Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

OZB woningen Pagina 17

OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

In 2021 is, ondanks de effecten van de maatregelen, het betaalgedrag van de belastingplichtigen positief te noemen. We zien dat veel belastingplichtigen keurig aan hun verplichtingen (blijven) voldoen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling; zo zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan in de jaren voor Corona. De menselijke maat staat hierbij centraal: er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OZB woningenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves61.57561.57561.64974

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 31 31
Belastingen 61.575 61.575 61.618 43
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.3305.7104.939-771

Apparaatslasten 4.001 4.333 4.082 -250
Inhuur 126 390 285 -104
Overige apparaatslasten 133 204 118 -86
Personeel 3.743 3.739 3.679 -60
Intern resultaat 5 53 66 13
Intern resultaat 5 53 66 13
Programmalasten 1.324 1.324 790 -534
Overige programmalasten 1.324 1.324 790 -534
Saldo voor vpb en reserveringen 56.245 55.865 56.711 845
Saldo voor reserveringen 56.245 55.865 56.711 845
Saldo 56.245 55.865 56.711 845

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 -552 0 552
2. Overige afwijkingen 74 -219 0 293
Totaal afwijkingen 74 -771 0 845

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 845 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1.    Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 
Door de kwijtscheldingen van belastingaanslagen in het kader van de toeslagenaffaire was voor de voorziening dubieuze debiteuren lagere dotatie benodigd. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 552.

 

2.    Overige afwijkingen 
Dit betreft een saldo van diverse kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 293.
 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.