Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Begraafplaatsen en crematorium Pagina 22

Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

De gemeente Rotterdam heeft in totaal 2.856 uitvaarten gerealiseerd in 2021 t.o.v. 3.172 uitvaarten in 2020. 

In december 2020 is een nieuwe aanbesteding gehouden voor het organiseren van een sociale uitvaart. Indien er geen nabestaanden zijn of wanneer de nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen betalen, zorgt de gemeente Rotterdam voor de uitvaart. Het gaat om minimaal 125 uitvaarten per jaar. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de begraafplaats Crooswijk of in het crematorium Hofwijk. Vanaf 2021 is deze verplichting komen te vervallen.

Het bestaande uitvaartcentrum Langenhorst (geen gemeentelijke voorziening) is in 2021 veranderd naar een crematorium, dit heeft een negatieve invloed op de omzet van het gemeentelijk crematorium Hofwijk. In Rotterdam zijn nu in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zal het aantal crematies in 2022 nog verder afnemen. De gemeente Rotterdam heeft in totaal 1.617 uitvaarten in crematorium Hofwijk gerealiseerd in 2021 (en in 2020 1.820 uitvaarten).

De covid-19 crisis had in 2021 nog sterke gevolgen. Zo mochten er nog steeds beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Dit was vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, daardoor konden nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves6.5556.5577.6221.064

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 1 1
Overige opbrengsten derden 6.495 6.495 6.660 165
Overige baten 60 62 961 898
Lasten exclusief reserves5.2365.3426.115773

Apparaatslasten 2.354 2.431 2.219 -212
Inhuur 7 6 3 -3
Overige apparaatslasten 86 143 106 -37
Personeel 2.261 2.282 2.111 -171
Intern resultaat -972 -957 -41 916
Intern resultaat -972 -957 -41 916
Programmalasten 3.854 3.868 3.938 69
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.783 3.180 3.181 1
Kapitaallasten 709 689 689 0
Overige programmalasten 362 0 68 68
Saldo voor vpb en reserveringen 1.319 1.215 1.506 291
Saldo voor reserveringen 1.319 1.215 1.506 291
Saldo 1.319 1.215 1.506 291

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Vrijval voorziening afkoop grafonderhoud 898 0 0 898
2. Lijkschouw en vervoer stoffelijk overschot 0 272 0 -272
3. Begraven en cremeren 166 501 0 -335
Totaal afwijkingen 1.064 773 0 291

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 291 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Vrijval voorziening afkoop grafonderhoud
In 2021 is de financiële regelgeving omtrent de voorziening afkoop onderhoud graven gewijzigd. Dit resulteert erin dat de eerder gevormde voorziening is vrijgevallen.
 

2. Lijkschouw en vervoer stoffelijk overschot
De overschrijding op de lasten van lijkschouw en lijktransport wordt veroorzaakt door de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
 

3. Begraven en cremeren
Sinds 2020 wordt er vaker gekozen voor een particulier graf ten opzichte van een algemeen graf waardoor de baten hoger uitkomen dan begroot. De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt door een toename van energiekosten, aanschaf van extra aluminium bekistingen en hogere kosten onderhoud gebouwen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematorium
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)