Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 13

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Financiële uitgangspunten

 • Wij zorgen dat de structurele lasten niet groter zijn dan de structurele baten.
 • Wij streven naar een weerstandsvermogen van minimaal 1,00 in alle jaren.
 • Wij respecteren als college van burgemeester & wethouders het budgetrecht van 
  de gemeenteraad. 
 • Middelen worden doelmatig en efficiënt ingezet. Wij zijn hierbij kritisch in onze rol als 
  gemeente: wij vullen niet zonder meer de gaten die andere overheidsinstanties/-lagen 
  laten vallen. 
 • Tegenvallers worden zo veel mogelijk binnen de eigen portefeuille opgelost. Meevallers vallen in principe altijd in algemeen beeld.
 • Rijkstaken worden uitgevoerd met Rijksmiddelen. Bij het wegvallen van Rijksmiddelen vallen 
  in principe ook taken weg. Wij compenseren alleen met eigen gemeentelijke middelen als we 
  hiervoor als college expliciet over besluiten. 
 • Wij doen zo min mogelijk aan kaasschaven: wij maken doelbewuste keuzen om beleid 
  minder of niet te doen.
 • Wij houden vast aan de uitgangspunten van het huidige investeringsbeleid:
  • We gebruiken 1/3e deel van de groei van de algemene dekkingsmiddelen voor investeringen 
   in het kader van groei van de stad. 
  • Wij hanteren de vastgestelde kaders rondom de verkoopopbrengst van Eneco.
  • Wij brengen en houden de budgetten voor kapitaallasten van ons huidig bezit, op peil.