Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Inkomensregelingen - Inkomen Pagina 95

Inkomensregelingen - Inkomen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Elke Rotterdammer die daar recht op heeft ontvangt tijdig een (juiste) bijstandsuitkering.

Elke werkzoekende kan rekenen op passende en betrouwbare dienstverlening.

Inkomenszekerheid

Het tijdig besluiten over het recht op een uitkering draagt eraan bij dat Rotterdammers die dat nodig hebben een stabiele inkomensbasis hebben als basis voor participatie of werk. Ook nu de coronacrisis voortduurt, staat het bieden van inkomenszekerheid, naast volksgezondheid, voorop. Door de coronacrisis zien we een stijging in het aantal bijstandsuitkeringen. Waar we net voor de crisis op 33.512 uitkeringen zaten, is dit aantal tot en met eind december 2020 opgelopen tot ruim 36.000. Met name het aantal jongeren tot 27 jaar dat in 2020 een beroep deed op de Participatiewet is significant hoger dan voor de crisis.

Naast de reguliere bijstand voerde Rotterdam de (door de crisis ingegeven) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) regeling uit voor Rotterdamse ondernemers en ondernemers uit regiogemeenten. De uitvoering van deze regeling was in 2020 - door de druk waaronder het is ontstaan en het grote aantal aanvragen - intensief.

 

Dienstverlening

In onze dienstverlening staat de Rotterdammer centraal. Als gevolg van de coronacrisis is het belang van verdergaande digitalisering van de dienstverlening in korte tijd sterk zichtbaar geworden. Er bestaat binnen de gemeentelijke organisatie een sterke behoefte om de ontwikkeling van deze digitale dienstverlening te versnellen. Het grote aantal Tozo-aanvragen (46.000) heeft onze organisatie in positieve zin gedwongen om meer in te zetten op geautomatiseerde verwerking van besluiten. Door deze ontwikkeling is het gelukt om veel Tozo-aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen, waardoor snel inkomenszekerheid kon worden geboden.

Het totale aantal klachten is in 2020 gestegen met 11% ten opzichte van 2019. De oorzaak van deze toename is het aantal ingediende klachten als gevolg van de Tozo in het tweede tertaal (mei-augustus). In het derde tertaal zien we een scherpe daling van het aantal klachten. Eind december waren er in totaal 540 klachten ingediend die betrekking hadden op de Tozo. Dit is slechts 1,7% van het aantal ingediende aanvragen. Als gevolg van de gerichte aanpak bejegening, heeft de dalende lijn met betrekking tot het aantal klachten over (een gebrek aan) fatsoenlijke bejegening zich in 2020 voortgezet. De telefonische bereikbaarheid (norm 90%), is niet gehaald omdat vanaf maart/april veel capaciteit is ingezet voor de Tozo-organisatie.

 

Heronderzoeken

Het team heronderzoeken is, door de gevolgen van de coronacrisis, beperkt in haar werkzaamheden. Het voeren van gesprekken op locatie is niet voor iedere werkzoekende mogelijk of wenselijk. De doelstelling voor het aantal heronderzoeken per jaar (6.000) is in 2020 door de coronacrisis niet gehaald. Er is afgesproken dat de niet gerealiseerde aantallen in de jaren 2021 en 2022 worden ingehaald.

 
 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

1.2 Terechte bijstandsuitkeringen verstrekken

1.3 Tozo

2.1 De Rotterdamse burger ervaart een goede dienstverlening

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

1.1 b Het aanvraag- en beheerproces digitaliseren

1.2 a De methode inkomstenverrekening verbeteren

1.2 b Handhaven en uitvoeren van (her)onderzoeken

2.1 a Een betrouwbare en voorspelbare dienstverlening

2.1 b Correcte bejegening

2.1 c Advies geven en begeleiding bieden aan ondernemers

2.1 d. Projectorganisatie Tozo

Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.1 Saldo tekort BUIG Streefwaarde € 0 € 0 € 0 € 0    
Realisatie + € 0,9 mln + € 16,2 mln + € 44,7 mln      
1.2 Rechtmatige verstrekking van bijstand (%) Streefwaarde 97% 97% 97% 97%    
Realisatie 97,86% 99,13% n.n.b.      
2.2 Klachten over bejegening Streefwaarde   Min 10% Min 10% Min 10%    
Realisatie n.v.t. Min 15% Min 35%      
 
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Percentage besluiten bijstandsaanvraag (Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand) binnen de wettelijke termijn Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 91,7%  91,8% 94,1%      
1.2 Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningen Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 90,9%  96,0% 98,0%      
1.3 Heronderzoeken
(aantal)
Streefwaarde 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000  
Realisatie 6.074  6.325 3.284      
2.1 Telefonische bereikbaarheid Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 84%  88% 85%      
 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - InkomenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves502.379673.399722.83949.439

Bijdragen rijk en medeoverheden 502.379 673.399 722.819 49.419
Overige opbrengsten derden 0 0 20 20
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves568.792709.768743.34833.580

Apparaatslasten 49.087 53.089 51.349 -1.740
Inhuur 7.236 11.075 9.826 -1.248
Overige apparaatslasten 1.779 1.214 1.170 -43
Personeel 40.072 40.800 40.352 -448
Intern resultaat 7.005 727 2.113 1.386
Intern resultaat 7.005 727 2.113 1.386
Programmalasten 512.700 655.953 689.886 33.934
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.600 17.297 15.753 -1.545
Kapitaallasten 3.249 10.027 9.415 -612
Overige programmalasten 101 7.292 4.419 -2.873
Sociale uitkeringen 488.948 614.548 654.288 39.740
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.802 6.788 6.012 -776
Saldo voor vpb en reserveringen -66.414 -36.369 -20.509 15.860
Saldo voor reserveringen -66.414 -36.369 -20.509 15.860
Reserves6.890-12.823-17.502-4.679

Onttrekking reserves 6.890 4.750 71 -4.679
Toevoeging reserves 0 17.572 17.572 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -59.524 -49.191 -38.011 11.181

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bijstandsuitkeringen 219 -4.787 -4.399 607
2. Voorziening debiteuren bijstandsgerechtigden 0 -1.229 0 1.229
3. Tozo 48.133 44.284 0 3.849
4. Onderschrijding arbeidskosten 0 -1.697 0 1.697
5. Kapitaallasten en onderbesteding ICT 0 -2.118 0 2.118
6. Hogere personeel gerelateerde bijdragen 801 0 0 801
7. Diverse afwijkingen 286 -874 -280 880
Totaal afwijkingen 49.439 33.580 -4.679 11.181

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Bijstandsuitkeringen

De totale uitgaven aan uitkeringen en loonkostensubsidies bedroegen in 2020 € 527 mln. Het aantal bijstandsuitkeringen is vorig jaar gestegen maar minder snel dan geraamd. Ten opzichte van de definitieve begroting vielen ook de gemiddelde ‘prijs’ per uitkering en de uitgaven aan loonkostensubsidies iets lager uit. Hierdoor bleek de eerder begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve BUIG van € 4,4 mln niet nodig, en was er bovendien een positief saldo van € 607.

 

2. Voorziening debiteuren bijstandsgerechtigden

De gemeente heeft door de jaren heen een voorziening getroffen om het risico van het niet volledig innen van vorderingen op bijstandsgerechtigden op te vangen. Vanwege de coronacrisis betracht de gemeente meer coulance bij de incasso op openstaande vorderingen aan werkzoekende Rotterdammers. Daarom was in de 10-maandsrapportage een ophoging van deze voorziening met € 2,3 mln begroot. Bij jaarrekening blijkt een ophoging met € 1,1 mln voldoende te zijn, omdat de ontvangsten op openstaande vorderingen minder zijn gedaald dan verwacht. Ten opzichte van de begroting zoals vastgesteld in de 10-maandsrapportage leidt dit tot een voordelig financieel effect op het rekeningresultaat van € 1,2 mln.

 

3. Tozo

Op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een voordelig saldo gerealiseerd ter hoogte van € 3,9 mln. Gemeenten krijgen een vaste vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van de regeling. De reden voor het voordelig saldo in 2020 is dat de gemeente deze vergoeding al volledig als baten dient te verantwoorden, terwijl de uitvoeringskosten nog doorlopen in volgende jaren. Vanwege die doorlopende werkzaamheden is een voorstel voor resultaatbestemming ingediend voor de reserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling ter hoogte van € 7,5 mln. Na aftrek van de resultaatbestemming is er sprake van een nadelig saldo op Tozo wat met name wordt verklaard doordat een hogere voorziening is gevormd voor oninbare vorderingen en doordat de uitvoeringslasten hoger uitvielen dan begroot.

 

4. Onderschrijding arbeidskosten

De uitgaven aan personeel en inhuur waren € 1,7 mln lager dan begroot. In de 1e Herziening was extra budget voor arbeidskosten toegekend met het oog op een sterke stijging van het bijstandsvolume. Bij de werving is in het najaar een pas op de plaats gemaakt, omdat een 2e piek in de instroom - na de eerste piek in april/mei - vooralsnog uitbleef.

 

5. Kapitaallasten en onderbesteding ICT

Voor verschillende ICT-projecten binnen het programma Werk en inkomen is gebleken dat deze zonder extra kosten uitgevoerd konden worden. Omdat de uitvraag naar externe partijen meer tijd heeft gekost dan ingeschat, kon de prestatie niet meer in 2020 geleverd worden. Dit resulteert in een onderbesteding van € 1,5 mln. Daarnaast is er in 2020 € 618 minder afgeschreven dan begroot doordat de begrote afschrijvingslasten met een andere methodiek zijn berekend dan zou moeten volgens de financiële spelregels.

 

6. Hogere personeel gerelateerde bijdragen

Er is voor € 801 aan vergoedingen vanuit het UWV ontvangen voor zwangerschap en ziekte waarmee geen rekening kan worden gehouden in de begroting.

 

7. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 880.

 

Voor de reserve Afschrijvingslasten ICT is een bestemmingsvoorstel ingediend van € 600.

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Inkomensregelingen biedt de gemeente inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen. Daarnaast vindt er binnen dit taakveld handhaving plaats, wat bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Dienstverlening is niet alleen een product of dienst die de gemeente biedt, maar ook de manier waarop ze deze product of dienst levert: de persoonlijke bejegening door de ambtenaar. De ambtenaren zijn attent en werken Rotterdammergericht: Ze handelen proactief, situationeel, passen het gedrag aan de klant en de omstandigheden aan. De dienstverlening is mensgericht. Het contact is vriendelijk, open, respectvol en beleefd. Ze luistert, leeft zich in in de situatie van de ander en zijn betrokken. Ze neemt persoonlijk contact op als de situatie erom vraagt. Ze is bereikbaar en service wordt geboden door een medewerker met kennis van zaken.

De dienstverlening is duidelijk. Er is inzicht in de servicenormen en hoe de gemeente daarop presteert. Informatie over de tevredenheid van de dienstverlening wordt gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. De informatie is eenduidig, duidelijk, volledig, juist en actueel. Informatie over producten en diensten is digitaal beschikbaar of afneembaar.
Klachten en bezwaren worden gezien als een aanleiding om te leren hoe de dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden kan worden verbeterd. Fouten maken mag en zijn aanleiding om te verbeteren. Klachten gaan vaak over tijdigheid en kwaliteit van de organisatie en over de bejegening van ambtenaren. De klachten, met name bejegeningsklachten, worden tot een minimumniveau teruggedrongen.

Tot het taakveld Inkomensregelingen behoren:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004