Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Stedelijke inrichting en ontwikkeling Pagina 69

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.

20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.

Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen: waarde behoud van bezittingen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed: met privaatrechtelijke instrumenten stuurt de gemeente op het gebruik van onroerende zaken die aan derden in erfpacht of in eigendom zijn of worden gegeven en beheert de contracten.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.

TAAKVELD 3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaatadaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 6

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicator

Eenheid

 

 

Bron

Hernieuwbare elektriciteit

%

Streefwaarde

N.v.t.

RWS

Realisatie

15,9 (2017)

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

Streefwaarde

N.v.t.

CBS

 

Realisatie

166 (2018)

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Streefwaarde

N.v.t.

Basisregistratie adressen en gebouwen

Realisatie

2,4 (2016)

Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64)

%

Streefwaarde

N.v.t.

CBS

Realisatie

58,4% (2019)

Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves281.220324.340295.430-28.910

Bijdragen rijk en medeoverheden 14.596 23.913 25.435 1.521
Financieringsbaten 0 0 187 187
Overige opbrengsten derden 263.868 294.730 246.812 -47.917
Overige baten 2.755 5.697 22.996 17.299
Lasten exclusief reserves394.542458.037385.800-72.237

Apparaatslasten 137.881 163.601 160.370 -3.231
Inhuur 17.695 38.339 31.049 -7.291
Overige apparaatslasten 2.913 2.636 2.239 -397
Personeel 117.273 122.626 127.083 4.457
Intern resultaat -123.603 -126.562 -124.575 1.988
Intern resultaat -123.603 -126.562 -124.575 1.988
Programmalasten 380.263 420.998 350.005 -70.994
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 234.049 256.227 207.154 -49.073
Kapitaallasten 95.618 102.239 95.209 -7.030
Overige programmalasten 16.371 15.230 23.367 8.138
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 34.225 47.303 24.275 -23.029
Saldo voor vpb en reserveringen -113.322 -133.697 -90.370 43.327
Saldo voor reserveringen -113.322 -133.697 -90.370 43.327
Reserves84.855122.50669.232-53.274

Onttrekking reserves 91.267 135.150 84.694 -50.456
Toevoeging reserves 6.412 14.119 16.938 2.819
Vrijval reserves 0 1.475 1.475 0
Saldo -28.468 -11.192 -21.139 -9.947

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Erfpacht -7.689 -3.163 0 -4.526
2. Vastgoed Verkopen -21.995 -7.332 0 -14.663
3. Voorziening Schiekadeblok 0 10.776 0 -10.776
4. WABO-leges  6.418 0 0 6.418
5. Grondzaken -20.037 -12.186 4.812 -3.039
6. Nieuw-Kralingen  2.648 0 0 2.648
7. Project Collectiegebouw (Boijmans van Beuningen) 3.211 2.441 0 770
8.  Feyenoord City grondverkoop 1.500 0 0 1.500
9. Onderhoud vastgoed 0 -2.887 0 2.887
10. Huuropbrengsten vastgoed 1.111 0 0 1.111
11. Terugontvangen subsidies NPRZ projecten 0 -6.411 -2.819 3.592
12. Overige afwijkingen 5.923 -53.475 -55.267 4.131
Totaal afwijkingen -28.910 -72.237 -53.274 -9.947

Het saldo van dit programma bedraagt € 9,9 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Erfpacht
De erfpachtbaten komen netto lager uit dan begroot (€ 3,7 mln). De tegenvaller betreft de incidentele baten uit uit conversies en ontheffingsvergoedingen door het wijzigen van de gebruiksbepalingen van grondcontracten. De gemeente kan maar beperkt of niet sturen op deze baten.  In de 10-maandsrapportage is dit risico reeds benoemd.

