Jaarstukken 2022

Eén stad

Overlopende passiva Pagina 247

Overlopende passiva

In onderstaande tabellen zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. De vooruit ontvangen bedragen zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. De categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

 31-12-202131-12-2022
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; 321.957 334.417
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (vooruit ontvangen bedragen); 13.254 10.744
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (nog te betalen bedragen). 235.263 218.310
Totaal overlopende passiva570.474563.471

Verdeling van ontvangen bedragen overheidslichamen ontvangen bedragen naar herkomst

Categorie31-12-2021Correctie/ overboekingOntvangen bedragenVrijgevallen bedragen of terugbetalingen31-12-2022
Overige Nederlandse overheidslichamen 18.567 -7.517 7.025 8.110 9.965
Het Rijk 273.804 6.672 157.371 152.309 285.538
Europese overheidslichamen 29.587 0 61.325 51.997 38.914
 Totaal321.957 -846 225.721 212.415 334.417

Regeling31-12-2021Correctie /overboekingOntvangen bedragenVrijgevallen bedragen of terugbetalingen31-12-2022Categorie
Besluit Woningbouwimpuls 2020 42.961 0 11.187 1.133 53.016 Rijk
Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting 39.960 0 0 5.714 34.245 Rijk
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 29.266 0 55.655 51.565 33.356 EU
Regio Deal Rotterdam Zuid 50.579 0 0 17.823 32.756 Rijk
SPUK Aanpak Energiearmoede 0 0 18.613 636 17.978 Rijk
Specifieke uitkering aardgasvrij in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid 18.000 0 0 94 17.906 Rijk
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 13.103 0 3.771 233 16.641 Rijk
Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020 15.051 0 0 109 14.942 Rijk
Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 10.084 0 55.764 52.148 13.699 Rijk
Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit 16.831 0 0 6.991 9.839 Rijk
Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp 4.680 0 5.275 1.513 8.442 Rijk
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen 6.572 0 2.184 2.264 6.492 Rijk
IBS Nationaal Programma Onderwijs 2.752 0 6.604 3.560 5.795 Rijk
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 0 0 5.034 0 5.034 EU
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid extra cybergelden RIEC 2.762 0 5.110 2.936 4.936 Rijk
Specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije Wijken 4.812 0 0 61 4.751 Rijk
Specifieke uitkering Wet Inburgering 2021 0 0 4.312 115 4.197 Rijk
Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 4.207 0 0 37 4.170 Overige
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject Bestaand Rotterdams Gebied 3.676 0 0 175 3.501 Rijk
Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen 648 5.293 260 2.881 3.320 Rijk
Specifieke uitkering continuering dagprogrammering NPRZ 0 0 3.000 0 3.000 Rijk
Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 2022 0 0 3.000 0 3.000 Rijk
Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen 2.680 0 0 140 2.540 Rijk
Tijdelijke regeling spuk bodem 2022 0 0 2.194 0 2.194 Rijk
Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen 0 0 2.000 0 2.000 Rijk
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 1.817 0 0 1.817 Rijk
Bonus zorgprofessionals COVID-19 1.806 0 0 0 1.806 Rijk
Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord 680 0 1.200 164 1.716 Rijk
Regeling specifieke uitkering Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 0 0 1.686 0 1.686 Rijk
Kansen voor West 1.765 0 2.200 2.300 1.665 Overige
Horizon 2020 2.382 0 44 825 1.601 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak ondermijning 2022 tot en met 2024 0 0 1.466 0 1.466 Rijk
Regionale meld- en coordinatiecentra voortijdig schoolverlaten 1.413 -48 0 0 1.365 Rijk
Regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden 0 0 1.350 402 948 Rijk
Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020 785 0 0 0 785 Rijk
Sub.reg huisv.aandachtsgr 685 90 0 0 775 Rijk
Wet Educatie en beroepsonderwijs 286 -286 8.478 7.717 761 Rijk
Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie 718 0 0 0 718 Rijk
Specifieke uitkering preventieve aanpak tegen ondermijning 679 0 810 864 625 Rijk
Subsidieregeling publieke gezondheid 768 -163 4.623 4.623 605 Rijk
Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022 0 0 1.000 405 595 Rijk
Subsidieregeling PrEP 529 -90 735 606 568 Rijk
Regeling specifieke uitkering onderwijsroute 0 0 559 0 559 Rijk
Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 114 0 628 277 466 Rijk
Interreg North Sea Region 2014-2020 226 0 485 309 402 EU
Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland 200 0 200 0 400 Overige
Regeling specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur 0 0 400 0 400 Rijk
Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 0 423 377 463 338 Rijk
Regeling specifieke uitkering MKB-deals 289 0 0 7 282 Rijk
Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 268 0 0 0 268 Rijk
Regeling specifieke uitkering regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 49 48 4.455 4.294 258 Rijk
Afvalfonds Verpakkingen 0 -119 2.875 2.525 231 Overige
Regeling specifieke uitkering heroïnebehandeling 282 84 1.417 1.564 220 Rijk
Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland 100 0 200 100 200 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak ondermijning 2019, 2020 en 2021 4.937 0 1.800 6.566 172 Rijk
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 284 0 0 115 168 Overige
IBS HHSK klimaatbestendige inrichting Agniesebuurt 0 0 163 0 163 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Economische zelfstandigheid van vrouwen 0 0 160 0 160 Overige
Regeling reductie energiegebruik woningen 3.332 0 0 3.182 150 Rijk
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 96 0 53 0 149 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Afzanden Kralingse Plas 2018-2020 400 0 0 252 148 Overige
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied 13.073 0 0 12.929 144 Rijk
Sub. Reg. Praktijkleren 110 0 133 244 0 Rijk
Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening 112 0 93 84 120 Rijk
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2020 0 -83 580 389 108 Overige
Regeling specifieke uitkering gemeente in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme 2022 0 0 616 517 99 Rijk
Samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Rotte 694 0 0 599 95 Overige
Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 94 0 0 0 94 EU
Havenomgevingsfonds 0 0 92 0 92 Overige
Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland 0 56 56 21 92 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Preventieprogramma 5 190 0 0 106 84 Overige
Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 83 0 0 0 83 Overige
Subsidieprogramma ZonMW COVID-19 Programma 67 0 167 159 75 Overige
Overeenkomst met Flevoland over overdracht Programmabureau West-Regio (Kansen voor West) en afbouw uitvoeringsovereenkomst 74 0 0 0 74 Overige
LIFE 2021-2027 0 0 88 18 70 Rijk
Subsidieprogramma ZonMW Wat werkt voor de jeugd 61 0 102 93 70 Overige
Interreg IVB North West Europe 0 121 53 107 67 Overige
Subsidieregeling instandhouding monumenten 73 0 54 62 65 Rijk
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterkingsgelden lokale integrale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme 2020 13 50 0 0 63 Rijk
Regeling Horizon Europe 2021-2027 0 0 61 0 60 Overige
IBS Rijk Pilot regionale aanpak van seksuele uitbuiting 185 0 0 127 58 Rijk
ZoRo busbaan 57 0 0 7 50 Overige
Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 0 0 75 33 42 Rijk
Regeling specifieke uitkering stimulering sport 7.046 0 295 7.300 41 Rijk
Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 33 0 0 0 33 Rijk
Subsidieprogramma ZonMW Preventieprogramma 2019-2022 0 0 32 0 32 Overige
HHSK Kralingse Plas 2018 132 0 0 102 30 Overige
Communicatiestrategie Geweldig Rotterdam 0 0 150 120 30 Rijk
Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 0 0 682 653 29 Rijk
Erasmus+ 0 0 150 122 28 EU
Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik 25 0 0 0 25 Rijk
Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 - 2022 41 0 0 18 23 Rijk
Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties 194 0 0 174 20 Overige
Regeling specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021 0 -547 649 90 12 Rijk
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 4 6 0 0 10 Overige
IBS NIK Erfgoed Telt 10 0 0 0 10 Overige
Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017 7 0 0 0 7 Overige
Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 0 0 4 4 0 Overige
SZW Pro-VSO 140 0 -0 140 -0 Rijk
Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken 0 0 224 224 0 Rijk
Herstructurering / ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 5.293 -5.293 0 0 0 Overige
Vervoersautoriteit MRDH 1.387 -1.387 0 0 0 Overige
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 254 -254 0 0 0 Overige
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 183 -183 0 0 0 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Interne monitoring en Social Trials 160 -160 0 0 0 Overige
Interreg North West Europe 121 -121 0 0 0 Overige
Uitvoeringsregeling Groen 2014 95 0 30 125 0 Overige
Algemene Subsidie Verordening PZH (ASV) 55 -55 0 0 0 Overige
IBS Rijk Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid 2021 47 0 0 47 0 Rijk
Subsidieprogramma ZonMw Ethiek en Gezondheid 3 35 -35 0 0 0 Overige
IBS Rijk Steekenergieinjetoekomst 27 0 0 27 0 Rijk
Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 24 0 6 30 0 Overige
IBS Jeugdhulp Rijnmond Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats 20 0 0 20 0 Overige
Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland 20 0 0 20 0 Overige
Bijdrage RWS Koploperproject Circulaire Horeca 15 0 0 15 0 Rijk
Europe for Citizens 2014-2020 10 -10 0 0 0 Overige
Totaal 321.957 -846 225.721 212.415 334.417  

Toelichting verloopstaat

Correctie/Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling. Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. In de situatie dat (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is met behulp van de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt. De correcties met betrekking tot voorgaande jaren zijn eveneens in de kolom Correcties/Overboekingen vermeld. De kolom ontvangen bedragen bevat de in 2022 geboekte toename van de schuldpositie. Dit zijn de nog niet met subsidieverstrekkers afgerekende bedragen. De kolom vrijgevallen bedragen  of de terugbetalingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. Voor deze regelingen dient nog met de subsidieverstrekkers te worden afgerekend. Daarom zijn deze regelingen aan de passiva kant gepresenteerd. Beschrijving van de subsidieregelingen met een eindbedrag groter dan € 1,025 mln wordt verder toegelicht.

 

 

 

Besluit Woningbouwimpuls 2020

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. De uitkering wordt verstrekt op basis van het Besluit en de Regeling Woningbouwimpuls 2020. De ontvangst betreft een voorschot voor een nieuw toegekende bijdrage voor de woningbouwimpuls voor de Merwehaven. Voor de bijdrage voor Noordrand Zuiderpark en Feyenoord City.

 

Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor bijdragen aan fysieke maatregelen in een of meer deelplannen ter uitvoering van een programma in kwetsbare gebieden die de herstructurering van kwalitatief slechte woningen tot doel hebben, in het bijzonder particuliere woningen, in het belang van de woonkwaliteit en de leefomgeving in de betreffende gebieden. De onttrekking heeft betrekking op de uitgaven die gemeente Rotterdam heeft gedaan aan fysieke maatregelen in deelplannen ter uitvoering van een programma in kwetsbare gebieden.

 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Kansen voor West II is het samenwerkingsprogramma van de vier provincies in de randstad en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West II programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie. Gemeente Rotterdam treedt op als management autoriteit voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het programma heeft ruim € 55 mln aan voorschotten ontvangen en ruim € 51 mln aan subsidievoorschotten en eindafrekeningen betaald.

 

Regio Deal Rotterdam Zuid

Op grond van de Regio Deal Rotterdam Zuid verstrekt het Rijk subsidie voor de continuering en versnelling van de integrale aanpak op de thema's school, wonen en werken in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit is nodig om de achterstanden van Rotterdam Zuid op het gebied van school, werk en wonen weg te werken en opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 2030 te laten stijgen naar het G4-gemiddelde.

 

SPUK Aanpak Energiearmoede

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor het ondersteunen van kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen, waarbij maatregelen worden genomen om op korte termijn de energierekening te verlagen. De ontvangst betreft een voorschot voor de aanpak van energiearmoede. Het volledige toegekende bedrag is als voorschot uitgekeerd. In 2022 is bijna €0,6 mln uitgegeven aan dit onderwerp.

 

Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de bouw van permanente en/of flexibele woonruimte voor aandachtsgroepen.

 

Specifieke uitkering aardgasvrij in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

Een Rijksbijdrage ten behoeve van het aardgasvrij maken van wijken binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Op grond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai kan subsidie worden verstrekt aan projecten gericht op het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. De regeling is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) gemeenten. Gemeente Rotterdam ontvangt diverse bijdragen voor voorbereiding begeleidingen, toezicht, en sanering van verkeerslawaai. In 2022 is ruim € 3,7 mln aan voorschotten ontvangen, en heeft gemeente Rotterdam ruim € 0,2 mln aan kosten gemaakt.

 

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020.

 

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. De uitkering wordt verstrekt op basis van Artikel 168a, eerste en derde lid van de Wet op het Primair Onderwijs. Gemeente Rotterdam ontvangst jaarlijks een bijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid. Er is een voorschot van ruim € 55 mln ontvangen, en er zijn ruim € 52 mln aan kosten uitgegeven.

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied

Het project 750 hectare natuur- en recreatiegebied maakt deel uit van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het project heeft betrekking op het nieuwe natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde (600 ha) en aan de Noordrand van Rotterdam (150 ha). Verder is voorzien in een verbinding voor langzaam verkeer tussen Midden-IJsselmonde en Rotterdam-Zuid. Het deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied heeft tot doel de realisatie van natuur en recreatie. Gemeente Rotterdam heeft ruim € 3,0 mln aan kosten gemaakt om dit te realiseren.

 

Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit

Een specifieke uitkering verstrekt door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit. Gemeente Rotterdam heeft in 2021 een voorschot ontvangen voor het tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit. In 2022 heeft gemeente Rotterdam bijna € 7 mln aan kosten gemaakt om dit te realiseren.

 

Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor activiteiten die nodig zijn voor de opzet en realisatie van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied via een lerende aanpak. De bijdrage is bedoeld om te zorgen voor passende oplossingen voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek die nu vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen, om bij te dragen aan een lerend stelsel en de ontwikkeling van kennis en voor de organisatie en het beheer van een expertisecentrum jeugdhulp. Gemeente Rotterdam heeft in 2021 een beschikking en voorschot ontvangen voor een bijdrage voor de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied via een lerende aanpak. In 2022 is het toegekende bedrag met ruim € 5 mln opgehoogd. Dit bedrag is ook als voorschot uitgekeerd. Gemeente Rotterdam heeft ruim € 1,5 mln kosten gemaakt om de doelstelling te realiseren.

 

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De uitkering heeft tot doel te stimuleren dat bestaande schoolgebouwen noodzakelijke en energiezuinige maatregelen uitvoeren om het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Gemeente Rotterdam heeft verschillende beschikkingen ontvangen voor maatregelen met betrekking tot ventilatie van scholen. In 2022 is ruim € 2,2 mln aan voorschotten ontvangen. De bijbehorende kosten voor de ventilatie van scholen bedragen ruim € 2,3 mln.

 

IBS Nationaal Programma Onderwijs

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media voor het stimuleren van gemeentelijke maatregelen om covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen in te lopen. Gemeente Rotterdam heeft een bijdrage ontvangen om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van covid-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen. In 2022 is ruim € 6,6 mln aan voorschotten ontvangen, en heeft gemeente Rotterdam bijna € 3,6 mln aan kosten gemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs.

 

Bijstandsverlening uit het EFRO 21-29

Een subsidie verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. De subsidie heeft tot doel om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Gemeente Rotterdam treedt op als management autoriteit voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027. Het programma heeft ruim € 5 mln aan voorschotten ontvangen. In 2022 zijn nog geen voorschotten uitgekeerd.

 

IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid extra cybergelden RIEC

Een bijdrage verstrekt door de minister van Justitie en Veiligheid voor een aanpak om de ondermijning in de haven te bestrijden. Gemeente Rotterdam ontvangt voor het Regionale Informatie- en Expertise Centra een bijdrage voor het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van criminaliteit in de haven van Rotterdam. In 2022 is de bijdrage opgehoogd. Er is in 2022 ruim € 5,1 mln aan voorschotten ontvangen. De kosten voor dit project bedragen in 2022 bijna € 3 mln.

 

Specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor activiteiten die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering proeftuinen aardgasvrije wijken.

 

Specifieke uitkering Wet Inburgering 2021

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. Gemeente Rotterdam ontvangt jaarlijks een bijdrage voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. In 2022 is er € 4,3 mln aan voorschotten verstrekt. De bijbehorende kosten bedragen ruim € 0,1 mln

 

Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Op grond van de Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding verstrekt het rijk een bijdrage aan het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (Nieuw Waterland)

 

 IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject Bestaand Rotterdams Gebied

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) maakt deel uit van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het programma omvat projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en de gelijktijdige verbetering van het woon- en leefklimaat.

 

Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerrein

Een projectsubsidie van de Provincie Zuid-Holland, op basis van de Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling Maritieme Cluster en Cluster Transport en Logistiek bedrijventerreinen Zuid-Holland, voor activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding en uitvoering van een ontwikkelingsproject, herstructureringsproject, of een combinatie hiervan voor het bedrijventerrein Port Valley Stadshavens van de gemeente Rotterdam. Gemeente Rotterdam ontvangt diverse bijdragen voor de voorbereiding en uitvoering van een ontwikkelingsproject, herstructureringsproject, of een combinatie hiervan van bedrijventerreinen. Met de vaststelling van diverse subsidies heeft gemeente Rotterdam bijna € 0,26 mln aan subsidie ontvangen, en bijna € 2,9 mln aan uitgaven gedaan.

 

Specifieke uitkering continuering dagprogrammering NPRZ

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met als doel gelijke kansen te realiseren en de talenten van kinderen beter te benutten voor kinderen in kwetsbare wijken op Rotterdam Zuid. De uitkering is bedoeld voor extra leertijd, waarbij de dagprogrammering is gericht op het vergroten van cognitieve vaardigheden, verrijking door brede vaardigheden en het vergroten van sociaal-emotionele vaardigheden/welzijn. Gemeente Rotterdam ontvangt een bijdrage voor het aanbieden van extra activiteiten op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel leren, sport en gezondheid, kunst en cultuur, wetenschap en techniek, ICT en media, natuur en milieu, burgerschap en loopbaanoriëntatie. In 2022 is een voorschot van € 3 mln ontvangen, voor uitgaven die in 2023 moeten plaatsvinden.

 

Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 2022

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Justitie en Veiligheid voor de preventieve aanpak tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Gemeente Rotterdam ontvangt een bijdrage voor de preventieve aanpak tegen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit. In 2022 is een voorschot van € 3 mln ontvangen. Omdat de beschikking in december 2022 is ontvangen zijn er in 2022 geen kosten voor deze bijdrage gemaakt.

 

 

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het versneld realiseren van projecten die in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen voorzien. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

 

Tijdelijke regeling spuk bodem 2022

Een specifieke uitkering verstrekt door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterschappen voor het in staat stellen van bevoegde gezagen om een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak. De uitkering is bedoeld voor historische spoedopgaven, buitenproportionele opgaven en oude afspraken die zijn gemaakt tussen het Rijk en een bevoegd gezag over ernstige bodemverontreiniging. Gemeente Rotterdam heeft verschillende subsidies toegekend gekregen voor het tegengaan van bodemverontreiniging. Er is in 2022 bijna € 2,2 mln aan voorschotten ontvangen. In 2022 zijn er nog geen kosten gemaakt die hierop betrekking hebben.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Een tijdelijke overbruggingsregeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Voor de Tozo-regeling is er vanuit de bestemmingsreserve € 1,8 mln. begroot aan onttrekking.

De € 1,8 mln. is dan ook daadwerkelijk onttrokken in de realisatie in 2022

 

Bonus zorgprofessionals covid-19

Op grond van de subsidieregeling Bonus zorgprofessionals covid-19 kunnen subsidies worden verstrekt voor het uitkeren van een bonus aan zorgprofessionals die werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de covid-19 uitbraak.

 

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

Een specifieke uitkering verstrekt door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met als doel het stimuleren van het uitvoeren van een project ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het project is gericht op een pilotproject, een emissie verlagend project of een project gericht op innovatieve maatregelen, het vergaren van kennis- of adviesproducten of op communicatie- of participatieactiviteiten. Gemeente Rotterdam ontvangt diverse bijdragen voor  het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Er is in 2022 € 1,2 mln aan voorschotten ontvangen. In 2022 is ruim € 0,16 mln aan kosten gemaakt met als doel de verbetering van de luchtkwaliteit.

 

Regeling specifieke uitkering Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in de werkregio van decentrale overheden. Gemeente Rotterdam ontvangt een bijdrage voor het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. Er is in 2022 een voorschot van bijna € 1,7 mln verstrekt. In 2022 zijn nog geen kosten gemaakt voor deze regeling.

 

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsprogramma van de vier provincies in de randstad en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie. Gemeente Rotterdam treedt op als management autoriteit voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor het uitvoeren van dit programma ontvangt gemeente Rotterdam een bijdrage, genoemd de technische bijstand. In 2022 is hiervoor € 2,2 mln ontvangen, en zijn er € 2,3 mln aan kosten gemaakt.

 

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Onderdeel van het programma is de inzet op de maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

 

IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak ondermijning 2022 tot en met 2024

Een bijdrage verstrekt door de minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoering van het versterkingsplan RIEC. De middelen worden ingezet om de aanpak op ondermijning te versterken. Gemeente Rotterdam ontvangt voor het Regionale Informatie- en Expertise Centra een bijdrage voor het versterkingsplan ondermijning. Er is in 2022 een voorschot van ruim € 1,4 mln ontvangen. Er zijn in 2022 geen kosten voor deze bijdrage gemaakt.

 

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Een specifieke uitkering verstrekt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitkering wordt verstrekt op basis van de RMC-wet en het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie heeft tot taak contact te leggen met de niet kwalificatie plichtige dreigende voortijdig schoolverlaters uit het VO en MBO, en hen zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school en/of werk. Gemeente Rotterdam ontvangt jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van maatregelen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

 

 

Wet Educatieve beroepsonderwijs

Gemeente Rotterdam ontvangt jaarlijks een bijdrage voor het aanbieden van kwantitatief en kwalitatief

voldoende aanbod van opleidingen educatie op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden. Er is in 2022 een voorschot uitgekeerd van bijna € 8,5 mln. De kosten hiervoor bedragen in 2022 ruim € 7,7 mln.

 

Subsidieregeling publieke gezondheid

Gemeente Rotterdam ontvangt jaarlijks een bijdrage voor aanvullende curatieve soa-zorg en seksualiteitshulpverlening aan coördinerende GGD ‘en. Er is in 2022 een voorschot uitgekeerd van ruim € 4,6 mln. Ditzelfde bedrag heeft gemeente Rotterdam aan kosten uitgegeven.

 

Regeling specifieke uitkering regionale aanpak voortijdige schoolverlaten

Gemeente Rotterdam ontvangt jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van maatregelen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Er is in 2022 een voorschot uitgekeerd van ruim € 2,7 mln. De kosten hiervoor bedragen in 2022 bijna € 2,6 mln.

 

Afvalfonds verpakkingen

Gemeente Rotterdam ontvangt een bijdrage voor de inzameling en recycling van verpakkingen. In 2022 is in totaal bijna € 2,9 mln aan opbrengsten ontvangen, en is ruim € 2,5 mln gebruikt ter dekking van kosten.

 

IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak ondermijning 2019, 2020 en 2021

Gemeente Rotterdam ontvangt voor het Regionale Informatie- en Expertise Centra een bijdrage voor de regionale aanpak ondermijning in de Rotterdamse havens. De periode waarin de uitgaven konden worden gedaan zijn met een jaar verlengd, tot en met 2022. De kosten voor de regionale aanpak bedragen in 2022 ruim € 6,5 mln.

 

 

Regeling reductie energiegebruik woningen

Gemeente Rotterdam ontvangt een bijdrage om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. De kosten hiervoor bedragen in 2022 bijna € 3,2 mln.

 

Regeling specifieke uitkering heroinebehandeling

Gemeente Rotterdam ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de financiering van behandelkosten therapieresistente opiaatverslaafden. Er is in 2022 ruim € 1,4 mln ontvangen. In 2022 is ruim € 1,6 mln aan kosten gemaakt.

 

 

Vooruit ontvangen bedragen31-12-202131-12-2022
Vooruitontvangen ruimtelijke projecten3.5454.143
Overige vooruit ontvangen < € 5 mln9.7096.601
Totaal13.25410.744

Vooruitontvangen ruimtelijke projecten

Projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post fluctueert jaarlijks afhankelijk van de voortgang van de projecten.

 

Overige vooruit ontvangen bedragen < € 5 mln

Het betreft hier een aantal posten waarvan de grootste van € 3,9 mln betrekking heeft op vooruitgefactureerde huren inzake maatschappelijk en commercieel vastgoed en erfpacht. Vooruitontvangen bedragen Rotterdampas 2023 voor € 878.000. BTW afwikkeling Catullusweg staat in voor een bedrag van € 559.000. Rest nog € 1,2 mln voor een aantal kleinere posten.

 

Nog te betalen bedragen31-12-202131-12-2022
Loonheffing, premies en salaris94.872                  86.130
Te ontvangen facturen89.119                  83.649
Rente en aflossing9.587                    9.568
Parkeren0                    6.819
Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf6.761                    6.699
Project Collectiegebouw 0                    5.063
Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln 34.924                  20.382
Totaal235.263218.310

Loonheffing, premies en salaris

Deze post bevat 70 mln af te dragen loonheffing over 2022 en € 15,4 mln aan pensioenpremies. Verder is ook € 927.000 - subsidievermindering loonheffing opgenomen. Rest nog saldo van € 1,6 mln voor diverse salaris gerelateerde inhoudingen/afdrachten.

 

Te ontvangen facturen  

Hier worden de in 2022 geleverde prestaties opgenomen waarvoor in 2022 nog geen factuur is ontvangen. De grootste posten bestaan uit € 42,2 mln vastgelegde ontvangsten op inkooporders, € 23,5 mln diverse zorg posten zoals; Zorg in natura Jeugd, hulpmiddelen, AOW jeugdtegoed en Jeugdhulp. Projectgerelateerde verplichtingen over het jaar 2022 is opgenomen voor een saldo van € 7,8 mln. Kosten energiestoeslag nog te ontvangen € 3,9 mln nog uit te betalen subsidies aan scholen vanuit ESF € 1,1 mln. Nog te ontvangen  facturen met betrekking tot Greenchoice € 901.000, nog te ontvangen facturen voor ruimen explosieven WOII € 715.000 en OZB aanslagen voor Ahoy nog te ontvangen voor € 556.000. Het restant van € 3,0 mln bestaat uit diverse kleinere posten.

 

 

Rente en aflossing

Dit betreft de opgebouwde rente over leningen vanaf de vervaldatum tot eind 2022 en de rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2022 die begin 2023 worden verrekend.

 

Parkeren

Post betreft voor € 5,4 mln uit voor parkeervergunningen en € 1,2 mln betreft overige parkeer gerelateerde producten/diensten.

 

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

Dit zijn reserveringen voor te maken kosten van leasevoertuigen.

 

Project Collectiegebouw

Alle nog te betalen verplichtingen met betrekking tot Project Collectiegebouw, zoals bouwkosten, bouwkostenoverschrijding, OZB en huur.

 

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

De grootste bedragen bestaan uit diverse verminderingen belastingen € 4,4 mln,  aankoop Humanitas € 4,4 mln, afrekening Regio Gemeenten € 3 mln, nog te betalen met betrekking tot Oekraine opvang € 1,3 mln, huur Wilhelmindakade € 1 mln en  Onderwijshuisvesting 2021-2022 € 1 mln. Restsaldo van € 5,3 mln bevat diverse kleinere posten waarin ook een deel als presentatiecorrectie voor € 1,7 mln.