Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL Pagina 68

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

Voor dit taakveld zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves335143016

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 14 30 16
Overige opbrengsten derden 335 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.6484.1563.614-541

Apparaatslasten 6.291 3.252 2.850 -401
Inhuur 0 136 95 -41
Overige apparaatslasten 11 213 138 -75
Personeel 6.279 2.902 2.617 -286
Intern resultaat 0 496 388 -108
Intern resultaat 0 496 388 -108
Programmalasten 357 408 377 -31
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 357 408 367 -41
Overige programmalasten 0 0 9 9
Saldo voor vpb en reserveringen -6.313 -4.142 -3.584 558
Saldo voor reserveringen -6.313 -4.142 -3.584 558
Reserves1.3821.1901.152-38

Onttrekking reserves 1.382 1.190 1.152 -38
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -4.931 -2.951 -2.432 519

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Personeel 0 -285 0 285
2. Optimale Inzet 0 -245 0 245
3. Diverse afwijkingen 16 -11 -38 -11
Totaal afwijkingen 16 -541 -38 519

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Personeel
De afwijking op de kostencategorie personeel bestaat voornamelijk uit lagere WW uitkeringen en lagere uitkeringen Eigen Risico Dragerschap met betrekking tot Ziektewet (ZW) en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

 

2. Optimale Inzet
De kosten van Optimale Inzet (Future Workskills) zijn per saldo lager uitgevallen dan begroot doordat een deel van de kosten kon worden doorbelast aan het taakveld Concernondersteuning.

 

3. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in zowel baten, lasten als in de onttrekking aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.