Jaarstukken 2022

Eén stad

Voorraden Pagina 233

Voorraden

De voorraden bestaan uit aanwezige materialen, grondexploitaties en handelsgoederen. Onder de tabel zijn de onderdelen nader toegelicht. Tevens is hier een toelichting gegeven op de geraamde kosten, opbrengsten en eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie.

Voorraden 31-12-2021Correctie / overboekingRenteInvesteringDesinvesteringNiet Gemeentelijke bijdrageGenomen resultaat/ mutatie voorziening31-12-2022
Grond- en hulpstoffen        
Grond- en hulpstoffen 4.799 0 0 589   0 0 5.388
Subtotaal grond- en hulpstoffen4.799 0 0 589 0 0 0 5.388
        
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie        
Bouwgronden in exploitatie -77.556 -2.037 -441 90.394 98.323 12.741 9.747 -90.958
Voorziening BIE -33.803 26.371 -605 0 0 0 -46.709 -54.745
Subtotaal onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie-111.35924.334-1.04690.39498.32312.741-36.962-145.703
 
Gereed product en handelsgoederen        
Gereed product en handelsgoederen 64.969 16.855 0 20.846 25.053 0 0 77.617
Voorziening handelsgoederen 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal gereed product en handelsgoederen64.96916.855020.84625.0530077.617
Totaal voorraden -41.591 41.189 -1.046 111.828 123.376 12.741 -36.962 -62.698

Toelichting verloopstaat

Grond- en hulpstoffen

Per saldo zijn de magazijnmutaties in 2022 toegenomen met € 589.000.

Bedrag eindbalans van € 5,4 mln bestaat uit:

 • Magazijnen Materiaalvoorziening € 3,2 mln
 • Schone Stad € 389.000
 • Zuidlaardermeer € 502.000
 • Vervoer en Materieel (lease) € 1 mln
 • Kwekerij Bomen en Planten € 328.000.

 

Bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties zijn gronden die worden omgevormd van in bezit zijnde grond met eventuele opstallen tot bouwrijpe grond. Het doel is om deze grond (opnieuw) te bebouwen. Deze grondexploitaties en de voorziening daarop maken deel uit van het programma Stedelijke Ontwikkeling, Grondexploitaties.


Correctie/overboeking

De correctie/overboeking - € 2 mln heeft betrekking op de volgende interne overboekingen

 • voorbereidingskosten vanuit Immateriële vaste activa naar de grondexploitaties Feyenoord City € 1,4 mln, Insulindestraat 240 € 243.000 en Tamboer II West € 123.000;
 • boekwaarde Pijperstraat 37 vanuit Materiële vaste activa € 379.000;
 • grondwaarde Jacominastraat 64 (Leeuwenkuil) naar Materiële vaste activa - € 525.000;
 • ontwikkellocatie Schaatsbaan 33 (parkeergarage) - € 3,7 mln naar Gereed product en handelsgoederen binnen Voorraden (intentie verkoop).

 

Rente

De rente op de bouwgronden in exploitatie en voorziening BIE - € 1,0 mln wordt, conform het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO), verantwoord onder onderhanden werk.

Investering

De investeringen in de bouwgronden in exploitatie van € 90,4 mln bestaan voor € 31,3 mln uit verwervingskosten, € 27,6 mln kosten voor het bouw- en woonrijp maken, € 23,7 mln voor de kosten voor ureninzet, € 4,4 mln voor overige verrekeningen en € 3,4 mln voor overige kosten.

Desinvestering

De desinvesteringen van € 98,3 mln bestaan uit de uitgiften van bouwrijpe en/of woonrijpe grond. De grond wordt uitgegeven in volle eigendom of in erfpacht. De grootste gronduitgiften betreffen de Parkstad € 12 mln, Tweebosbuurt € 12 mln, Park Zestienhoven € 7,9 mln, Grote Beer € 6,2 mln, Vierhavenstrip € 4,8 mln, Park Zestienhoven € 4,7 mln, Lloydkwartier € 4,7 mln en Bramanteplein € 4,6 mln. Het restant is verdeeld over meerdere projecten en heeft betrekking op gronduitgiften kleiner dan € 4 mln.

