Jaarstukken 2022

Eén stad

Financiële vaste activa Pagina 232

Financiële vaste activa

De Financiële vaste activa geeft inzage in de kapitaalverstrekkingen, de leningen en de overige financiële vaste activa.

 1-1-2022 VermeerderingVerminderingen en aflossingenBuitengewone waardevermindering31-12-2022
Correctie
Kapitaalverstrekkingen aan:            
Deelnemingen  421.830 0 61.801 0 46.813 436.819
Overige verbonden partijen  8.078 0 0 0 481 7.597
Totaal kapitaalverstrekkingen429.908061.801047.294444.416
             
Leningen aan:            
Woningbouwcorporaties  44.075 0 0 8.934 0 35.141
Deelnemingen  42.500 0 0 8.500 0 34.000
Overige verbonden partijen  0 0 0 0 0 0
Totaal leningen86.5750017.434069.141
             
Overige financiële vaste activa:            
Overige langlopende leningen  28.414 0 8.492 5.599 -141 31.448
Totaal overige financiële vaste activa28.41408.4925.599-14131.448
             
Totaal financiële vaste activa 544.898 0 70.293 23.033 47.153 545.004

Toelichting verloopstaat

Kapitaalverstrekkingen

 


Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

 

Het beginsaldo van de post deelnemingen bestaat voornamelijk uit de reeds gedane kapitaalverstrekkingen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV (€ 327,1 mln) en Stedin Holding   (€ 63,4 mln). Daarnaast heeft er een kapitaalstorting plaatsgevonden aan de Rotterdamse Electrische Tram (RET) van € 7,5 mln als onderdeel van een afspraak tussen Metropoolregio Rotterdam Den Haag, RET en de gemeente over de verdeling van de financiële consequenties van de vertraagde oplevering van de Hoekse Lijn. Ook wordt hier de deelname in het aandelenkapitaal van Stadion Feijenoord NV (€ 7,9mln) en het Sportbedrijf Rotterdam

(€ 6,6 mln) verantwoord. In 2022 is de deelneming in het Warmtebedrijf Rotterdam verkocht. De verkoop heeft geleid tot een vermeerdering en buitengewone waardevermindering van 46,8 miljoen. Daarnaast heeft er onder andere uitbreiding bij de deelnemingen Energietransitiefonds (€ 14,6 mln) en ICOS Capital Fund III (€ 353.000) plaatsgevonden.

 

 

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Dit zijn kapitaalverstrekkingen aan voormalige gemeentelijke instellingen. Per 1 januari 2022 was de boekwaarde € 8 mln. In 2022 is hierop € 481.000 afgeschreven.

 

 

Leningen


Leningen aan woningcorporaties

Tot begin jaren ’90 heeft de gemeente leningen verstrekt aan de woningcorporaties voor de bouw en renovatie van woningen. Voor deze leningen betalen de woningcorporaties jaarlijks rente en aflossing. In 2022 is een bedrag van € 8,9 mln afgelost.

 

Leningen aan deelnemingen

 

Per 1 januari 2007 is de Rotterdamse Electrische Tram (RET) verzelfstandigd. Na de verzelfstandiging is de gemeente de RET blijven financieren tot de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het grootste deel van de portefeuille overnam in 2017 en 2018. Er resteren nu nog enkele leningen aan RET Infrastuctuur BV en RET Railgebonden voertuigen BV. In 2022 is € 8,5 mln afgelost op deze leningen.


Overige financiële vaste activa


Overige langlopende leningen

 

Het betreft onder andere leningen aan sportverenigingen en kunst- en welzijnsorganisaties om investeringen te kunnen financieren, maar ook leningen voor economische ontwikkeling. In 2016 is een leningfaciliteit verstrekt aan Cambridge Innovation Center (CIC) om de economische ontwikkeling en het innovatie- en ondernemersklimaat in Rotterdam te versterken. Het CIC verzorgt de huisvesting en ondersteuning van start-ups en innovatieve ondernemers in het Groothandelsgebouw. In 2022 is volgens de afspraken in de leningovereenkomst de opgelopen rente van € 386.000 toegevoegd aan de hoofdsom. De totale hoofdsom van de lening komt daarmee uit op € 10,0 mln.

 

In 2010 heeft de gemeente een lening verstrekt aan de Hippische Alliantie Rotterdam (HAR) voor de totstandkoming van een permanent tribunegebouw. De HAR is een samenwerkingsverband van het CHIO (een jaarlijks hippisch topsportevenement), de Rotterdamse Manege en de hazelaar voor mindervalide ruiters. In 2021 heeft een herstructurering van deze lening plaatsgevonden omdat de HAR door de coronacrisis in financiële problemen was gekomen. Als onderdeel van deze herstructurering wordt de rente tot en met 2024 opgeteld bij de hoofdsom. Na toevoeging van € 41.000 aan rente komt de hoofdsom van de lening uit op € 2,4 mln.

 

In totaal is er in 2022 door de kunst -en welzijnsorganisaties voor € 1,1 mln afgelost op de openstaande leningen.

 

In 2022 is er via SVN voor € 4,7 mln aan nieuwe leningen verstrekt. Daarnaast is er door leningnemers voor € 712.000 afgelost op openstaande leningen bij het SVN. Het totaal aan de via de SVN verstrekte leningen komt daarmee op € 12,4 mln. Het saldo van de via NRF verstrekte leningen is in 2022 met € 671.000 afgenomen tot € 2,9 mln.

 

Onder de overige langlopende leningen vallen ook de leningen die de Kredietbank Rotterdam (KBR) heeft verstrekt. Ultimo 2022 bedroeg het saldo van deze leningen € 4,2 mln.

Er is in 2022 voor € 3,1 mln afgelost op deze leningen en voor  € 3,0 mln aan nieuwe leningen verstrekt.

 

Het saldo van de door de gemeente betaalde waarborgsommen is toegenomen met € 430.000 tot € 860.000.

 

De buitengewone waardevermindering (€ -141.000) betreft en vrijval voorziening Lantarenvenster (-€ 45.000) en een vermindering van de voorziening KBR (-€ 96.000).