Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Kasstroomoverzicht Pagina 142

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2021. Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode en bestaat uit kasstromen operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. Deze pagina betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificatie is geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en valt dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.  

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN2021
Exploitatieresultaat -75.233
   
Aanpassing voor:  
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 139.223
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.931
Mutatie voorzieningen -5.517
Subtotaal 135.637
   
Voorraden en onderhanden werk -43.570
   
Mutatie in werkkapitaal  
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) -60.280
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 1.119
Overlopende activa -9.916
Overlopende passiva 153.952
  84.876
Kasstroom uit operationele activiteiten101.710
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN2021
Investeringen -317.638
Desinvesteringen en bijdragen derden 68.529
Subtotaal -249.109
   
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 8.884
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 68.444
Subtotaal 77.328
   
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -16.445
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 3.068
Subtotaal -13.377
   
Mutatie kapitaalverstrekkingen -32.049
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-217.207
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN2021
Mutatie kortlopende geldleningen 425.000
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) 578
Aangetrokken leningen og 100.000
Aflossingen leningen og -414.666
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten110.912
   
Mutatie geldmiddelen-4.585