Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie Pagina 45

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het midden- en klein bedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en op wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering voor ondernemers

Meer ruimte voor kleine ondernemers

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. De economie wordt hard geraakt. De impact verschilt per sector, maar onder meer de retail, horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stil leggen van productieprocessen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. In 2020 wordt een krimp verwacht van de Rotterdamse economie met 6%. Dat betekent dat veel activiteiten van Economie erop gericht zijn op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten in 2020 uitgevoerd:

 • Oprichting Coronaloket als onderdeel van het programma Anders Geregeld, waarbij een snelle integrale dienstverlening aan ondernemers wordt geboden die initiatieven in de stad willen ontplooien

 • Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB langs de lijnen van digitalisering, duurzaam en circulair ondernemerschap

 • Beschikbaar stellen van 62 innovouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor het opzetten van innovatieprojecten en het aanbieden van 85 digivouchers om MKB’ers juist in deze tijd te helpen met hun digitaliseringsopgave

 • Het mogelijk maken van 1,5 meter economie in sectoren, ruimte voor andere concepten in sectoren waar dit niet haalbaar is.

Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld en in 2020 vastgesteld. De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen.

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Verbeteren en moderniseren van de dienstverlening aan ondernemers en meer inkoop bij Rotterdamse bedrijven.

Activiteiten onder dit taakveld worden ondergebracht bij de sporen van de Herstel- en vernieuwings-agenda. In 2021 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.

Wat hebben we bereikt?

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Ontwikkelingen 2021-2024

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio is de Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie voor de langere termijn opgesteld waarbij de komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0077

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 1 1
Overige opbrengsten derden 0 0 6 6
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.3252.4292.022-407

Apparaatslasten 0 1.837 1.567 -270
Inhuur 0 85 0 -85
Overige apparaatslasten 0 20 10 -10
Personeel 0 1.732 1.557 -175
Intern resultaat 2.035 0 9 9
Intern resultaat 2.035 0 9 9
Programmalasten 1.290 592 446 -146
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 977 242 73 -169
Overige programmalasten 0 0 3 3
Subsidies en inkomensoverdrachten 312 350 369 19
Saldo voor vpb en reserveringen -3.325 -2.429 -2.015 414
Saldo voor reserveringen -3.325 -2.429 -2.015 414
Reserves040400

Onttrekking reserves 0 40 40 0
Saldo -3.325 -2.389 -1.975 414

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere apparaatslasten 0 -270 0 270
2. Corona gerelateerde afwijkingen 7 -137 0 144
Totaal afwijkingen 7 -407 0 414

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lagere apparaatslasten

Er is in 2020 gewerkt aan een organisatie ontwikkelplan voor Economie. Hiervoor zijn vacatures opengehouden of later ingevuld en daardoor vindt een onderbesteding op de apparaatslasten plaats. Dit betreft € 185 voor vast personeel en € 85 voor inhuur.

 

2. Corona gerelateerde afwijkingen

Door corona zijn de prioriteiten van de ondernemers verschoven en zijn er relatie events en evenementen voor ondernemingen niet doorgegaan.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket; het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.