuurders

Aan het einde van het jaar is de voorziening geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een extra dotatie. Oorzaak van deze significante dotatie zijn de herziene actuariële berekeningen en wederom een rentedaling.

 

2. Diverse afwijkingen

Dit zijn diverse kleine afwijkingen waaronder een onderbesteding bij de apparaatslasten en een overbesteding bij subsidies € 111.

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.