Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestemmingsreserve NPRZ Pagina 241

Bestemmingsreserve NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk, Cultuur, Veiligheid en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ.  De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

 

De bestemmingsreserve is in 2017 aangevuld met gemeentelijke financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid, die eerst waren ondergebracht in de bestemmings­reserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3).

Vanaf 2018 is de bestemmingsreserve aangevuld met de gemeentelijke financiële middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing, die woningcorporaties van het Rijk hebben ontvangen voor de transformatie-opgave in de focuswijken.

Vanaf 2018 zouden tevens de rijksmiddelen vanwege de regiodeal NPRZ (2018-2025) en de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het Rijk heeft echter in december 2019 de rijksmiddelen voor de Regiodeal gewijzigd van decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering. Daarom zijn alleen de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal NPRZ en de rijksmiddelen regiodeal voor 2018 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en worden de rijksmiddelen voor 2019-2021 ondergebracht in een afzonderlijk fondsproject.

Vanaf 2022 wordt de bestemmingsreserve ook aangevuld met de gemeentelijke financiële middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de door het Rijk toegekende middelen voor Feijenoord en Charlois in het kader van de rijksregeling “Herstructurering Volkshuisvesting”. 

In het coalitieakkoord 2023-2026 “Eén Stad” is door het huidige college besloten om nog eens eenmalig € 80 mln te reserveren voor de pijler Wonen. Deze middelen zijn mede bedoeld als cofinanciering voor toekomstige Rijksregelingen (onder andere volgende tranches Volkshuisvestingsfonds). De € 80 mln zijn in 2022 toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.

Toevoegingen

In 2022 is aan de bestemminsreserve NPRZ-wonen toegevoegd:

Vanuit de RIM (voorheen IFR):

  • € 5 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing van woningcorporaties voor de transformatie-opgave in Rotterdam zuid  (convenant Financiële impuls Rotterdam Zuid 2016-2022) – binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 50 mln te reserveren;
  • € 10 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de Regiodeal Rotterdam Zuid 2018-2025 – binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 100 mln te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen.
  • € 1,5 mln voor apparaatskosten voor het programma NPRZ-wonen, conform besluiten in de begroting 2019 (Voorjaarsnota 2018).
  • € 4 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de rijkssubsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds (tranche 2021) – binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 15,9 mln te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen.
  • € 80 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting conform het coalitieakkoord 2022-2026 om deze middelen (onder andere) als cofinanciering bij andere financieringsbronnen te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen.

Vanuit taakveld Wonen en bouwen en (BWT) van cluster SO:

  • € 3,5 mln ten behoeve van de basisaanpak particuliere woningvoorraad (conform besluit directie cluster Stadsontwikkeling 21 februari 2019 en Voorjaarsnota 2019).

Onttrekkingen

 

In totaal is er in 2022 € 23,5 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen

De grootste uitgaven in 2022 betreffen uitgaven voor het programma Steigers op Zuid (€ 871.000), strategisch verwerven (€ 832.000) en de uitvoeringskosten voor de projecten Mijnkintbuurt blok 3 (€ 2,5 mln), Beijerlandselaan Groene Hilledijk (€900.000). Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 (€ 2,5 mln), de subsidieregeling samenvoegen voor particulieren (€ 805.000), Tweebosbuurt (€ 2,1 mln), Carnisse Eiland (€ 6,6 mln), apparaatskosten transformatie overige sporen (particuliere voorraad) € 1,1 mln. Ook is er in 2022 € 1,4 mln besteed aan proceskosten voor het programma NPRZ-wonen en een aantal kleinere projecten.

 

De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2022 wordt vooral veroorzaakt door de projecten: Mijnkintbuurt blok 1+2, Particuliere woningvoorraad “Steigers op Zuid”, Swiego, Stichting wijkverbetering, Simonsblokken, IP Walravenbuurt, Veldstraat en het project Quick wins.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie.