Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestemmingsreserve RIM Pagina 239

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De gemeenteraad heeft in november 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam; Oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor”.

Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende dekkingsmiddelen over te hevelen naar de RIM.

Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.

De gemeenteraad heeft in 2022 besloten om het restant van het niet bestemde deel van de baten van twee grote erfpachtconversies onder te brengen in een aparte cilinder binnen de RIM.

De RIM is opgebouwd uit negen verschillende cilinders, elk met een specifieke, transparante functie. 

Verloopstaat RIM cilinders

Toevoegingen

In 2022 € 353,3 mln toegevoegd aan de RIM, waarvan € 35,1 mln aan bespaarde rente en € 267,6 mln aan erfpachtconversie.

Alle middelen die toegevoegd worden aan de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM), komen in cilinder 0 (Allocatie investeringsmiddelen) terecht. Vanuit deze cilinder wordt het geld herverdeeld over de overige cilinders.

Cilinder 6, Investeringsmiddelen genererend vermogen, wordt niet gebruikt, en is daarom niet opgenomen in de overzichten.

Cilinder 8, Verkoopopbrengst erfpachtconversie is een nieuwe cilinder en bevat de erfpachtbaten van verkoop erfpachtsgronden door twee grote wooncorporaties. Op grond van het raadsbesluit over afdoening motie Vonk, zijn deze middelen toegevoegd aan deze cilinder.

Onttrekkingen

De onttrekking aan cilinder 0 heeft betrekking op een overdracht aan bestemmingsreserve NPRZ van € 20,5 mln voor Woningbouwimpuls, capaciteit en Regiodeal.

Daarnaast is € 6,4 mln onttrokken voor het begrotingsevenwicht vanwege de dividendderving bij de verkoop van de deelneming Eneco.

De onttrekking aan cilinder 1 betreft de dekking van kapitaallasten, voornamelijk van investeringen uit het IFR.

Cilinder 2 dekt de lasten van de investeringsprojecten die niet geactiveerd mogen worden. Dit zijn lasten in de exploitatie, zoals out of pocket, uren en subsidies. Zie hiervoor de tabel onderaan deze pagina.

Cilinder 3 bevat alle bestemde middelen vanuit cilinder 7, Verkoopopbrengst Eneco. Dit cilinder garandeert risico’s en dekt bijkomende exploitatielasten. In dit cilinder zijn vooral fondsen, aandelenkapitaal, subsidies en leningen opgenomen. Wanneer binnen cilinder 3 geld beschikbaar komt, door verkoop, aflossing of einde project, vloeit het restant terug naar cilinder 7. Op deze wijze wordt zoveel als mogelijk voldaan aan de wens om de omvang van de verkoopopbrengst Eneco in stand te houden.

Aan cilinder 4 wordt jaarlijks vanuit de exploitatie middelen toegevoegd, ter dekking van het nieuwe investeringsplan. Bij activering van deze investeringsprojecten, wordt jaarlijks de kapitaallasten overgebracht naar cilinder 1, of de dekking van de overige exploitatielasten naar cilinder 2.

Extra kapitaallasten voor investeringen bij vervanging, renovaties en restauraties worden geregeld binnen cilinder 5. Voeding vindt plaats door jaarlijkse toevoeging vanuit de begroting en vrijval van kapitaallasten.

In cilinder 7 zijn de middelen opgenomen die nog niet bestemd zijn vanuit de verkoopopbrengst Eneco. Er wordt niet rechtstreeks onttrokken aan dit cilinder. Dit cilinder communiceert met cilinder 3.

Aan cilinder 8, Verkoopopbrengst erfpachtconversie, is in 2022 het restant van de opbrengsten van twee grote wooncorporaties (€ 267,6 mln) toegevoegd. Vanuit het investeringsplan is vervolgens € 7,3 mln overgebracht naar cilinder 1. 

Enecomiddelen

Bijzonder aandacht voor de opbrengst van de verkoop Eneco. Na verkoop van aandelen Eneco in 2020 is € 1,2 mld toegevoegd aan RIM cilinder 7.

Een adviescommissie doet voorstellen voor het bestemmen van dit geld, waarbij de omvang van de verkoopmiddelen zoveel mogelijk in stand blijft.

Bestemmingen worden binnen de RIM verplaatst naar cilinder 3 voor dekking van de exploitatielasten, garantie van fondsen, leningen en deelnemingen.

In 2022 is één project goedgekeurd door de Enecocommisie, namelijk Walstroom voor cruiseschepen aan de Wilhelminakade voor € 11,3 mln. Het bedrag van dit project is overgeboekt naar cilinder 3 voor dekking van deze exploitatielasten.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.