Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid Pagina 82

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0228866

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 21 88 66
Overige opbrengsten derden 0 1 0 -1
Lasten exclusief reserves06.1506.16817

Apparaatslasten 0 6.030 5.981 -49
Inhuur 0 905 1.042 136
Overige apparaatslasten 0 75 131 56
Personeel 0 5.050 4.808 -242
Intern resultaat 0 0 33 33
Intern resultaat 0 0 33 33
Programmalasten 0 120 154 34
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 120 154 34
Kapitaallasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 0 -6.128 -6.080 48
Saldo voor reserveringen 0 -6.128 -6.080 48
Saldo 0 -6.128 -6.080 48

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 66 17 0 -48
Totaal afwijkingen 66 17 0 48

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.