Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overige baten en lasten - Verzekeringen Pagina 68

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Het aantal ontvangen aansprakelijkstellingen in 2021 is vergelijkbaar met de aantallen van voorgaande jaren terwijl het aantal verhaalde schades iets terug is gelopen. Verzekeringspremies zijn, zoals verwacht, gestegen. Het was een bijzonder jaar met nieuwe unieke te beheersen (corona)risico’s. Ondanks deze onzekerheden zijn de financiële resultaten positief.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves3.3504.9255.179254

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.350 3.908 3.706 -202
Overige baten 0 1.017 1.473 456
Lasten exclusief reserves5.1236.6885.238-1.450

Apparaatslasten 702 693 633 -60
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 15 15 4 -11
Personeel 688 678 629 -49
Intern resultaat -3.699 -4.928 -5.024 -95
Intern resultaat -3.699 -4.928 -5.024 -95
Programmalasten 8.120 10.924 9.629 -1.295
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.120 8.613 7.538 -1.075
Overige programmalasten 0 2.311 2.091 -220
Saldo voor vpb en reserveringen -1.773 -1.763 -59 1.704
Saldo voor reserveringen -1.773 -1.763 -59 1.704
Saldo -1.773 -1.763 -59 1.704

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Verzekeringspremies -141 -369 0 228
2. Voorziening verzekeringen 176 -407 0 583
3. Schadeverrekeningen 219 -300 0 519
4. Apparaatslasten 0 -60 0 60
5. Diverse afwijkingen 0 -314 0 314
Totaal afwijkingen 254 -1.450 0 1.704

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,7 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Verzekeringspremies
De verzekeringspremies die aan derden zijn betaald waren lager dan begroot, met name voor brandverzekeringen  Het grootste deel hiervan is binnen het concern verrekend. De verzekeringspremies die aan externe partijen in rekening zijn gebracht waren € 141 hoger dan begroot.

 

2. Voorziening verzekeringen
Op basis van het schadeverloop en ontwikkelingen in aansprakelijkheidsdossiers, is de voorziening voor verzekeringen aangepast. Daartoe is € 407 minder aan de voorziening toegevoegd en was de vrijval € 176 hoger.

 

3. Schadeverrekeningen
Tegenover minder schades die aan derden zijn uitbetaald (€ 414) stonden hogere schadeverrekeningen binnen het concern (€ 114). Dit betrof vooral auto- en brandverzekering. Daarnaast zijn diverse ontvangen schadevergoedingen van derden hoger uitgevallen (€ 219), vooral uit hoofde van aansprakelijkheid.

 

4. Apparaatslasten
Onder andere door de latere invulling van vacatures zijn de apparaatslasten lager uitgevallen dan begroot.

 

5. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe onderbestedingen, onder andere op het gebied van expertise- en taxatiekosten.