Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten Pagina 26

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

Er waren in 2021 geen bijzonderheden die hebben geleid tot afwijkingen in de beoogde effecten of inspanningen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsrestenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves876-2.327-1.664663

Bijdragen rijk en medeoverheden 876 -2.327 -1.664 663
Lasten exclusief reserves6691.7301.700-30

Intern resultaat 439 439 185 -254
Intern resultaat 439 439 185 -254
Programmalasten 230 1.290 1.514 224
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 230 1.290 754 -536
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 760 760
Saldo voor vpb en reserveringen 207 -4.057 -3.364 693
Saldo voor reserveringen 207 -4.057 -3.364 693
Saldo 207 -4.057 -3.364 693

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bommenregeling 663 670 0 -7
2. Ruimingsproject Claes de Vrieselaan 0 -700 0 700
Totaal afwijkingen 663 -30 0 693

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 693 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Bommenregeling
Het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog wordt overeenkomstig het vigerende beleid uitgevoerd. Op basis van de bommenregeling worden de kosten voor 68% vergoed door het Rijk. Voor het ruimen van explosieven is er in 2021 sprake van zowel meer baten als lasten. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente een kassiersfunctie vervuld tussen het Rijk en derden.
 

2. Ruimingsproject Claes de Vrieselaan
Ten behoeve van het ruimen van explosieven is een pand aan de Claes de Vrieselaan aangekocht. De koopovereenkomst is in 2021 aangegaan terwijl de overdracht van eigendom begin 2022 heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat er in 2021 een positief resultaateffect van € 700. Aangezien de koopovereenkomst in 2021 is aangegaan, wordt er voorgesteld om € 700 toe te voegen aan een bestemmingsreserve.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, informatiebeheer, opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten uit WOII.

Sinds september 2021 is het landelijk Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten operationeel. Het kenniscentrum gaat gemeenten ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten.