Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Sportbeleid en activering Pagina 43

Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Lekker Fit! in de Wijk.

Vanaf eind april na de eerste versoepelingen van de lockdown is de sportprogrammering op de diverse courts in de wijken weer snel op gang gekomen. Vanaf september zijn veruit de meeste onderdelen rond sportprogrammering weer op niveau. De verscherping van de maatregelen vanaf oktober heeft met name invloed gehad op de binnensportprogrammering. De inzet en ondersteuning richting sportverenigingen en andere sportaanbieders heeft zich de afgelopen periode gefocust op het vitaal houden en het ondersteunen bij de herstart van het sportaanbod en het uitvoering geven aan de diverse coronaprotocollen. Tegelijk is met sportverenigingen die dat aankonden al wel de eerste inzet op toekomstbestendigheid gepleegd met bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuw sportaanbod en flexibele lidmaatschappen. De resterende maanden van 2020 wordt daar weer uitvoeriger op ingezet.

Het jaar 2020 was als Olympisch jaar beoogd met traditioneel minder incidentele evenementen als EK’s en WK’s. Naast de structurele evenementen als de Marathon, Zesdaagse en het CHIO zou het OKT Waterpolo in 2020 in Rotterdam plaatsvinden. Het coronavirus en de aanpalende maatregelen hebben gigantische impact gehad op de evenementensector. Effectief zijn ongeveer alle evenementen vanaf maart 2020 afgelast of verplaatst.

In de eerste helft startte de continuous dialogue met het IOC over de Youth Olympic Games 2026 (YOG). In juli 2020 maakte het IOC bekend dat de YOG van 2022 door corona niet kunnen plaatsvinden en dat eerder aangewezen gaststad Dakar, de YOG van 2026 zal organiseren.

Vanwege de coronacrisis lag de focus bij veel sportverenigingen vanaf maart 2020 bij aanpassen aan de steeds weer wijzigende omstandigheden, om zoveel als mogelijk dat wat aangeboden mocht worden ook aangeboden kon worden. Dit heeft veel gevraagd van het vrijwilligerskader waardoor er over het algemeen weinig ruimte was voor (door) ontwikkeling Voor wat betreft acties gericht op toekomstbestendigheid is alleen ingezet op clubs waar dat gezien de situatie haalbaar was. Een deel van het budget Actieprogramma Verenigingen (APV) is ingezet voor het steunfonds (vitaliteit).
De meeste onderdelen van het Lekker Fit programma zijn ondanks het coronavirus volgens planning voortgezet. In de begin maanden, toen de scholen gesloten waren, hebben de activiteiten een korte periode stilgelegen, maar na de versoepelingen is dit conform de richtlijnen weer opgepakt. Het programma loopt hierdoor minimale vertraging op.
 
 
 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde     90%   92%  
Realisatie 88%   86%      
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde         77.250  
Realisatie 75.000 76.524        
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,0          
Sportregie Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,2          
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie 94          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 180 215 250 285  
  Realisatie 145          
Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** Streefwaarde   95 105 120 138  
  Realisatie 75          
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021
** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri
** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves1.8142.2021.863-339

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 465 462 -3
Overige opbrengsten derden 1.814 1.737 1.401 -337
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves15.84216.23314.550-1.683

Apparaatslasten 5.314 5.281 4.857 -424
Inhuur 106 210 81 -129
Overige apparaatslasten 127 106 86 -20
Personeel 5.082 4.965 4.690 -275
Intern resultaat -7.428 -7.340 -7.247 93
Intern resultaat -7.428 -7.340 -7.247 93
Programmalasten 17.956 18.292 16.940 -1.351
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.231 9.746 8.691 -1.055
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 40 40 -13 -53
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.684 8.505 8.262 -243
Saldo voor vpb en reserveringen -14.028 -14.031 -12.688 1.344
Saldo voor reserveringen -14.028 -14.031 -12.688 1.344
Reserves01.2501.025-225

Onttrekking reserves 0 250 25 -225
Vrijval reserves 0 1.000 1.000 0
Saldo -14.028 -12.781 -11.662 1.119

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lekker Fit -328 -626 0 298
2. Apparaatslasten 0 -275 0 275
3. Brede regeling combinatiefuncties 0 -170 0 170
4. Sportakkoord 0 -200 -200 0
5. Diverse afwijkingen -11 -412 -25

376

Totaal afwijkingen -339 -1.683 -225 1.119

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lekker Fit
De positieve afwijking op het product Lekker Fit bedraagt € 298. De twee kleuterconsulenten, welke voorheen werden ingehuurd, zijn in 2020 in dienst gekomen van Gemeente Rotterdam. Het daarbij behorende budget is in 2020 niet aan de formatie toegevoegd, waardoor er een onderbesteding binnen het project was. Daarnaast is er op diverse projecten minder uitgegeven vanwege sluitingen van accommodaties wegens corona. Onder andere ‘’Gezonde Kantines".


2. Apparaatslasten
De onderbesteding op personeel betreft vertraging in het proces van opvullen van vacatureruimte. In 2020 is er veel (natuurlijk) verloop geweest, veel inzet gepleegd op het vervuld krijgen van vacatures. In 2021 zal dit verder ingevuld worden.

 

3. Brede regeling combinatiefuncties
Vanwege ingang nieuwe regeling per het nieuwe schooljaar 1-7-2020 is er een lagere uitputting van het beschikbare budget.


4. Sportakkoord
Het projectplan voor Sportakkoord-living lab, e-sport, vereniging van de toekomst is voor 3 jaar. Het project is laat in kalenderjaar 2019 gestart. Door de coronacrisis konden er weinig experimenten gestart worden bij sportverenigingen. Afhankelijk van de mogelijkheden en ontwikkeling van corona zal dit worden ingehaald in 2021.

 

5. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen waaronder de geplande onderzoeken, bijvoorbeeld bij sportverenigingen, konden vanwege corona niet doorgaan en zijn hierdoor uitgesteld.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.