 

2. Vastgoed Verkopen
De verkoopopbrengst is € 14,7 mln lager dan begroot. Een belangrijke oorzaak hiervan is het zogenaamde Didam-arrest. Het effect van deze uitspraak is dat verkopen niet zonder meer onderhands kunnen worden gedaan. Om die reden is een deel van de voor 2021 geplande onderhandse verkopen opgeschort. Daarnaast is een deel van de verkooptransacties niet in 2021 afgerond. Oorzaken daarvan zijn ondermeer dat er in aantal gevallen nog geen overeenstemming met de kopende partij is, er in een aantal gevallen vertraging is ontstaan in het afgeven van de omgevingsvergunning en dat er negatief advies vanuit de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) is gegeven. De in 2021 niet gerealiseerde verkopen schuiven door en worden in de volgende jaren uitgevoerd.

 

3. Voorziening Schiekadeblok
Voor de ontwikkellocatie Schiekadeblok is een aanvullende voorziening gevormd van € 10,8 mln. Dit is noodzakelijk in verband met de verslaggevingsregels van de BBV en in lijn met het meest recente ontwikkelscenario.

 

4. WABO-leges
De baten voor de leges Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) zijn € 6,4 mln hoger dan begroot. Dit komt door € 7 mln hogere baten gerelateerd aan de aanvragen uit 2020. De belangrijkste oorzaken zijn de veel hogere vastgestelde bouwsommen dan in 2020 opgegeven door de aanvragers en een hogere realisatie ten opzichte van het eind 2020 opgenomen recht voor nog niet ontvankelijk verklaarde plannen. De baten gerelateerd aan de aanvragen uit 2021 zijn € 600 lager dan begroot.

 

5. Grondzaken
Het resultaat van Grondzaken is € 3 mln negatief door verliesnemingen op de grondexploitaties.

De totale resultaatneming van € 30,7 mln is € 2,3 mln lager dan begroot. Voor het eerst  is de resultaatneming lager dan begroot. Wel is de oorspronkelijke begroting van € 12 mln ruimschoots gehaald. 

 

6. Nieuw-Kralingen
De verkoopopbrengst van grond van de Gebiedsontwikkeling Nieuw-Kralingen is € 2,6 mln. Deze opbrengst zal conform raadsvoorstel gebruikt worden om de toekomstige kapitaallasten van de verplaatsing van de ir. P. Kosterlaan te compenseren. Vanwege de BBV is het niet mogelijk deze opbrengst direct ten laste te brengen van dit project. Om deze middelen beschikbaar te houden voor het betalen van de toekomstige kapitaallasten wordt een bestemmingsvoorstel gedaan voor € 2,6 mln.

 

7. Project Collectiegebouw (Boijmans van Beuningen)
Het saldo van kosten en opbrengsten wijkt € 770 af. Dit is te verklaren doordat er meerwerk gedeeltelijk is doorgeschoven naar boekjaar 2022.

 

8. Feyenoord City grondverkoop
Er zijn incidentele baten van € 1,5 mln als gevolg van de verkoop van grond in Feyenoord City.

 

9. Onderhoud vastgoed
De onderhoudskosten vastgoed zijn € 2,9 mln lager dan begroot. De reden hiervan is een aantal offertetrajecten die door onderhandelingen langer heeft geduurd en een verzadigde markt. Voor aangegane verplichtingen in onderhoudswerkzaamheden en niet uitgevoerde maar geplande asbestsaneringswerkzaamheden zijn bestemmingsvoorstellen ingediend voor in totaal € 2,9 mln.

 

10. Huuropbrengsten vastgoed
De huuropbrengsten vastgoed zijn € 1,1 mln hoger dan begroot. De afwijking zit grotendeels bij Ahoy. De huuropbrengsten zijn een percentage van de omzet. De verwachte omzet die gebruikt is om de begroting naar beneneden bij te stellen vanwege het verwachte corona effect is lager dan de feitelijke omzet.

 

11. Terugontvangen subsidies NPRZ projecten
Door een hoger geraamde korting van de verhuurdersheffing is € 3,6 mln minder subsidie benodigd voor het project Mijnkintbuurt blok 1+2. Voor het project Urkersingel is een bedrag van € 2,8 mln aan reserves toegevoegd in verband met een aanpassing in de samenwerkingsovereenkomst met Woonbron.

 

12. Overige afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleinere afwijkingen op te merken op saldo-niveau, die leiden tot een voordeel van € 4,1 mln.

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.