 

Niet-gemeentelijke bijdrage

De niet-gemeentelijke bijdragen van € 12,7 mln bestaan voor € 6,3 mln uit ontvangen subsidies (Urkersingel, Carnissepoort en Groningerstraat), voor € 2,9 mln uit investeringsbijdragen en voor € 3,5 mln overige opbrengsten (bijdragen derden in het kader van samenwerkingsovereenkomsten).

 

Genomen resultaat/mutatie voorziening

Het genomen resultaat van € 9,7 mln bestaat uit tussentijdse winstnemingen op de actieve bouwgronden in exploitatie € 14,8 mln en verliesnemingen van € 5,1 mln. De mutatie verliesvoorziening grondexploitaties is € 46,7 mln. In de paragraaf grondbeleid worden de resultaatnemingen nader gespecificeerd.

 

De ramingen van de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de inzichten ultimo 2022 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s. Uiteraard is deze inschatting omgeven door onzekerheden en wordt deze periodiek herzien, waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn er onzekerheden voor de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en voor de mogelijke uitkomsten daarvan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 658,8 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken € 353,8 mln, apparaat € 54,5 mln, verwervingen € 120,8 mln en overige kosten € 129,7 mln.  De geraamde opbrengsten bedragen € 604,5 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften € 568,4 mln, subsidies € 11,9 mln en overige opbrengsten € 24,2 mln. In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitgangspunten, parameters, risico’s etc. nader uitgewerkt.

Voorzieningen BIE31-12-2021Correctie / overboekingrenteGenomen resultaat/ mutatie voorziening31-12-2022
Voorziening negatieve GU-plannen -33.803 26.371 -605 -46.709 -54.745
Totaal voorzieningen BIE -33.803 26.371 -605 -46.709 -54.745

Voorziening negatieve GU-plannen

Voor de bouwgronden in exploitatie met een negatieve netto contante waarde is een verliesvoorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Per 31-12-2022 bedraagt de verliesvoorziening - € 54,7 mln. Conform het BBV mag maximaal de boekwaarde van het onderhanden werk van de betreffende grondexploitatie als een waardecorrectie op de post bouwgronden in exploitatie worden gepresenteerd. In het geval dat de te treffen voorziening hoger is dan de boekwaarde, wordt het restant gepresenteerd aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen. Op basis van de boekwaarden van de negatieve grondexploitaties wordt € 54,7 mln als waardecorrectie op de bouwgronden in exploitatie (eindstand 31-12-2022) gepresenteerd en € 68,5 mln onder de voorzieningen. De correctie overboeking € 26,4 mln betreft het effect reclassificatie BIE 2021 - € 42,1 mln en 2022 € 68,5 mln.

 

Gereed product en handelsgoederen

Deze post betreft projectmatig aangekochte woningen voor het Nationaal Plan Rotterdam Zuid (NPRZ) en voorraad objecten Vastgoed (intentie verkoop).

De correctie/overboeking kolom bevat de overboeking vanuit en naar Materiële Vaste Activa voor een bedrag van € 16,9 mln. Investering bedraagt € 20,8 mln. De desinvestering van € 25,1 mln heeft betrekking op de verkoop van panden.

 

Correctie/overboeking

De correctie/overboeking € 16,9 mln heeft betrekking op de volgende interne overboekingen

 • ontwikkellocatie Schaatsbaan 33 (parkeergarage) vanuit Bouwgronden in exploitatie (intentie verkoop) € 3,7 mln;
 • overboekingen vanuit Materiële vaste activa (intentie verkoop) € 12,9 mln;
 • overboekingen vanuit Materiële vaste activa (NPRZ) € 267.000.

Investering

In 2022 zijn in het kader van NPRZ woningen aangekocht voor € 20,8 mln.

 

Desinvestering

Het bedrag van € 25,1 mln heeft betrekking op

 • verkopen objecten intentie verkoop € 13,8 mln;
 • verkopen objecten NPRZ € 11,3.