Jaarstukken 2022

Eén stad

Voorzieningen Pagina 243

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Voorzieningen31-12-2021CorrectieToevoegingAanwendingVrijval31-12-2022
Verliesvoorziening Grondexploitaties             42.126 26.371 0 0 0 68.498
Voorziening Pensioenen Bestuurders             52.256 0 1.600 1.641 9.821 42.394
Voorziening Verzekeringen               3.852 0 1.489 1.313 880 3.147
Voorziening Naheffingsaanslag BTW compensatiefonds gratis OV 65+               2.663 0 0 0 0 2.663
Voorziening Leges Leidingen                  905 0 1.545 0 905 1.545
Voorziening Pensioenvoorziening Ex Raadsleden                  433 0 1.077 10 0 1.500
Voorziening Beheer en Onderhoud N209                  556 0 0 46 0 510
Voorziening Bomenfonds                    35 0 0 0 0 35
Voorziening Vennootschapsbelasting               1.161 0 0 1.161 0 0
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering                       - 0 33.605 33.605 0 0
Voorziening Belastinggeschillen                  259 0 0 0 259 0
Totaal Voorzieningen 104.246 26.371 39.316 37.776 11.866 120.291

Toelichting verloopstaat

Hiero

Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln.

Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende paragraaf: Vermogensspecificaties voorzieningen

 

Verliesvoorziening Grondexploitaties

In de BBV-notitie grondexploitaties die in 2019 is uitgebracht is een aanscherping aangebracht in de manier waarop de verliesvoorziening grondexploitaties in de balans moet worden verwerkt. Vanaf 2019 moet de waardecorrectie slechts tot de boekwaarde van de negatieve grondexploitaties op de balans worden opgenomen. Het surplus moet als voorziening onder de passiva worden verantwoord.

 

Voorziening Pensioenen Bestuurders

De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van het college van B&W en politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is conform de berekening van een externe deskundige.

 

 

Vermogensspecificatie voorzieningen

Vermogensspecificatie voorzieningen