Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatschappelijke ondersteuning Pagina 49

Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans.

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers.

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben.

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

TAAKVELD 1

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (onder 27 jaar) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (onder 27 jaar) aan werk, helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

TAAKVELD 2

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld.

TAAKVELD 4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 5

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk.

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves9.21618.74217.648-1.094

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.818 10.785 10.090 -695
Financieringsbaten 565 239 289 50
Overige opbrengsten derden 6.833 7.717 7.255 -462
Overige baten 0 1 14 13
Lasten exclusief reserves196.361212.914206.588-6.326

Apparaatslasten 41.954 49.860 50.031 171
Inhuur 3.679 6.740 6.623 -118
Overige apparaatslasten 987 967 920 -47
Personeel 37.288 42.153 42.489 336
Intern resultaat 1.298 3.248 4.055 807
Intern resultaat 1.298 3.248 4.055 807
Programmalasten 153.109 159.805 152.501 -7.304
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 63.317 66.110 60.987 -5.123
Kapitaallasten 0 70 591 521
Overige programmalasten 86 113 484 371
Sociale uitkeringen 37.584 37.245 36.796 -450
Subsidies en inkomensoverdrachten 52.122 56.267 53.643 -2.624
Saldo voor vpb en reserveringen -187.145 -194.172 -188.941 5.232
Saldo voor reserveringen -187.145 -194.172 -188.941 5.232
Reserves-1.3002.646569-2.077

Onttrekking reserves 2.000 2.796 719 -2.077
Toevoeging reserves 3.300 150 150 0
Saldo -188.445 -191.527 -188.372 3.155

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen ProgrammaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Taal 0 - 1.214 0 1.214
2. Uitvoering Wet Educatie en Beroep (WEB) - 981 - 1.021 0 40
3. Welzijn 0 - 1.397 - 513 884
4. Jeugd 0 - 1.389 0 1.389
5. Integratie 0 - 1.564 - 1.564 0
6. Armoede 0 1.024 0 -1.024
7. Rotterdampas - 615 -1.591 0 976
8. Baankansen 0 957 0 -957
9. Overige afwijkingen 502 -131 0 633
Totaal afwijkingen - 1.094 - 6.326 - 2.077 3.155

Het saldo van dit programma bedraagt € 3,2 mln voordelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:​

 

1. Taal

Als gevolg van de uitbraak van corona en de genomen maatregelen is het in 2020 niet mogelijk geweest om alle geplande trajecten van Rotterdammers met laaggeletterdheid een taaltraject aan te bieden en te laten volgen. Dit leidt tot een voordeel van € 1,2 mln.

 

2. Uitvoering Wet Educatie en Beroep (WEB)

Als gevolg van de uitbraak van corona en de genomen maatregelen is een grote druk ontstaan op de mogelijkheden tot het aanbieden en uitvoeren van taallessen aan de doelgroep. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten € 1,0 mln lager uitgevallen.

 

3. Welzijn

Als gevolg van de uitbraak van corona zijn diverse welzijnsactiviteiten niet of in afgeslankte vorm doorgegaan. Ook konden door de uitbraak van corona niet alle projecten van Masterplan ouderen doorgaan. De bestemmingsreserves Masterplan ouderen en Maatschappelijke Participatie gebieden zijn voor in totaal € 513 lager onttrokken. Per saldo is er een voordeel op Welzijn van € 884.

 

4. Jeugd

Een onderschrijding in verband met terugvordering van subsidies uit voorgaande jaren en het niet of in mindere mate doorgaan van activiteiten in 2020. Het voordeel op Jeugd bedraagt € 1,4 mln.

 

5. Integratie

Vanwege het uitstel van de Inburgeringswet en een lagere toekenning van subsidies vanwege de coronamaatregelen, is de begrote onttrekking van € 1,6 mln aan de bestemmingsreserve Asielakkoord achterwege gebleven.

 

6. Armoedebestrijding

In 2020 zijn voor Jeugd- en AOW-tegoed meer beschikkingen verleend dan begroot. Daarnaast is vanaf 1 augustus 2020 de inkomensgrens voor het jeugdtegoed verruimt, waardoor meer jongeren recht hadden op jeugdtegoed. Dit leidt tot een nadeel van € 1,0 mln.

 

7. Rotterdampas

Als gevolg van de uitbraak van corona zijn er in 2020 minder passen verkocht en is door de pashouders minder gebruik gemaakt van de pas. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 1,0 mln.

 

8. Baankansen

De afwijking betreft een nog te betalen bedrag aan scholen ten behoeve van investeringen in het praktijk- en speciaal onderwijs om tot betere arbeidstoeleiding te komen. Het bedrag heeft betrekking op 2020 en is uitbetaald in 2021 uit middelen die de gemeente heeft ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Per saldo een nadeel van € 957

 

9. Overige afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen, die leiden tot een nadeel van € 633.

 

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.