Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Parkeren Pagina 81

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

Garageparkeren

De aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages is afgerond. De gunning en contractvorming hebben plaatsgevonden en de voorbereidende werkzaamheden (verhoging elektrisch vermogen daar waar nodig) zijn uitgevoerd. In 2020 zijn 250 extra oplaadpunten gerealiseerd, o.a. in de parkeergarages Schouwburgplein 1 en 2 (Kruisplein) en op P+R Kralingse Zoom.

De opbrengsten kortparkeren (bezoekers) en abonnementen (bedrijven) in parkeergarages zijn lager uitgevallen als gevolg van de coronamaatregelen.

 

Fietsparkeren

De Fietskoers 2025 (“de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie”) is het kader voor de opstelling van een Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren, waarin de volgende maatregelen worden uitgewerkt en gefaseerd in uitvoering worden genomen:

 • fietsparkeren in het Rotterdamse centrum; begin december 2020 is een openbare fietsenstalling aan de Hoogstraat (ingang Zijl) opengesteld met ca, 190 fietsplaatsen
 • fietsparkeren bij OV- en P+R-locaties; begin 2020 is een tijdelijke 'bufferstalling' aan het Weena opgeleverd met 500 fietsplaatsen
 • fietsparkeren in de woonbuurten

Het proces rondom plaatsing van fietstrommels is vereenvoudigd, waardoor fietstrommels sneller geplaatst kunnen worden. Ook in 2020 is de target van 80 extra fietstrommels gehaald (+ 82 trommels). Daarnaast zijn in 2020 ruim 60 fietsvlonders geplaatst.

 

P+R-parkeren

Realisatie van extra P+R-capaciteit wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien om aanvullende ambities te kunnen formuleren voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Extra capaciteit die niet per definitie de fysieke uitbreiding van P+R-capaciteit betekent, maar ook gericht is op het beter benutten van bestaande P+R-capaciteit door invoering van een doelgroepensysteem. Hierbij kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren.

Per 30 maart 2020 is P+R Hoek van Holland Haven opgeleverd. Deze P+R-voorziening heeft een capaciteit van 130 plaatsen, is gekoppeld aan de Hoekse Lijn en voorzien van een doelgroepensysteem teneinde oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Per 2 juni 2020 is ook op de bestaande P+R Meijersplein een doelgroepensysteem ingevoerd. Op deze P+R-voorziening was steeds vaker sprake van oneigenlijk gebruik, met name door reizigers van de luchthaven die door gebruik van deze P+R de parkeerkosten op de luchthaven omzeilden.

In het kader van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City is in 2020 de planvorming rondom P+R Noorderhelling afgerond en is eind 2020 begonnen met de realisatie van een nieuwe gebouwde P+R-voorziening met een capaciteit van 500 plaatsen.

Als uitwerking van de motie "Laagje erbij" is begonnen met de haalbaarheidsonderzoeken m.b.t. uitbreiding van de P+R-voorzieningen Kralingse Zoom en Meijersplein.

 

Begin 2020 was het de bedoeling op de taakvelden Parkeerbelasting (straat) en Parkeren (parkeergarages) de begroting op de baten te actualiseren als gevolg van uitbreidingen betaald parkeren (gebieden en tijden) en een hogere realisatie in 2019. Met het ingaan van de coronamaatregelen in maart 2020 werd al snel zichtbaar dat deze maatregelen een groot effect zouden hebben op de parkeerbaten, zowel op straat als in de openbare parkeergarages. Daarom is de begrotingsaanpassing op beide taakvelden niet doorgevoerd en heeft zelfs een bijstelling naar beneden plaatsgevonden.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30% 32% 26%      
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80 100 350      
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 925 1005 1085 1165 1245
Realisatie 845 925 1007      

Toelichting indicatoren

De gemiddelde bezettingsgraad van de parkeergarages is gerelateerd aan de onbeperkte openingstijden (7/24). Als gevolg van de coronamaatregelen is de gemiddelde bezetting van de openbare parkeergarages gedaald. Niet alleen waren er als gevolg van sluiting van voorzieningen en winkels minder bezoekers, ook het gebruik van (flexibele) abonnementen is gedaald in verband met thuiswerken bij een groot aantal zakelijke klanten.

De uitbreiding van het aantal laadpunten vindt plaats in afstemming met de Brandpreventiecommissie en met inachtneming van de regelgeving m.b.t. brandveiligheid.

In het kader van de uitwerking van de motie "Mijn fiets staat veilig" wordt ingezet op een jaarlijkse uitbreiding met 80 fietstrommels.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten ParkerenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves14.23711.29310.726-568

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 4 4
Overige opbrengsten derden 14.237 11.293 10.714 -580
Overige baten 0 0 8 8
Lasten exclusief reserves36.84431.63030.428-1.202

Apparaatslasten 4.451 4.771 4.761 -9
Inhuur 77 123 95 -28
Overige apparaatslasten 7 172 168 -4
Personeel 4.366 4.476 4.499 23
Intern resultaat 17.961 18.157 17.668 -489
Intern resultaat 17.961 18.157 17.668 -489
Programmalasten 14.432 8.702 7.999 -704
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.127 7.722 7.205 -516
Kapitaallasten 422 98 98 0
Overige programmalasten 882 882 695 -187
Saldo voor vpb en reserveringen -22.607 -20.336 -19.702 634
Saldo voor reserveringen -22.607 -20.336 -19.702 634
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -22.607 -20.336 -19.702 634

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere parkeerbaten -580 0 0 -580
2. Project fietsparkeren 0 -778 0 778
3. Lagere huur parkeergarages 0 -318 0 318
4. Diverse afwijkingen 12 -106 0 118
Totaal afwijkingen -568 -1.202 0 634

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lagere parkeerbaten

De opbrengsten kort parkeren in garages zijn € 580 lager uitgevallen door de extra coronamaatregelen in de laatste maanden van het jaar.

 

2. Project fietsparkeren

De onderschrijding op het project fietsparkeren heeft meerdere oorzaken. Door corona konden meerdere deelprojecten niet conform de planning opstarten. Er waren bijvoorbeeld pilots voorzien met o.a. de horeca en de fietshandhaving die niet door konden gaan. Ook zijn benodigde fietstellingen in de binnenstad uitgesteld. Deze projecten schuiven door naar 2021. Voor realisatie van enkele deelprojecten, zoals buurtfietsenstallingen is intensieve afstemming nodig met betrokkenen waaronder de omwonenden. Door dit intensieve traject en de beperkingen die corona hierbij veroorzaakt, starten deze projecten later dan voorzien. Daarnaast is een deel van de gerealiseerde fietsenstallingen als investering aangemerkt. Deze zijn dus niet direct ten laste van het exploitatiebudget gebracht, maar worden over de verwachte gebruiksduur afgeschreven.

 

3. Lagere huur parkeergarages

De intern doorbelaste huur voor parkeergarages is lager uitgevallen. Dit komt door werkzaamheden die deels naar 2021 zijn verschoven, omdat het aanbestedingstraject hiervoor nog niet was afgerond. Ook bleek uit nadere inspectie dat een deel van de begrote onderhoudswerkzaamheden bij stallingsgarages niet nodig was.

 

4. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 118.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
 • parkeermeters
 • fietsenstalling

 

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
 • parkeerpolitie (toezichthouders, boa's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer