Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Cultuur, sport en recreatie Pagina 37

Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen.

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie.

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Dat doen we door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl.

TAAKVELD 1

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 2

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers.

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen.

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties.

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

TAAKVELD 3

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding.

TAAKVELD 5

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde).

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.

TAAKVELD 6

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Gezond opgroeien in je eigen buurt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid    Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde       RIVM
% Realisatie 54,1 (2016) 36,0 (2019) 42% (2020)* RIVM
Beschrijving RSO-indicatorEenheid   Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% 67% 67% Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam
% Realisatie 66% (2017) 70,5% (2019)

65% (2020)*

Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves4.6005.3216.005684

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 1.305 1.529 224
Financieringsbaten 0 0 338 338
Overige opbrengsten derden 4.600 4.017 4.138 122
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves231.801249.239241.008-8.231

Apparaatslasten 10.615 10.327 9.625 -701
Inhuur 423 510 311 -199
Overige apparaatslasten 291 236 171 -65
Personeel 9.901 9.580 9.143 -437
Intern resultaat -9.446 -8.921 -8.357 564
Intern resultaat -9.446 -8.921 -8.357 564
Programmalasten 230.633 247.833 239.739 -8.094
Financieringslasten 0 0 574 574
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 24.491 23.371 18.340 -5.031
Kapitaallasten 1.054 526 508 -17
Overige programmalasten 1.102 956 813 -143
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 203.986 222.981 219.504 -3.477
Saldo voor vpb en reserveringen -227.201 -243.917 -235.003 8.914
Saldo voor reserveringen -227.201 -243.917 -235.003 8.914
Reserves-1.411-4.945-7.603-2.658

Onttrekking reserves 1.589 18.492 15.835 -2.658
Toevoeging reserves 3.000 25.037 25.037 0
Vrijval reserves 0 1.600 1.600 0
Saldo -228.612 -248.862 -242.606 6.257

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen ProgrammaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Eurovisie Songfestival 770 -4.762   5.532
2. Niet compensabele BTW van onderwijs Sportbedrijf 0 1.275   -1.275
3. Apparaatslasten 0 -700   700
4. Centrale Bibliotheek Rotterdam 0 -341   341
5. Lekker Fit -328 -626   298
6. Noodfonds Sport en Cultuur 0 -1.928 -1.928 0
7. Overige afwijkingen 242 -1.149 -730 661
Totaal afwijkingen 684 -8.231 -2.658 6.257

Het saldo van dit programma bedraagt € 6,3 mln voordelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Eurovisie Songfestival
Door het doorschuiven van het Eurovisie Songfestival naar 2021, is een groot deel van het bijbehorende budget € 4,8 mln. (inclusief eerder verstrekte subsidies) in 2020 niet aangewend. Daarnaast is een deel van de externe bijdragen € 770 aan het Eurovisie Songfestival echter wel al in 2020 ontvangen, maar niet (volledig) begroot.

 

2. Niet compensabele BTW van onderwijs Sportbedrijf
De belastingdienst heeft besloten dat de btw over het onderwijsgedeelte van het prestatiecontract niet compensabel is en daarom met terugwerkende kracht € 1,3 mln. over de jaren 2018-2020 moet worden gecorrigeerd.

 

3. Apparaatslasten
De onderbesteding € 700 betreft vertraging in het opvullen van vacatureruimte en lagere inhuurkosten.

 

4. Centrale Bibliotheek Rotterdam
Voor de onderzoeks- en voorbereidingskosten van de verbouwing van de Centrale Bibliotheek zijn bij de voorjaarsnota 2020, ter overbrugging naar de integrale besluitvorming in 2021, middelen vrijgemaakt. Hiervan is in 2020 € 341 nog niet besteed.

 

5. Lekker Fit
De positieve afwijking op het product Lekker Fit bedraagt € 298. De twee kleuterconsulenten, welke voorheen werden ingehuurd, zijn in 2020 in dienst gekomen van Gemeente Rotterdam. Het daarbij behorende budget is in 2020 niet aan de formatie toegevoegd, waardoor er een onderbesteding binnen het project was. Daarnaast is er op diverse projecten minder uitgegeven vanwege sluitingen van accommodaties wegens corona, onder andere ‘’Gezonde Kantines".

 

6. Noodfonds Sport en Cultuur
Bij het verlenen van de Noodsteun aan culturele en sport instellingen is vooraf een indicatieve verdeling over de verschillende taakvelden gemaakt. In realiteit is het bedrag op programmaniveau onder dat van de begroting gebleven. Doordat een lager bedrag € 1,9 mln. aan subsidie voor noodsteun is toegekend dan begroot, is € 1,9 mln. minder aan de bestemmingsreserve Noodfonds onttrokken.

 

7. Overige afwijkingen
De resterende positieve afwijking van € 661 betreft diverse kleine afwijkingen op het programma.

 

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

 

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:

 1. De sportvoorzieningen worden versterkt (de stad nodigt uit tot bewegen en sport).
 2. Meer Rotterdammers zijn in beweging.
 3. Bewegen en sport worden ‘breed’ ingezet.
 4. Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

 

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

 1. Herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen.
 2. Het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket.
 3. Meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten.
 4. Het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten.

De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.

 

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

 1. Het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden.
 2. De culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt.
 3. Gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden.
 4. De culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.