Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Pagina 240

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.

Toevoegingen

Ten behoeve van onderstaand project is in 2022 € 0,6 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

  • € 0,6 mln is vanuit cluster Stadsbeheer toegevoegd aan het Programma Extra vergroening ten behoeve van vergroening parkeerplaatsen.

Onttrekkingen

In 2022 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling € 19 mln onttrokken.

De grootste uitgaven in 2022 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Het Park, Rondje Stadionpark Buitendijk, Leisure Plot (Hart van Zuid), Paradijslaan e.o. buitenruimte. Het budget voor het Voorplein Depotgebouw van het Museum Boijmans Van Beuningen is overgeheveld vanuit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling naar de bestemmingsreserve Rotterdamse Investering Motor.

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2022 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het Programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Vergroening bestaande parkeerplaatsen, KPSV Bodemsanering, Evenementendek dak Museumpark, Arcadeverlichting (onderdeel van Buitenruimte RCD), Paradijslaan e.o. buitenruimte en Leisure Plot (Hart van Zuid).

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2022 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2022 doorgeschoven naar 2023.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie