Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Onderwijshuisvesting Pagina 57

De beste basisschool is altijd in de buurt.

Evenwichtige spreiding van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023 (IHP)

In samenwerking met het Rotterdamse onderwijs is het Integraal Huisvestingsplan 2020 – 2023 opgesteld. (IHP-deel 1 ‘Analyse en Ambitie’ is in 2019 vastgesteld. Deel 2 ‘Maatregelen en Projecten’ is in 2020 vastgesteld.) Een plan waarin staat hoe de komende jaren de huisvesting van Rotterdamse scholen gerenoveerd of vernieuwd wordt. Het IHP kent twee centrale ambities die doorkijken naar 2035: evenwichtiger onderwijsaanbod én betere kwaliteit huisvesting. Onderdeel van het IHP 2020 – 2023 is ook de vervanging van gymzalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Over de voortgang van het IHP zijn prestatieafspraken gemaakt die zijn opgenomen bij de prestatie-indicatoren hieronder.

Aanbestedingsstrategie
Om beter te kunnen opereren op de bouwmarkt is een aanbestedingsstrategie geformuleerd. Twee schoolbesturen hebben inmiddels ervaring opgedaan met aanbesteden van ontwerp en realisatie (Design & Build). Uit marktconsultatie blijkt dat voor de meeste projecten de traditionele vorm van aanbesteden het meest voor de hand liggend blijft. Voor Design & Build kan gebruik worden gemaakt van de opgedane ervaring. 

Herontwerp voortgezet onderwijs op Zuid
De nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen in het convenant Voortgezet Onderwijs Rotterdam Zuid zijn in voorbereiding. De verwachte oplevering voor scholen in het Stadionpark en Plot Z is in 2024. De uitbreiding van de Young Business School is in 2020 gerealiseerd. In Hoogvliet werken het Penta Hoogvliet en Einstein Lyceum nauw samen met als doel dat jongeren uit Hoogvliet op alle niveaus voortgezet onderwijs kunnen volgen en er een aantrekkelijk onderwijsaanbod ontstaat.

Campus Internationaal onderwijs en sport
Gezien de toenemende behoefte aan internationaal onderwijs, is in 2020 een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheid een campus internationaal onderwijs en sport te realiseren. Het haalbaarheidsonderzoek zal naar verwachting in de zomer van 2021 gereed zijn.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Evenwichtiger onderwijsaanbod

Betere kwaliteit huisvesting

Integraal Huisvestingsplan 2020-2023

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Een gedragen herontwerp primair onderwijs voor de hele stad* Streefwaarde   Afgerond        
* De indicator gaat over het opstellen van een herontwerp primair onderwijs. Het opstellen van dit plan is eenmalig en in 2019 afgerond.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in IHP 2015-2019 Streefwaarde 1 4 8 13 18  
Realisatie 3 2 1      
NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw aantal vo-scholen * Streefwaarde       3    
Realisatie - - -      
*De indicator betreft de vo-scholen omdat deze zijn gekoppeld aan de Regio Deal Rotterdam Zuid.

Toelichting indicatoren

Er worden inmiddels meer projecten uitgevoerd dan opgenomen in het oorspronkelijke IHP 2015-2019. In de loop van de tijd zijn er projecten toegevoegd, waaronder investeringsprojecten uit het Huisvestingsprogramma en er is ook aangevangen met schoolgebouwen uit het IHP 2020-2023. In totaal zijn er 4 schoolgebouwen in 2020 opgeleverd:

  • De Fatimaschool (IHP 2015-2019) 
  • De tijdelijke huisvesting Park16Hoven (Huisvestingsprogramma)
  • De Sleutel (Huisvestingsprogramma)
  • De Nieuwe Park Rozenburgschool (Huisvestingsprogramma)

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OnderwijshuisvestingOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves306194333138

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 22 22
Overige opbrengsten derden 306 194 311 116
Lasten exclusief reserves64.01163.20360.810-2.393

Apparaatslasten 1.782 1.964 1.862 -102
Inhuur 0 70 33 -37
Overige apparaatslasten 53 31 28 -3
Personeel 1.729 1.864 1.801 -63
Intern resultaat 54.094 52.472 52.649 177
Intern resultaat 54.094 52.472 52.649 177
Programmalasten 8.135 8.767 6.299 -2.468
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.101 2.892 1.525 -1.367
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.034 5.875 4.773 -1.101
Saldo voor vpb en reserveringen -63.705 -63.009 -60.477 2.532
Saldo voor reserveringen -63.705 -63.009 -60.477 2.532
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -63.705 -63.009 -60.477 2.532

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo

1. Onderwijshuisvesting

88 -1.775 0 1.864
2. Gym en schoolzwemmen 50 -618 0 668
Totaal afwijkingen 138 -2.393 0 2.532

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Onderwijshuisvesting

Voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs zijn minder aanvragen van schoolbesturen binnen gekomen dan verwacht. Daarnaast zijn er werkzaamheden doorgeschoven naar 2021.

 

2. Gym en schoolzwemmen

Vanwege corona is er minder uitgegeven aan gym en schoolzwemmen. Scholen hebben ervoor gekozen om buiten te gymmen in plaats van in een gymzaal. In verband met eventueel besmettingsgevaar en het zoveel als mogelijk beperken van de achterstanden in taal en rekenen is er minder gebruik gemaakt van schoolzwemmen.

 

Omschrijving taakveld

De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn:

  • een goede spreiding in de stad, zodat kinderen altijd een school in de nabijheid kunnen vinden
  • leegstandsreductie, scholen hebben meer m² tot hun beschikking dan op basis van de genormeerde ruimtebehoefte noodzakelijk is, elke m² extra kost ook extra geld
  • het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs, want het kost veel extra aandacht en geld om de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen te kunnen realiseren
  • verbeteren van het binnenklimaat (fris!) op de scholen. Een goed binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties
  • bij de investeringen wordt extra aandacht aan duurzaamheid besteed. Vanaf 2020 worden alleen (bijna) energieneutrale scholen opgeleverd, conform BENG-norm (energieneutraal houdt in dat energieverbruik van het gebouw kleiner of gelijk is aan wat het gebouw zelf opwekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen)
  • de gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen