Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Een inclusieve samenleving Pagina 26

Wat willen we bereiken?

Inburgering

Rotterdamse inburgeraars participeren maximaal in de samenleving (door opleiding <27 jaar of werk >27 jaar) en beheersen zo snel mogelijk de Nederlandse taal.

 

Samenleven

We willen discriminatie zoveel mogelijk voorkomen (acceptatie, kansengelijkheid) en de gevolgen bestrijden (mentaal welzijn, emancipatie, empowerment). Rotterdammers zien dat de gemeente een bondgenoot is in de strijd tegen discriminatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inburgering

We voeren de Wet inburgering uit op basis van de Rijksmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn. Statushouders uit voorgaande wetten worden zoals alle andere Rotterdamse werkzoekenden begeleid naar werk of een opleiding. Als extra impuls blijven we de Rotterdamse Taalstart aanbieden aan nieuwkomers en begeleiden we gezinsmigranten.

 

Samenleven

De doelstellingen op samenleven zijn tijdelijk nog ruim geformuleerd. In het laatste kwartaal van 2022 en begin 2023 wordt er een inclusief participatietraject uitgevoerd om Rotterdammers met verschillende perspectieven te betrekken in de beleidsvorming van samenleven. Het college wil dit proces zuiver en zorgvuldig doorlopen. De gemeente beschrijft wat de eigen rol is om het goede voorbeeld te geven, hoe initiatieven uit de stad worden gefaciliteerd en welke concrete acties er worden ingezet om discriminatie te bestrijden op leefgebieden (woningmarkt, arbeidsmarkt, etc) en waar nodig specifieke inzet is voor verschillende discriminatiegronden (moslimdiscriminatie, LHBTIQA+, anti-zwart racisme, antisemitisme, etc). Op basis van het participatietraject volgt in het voorjaar 2023 een nieuw beleidskader samenleven. Dan worden de begrotingsdoelen verder aangescherpt. Activiteiten van Relax. Dit is Rotterdam, Rotterdam Tegen Racisme en de Rotterdamse Aanpak Inburgering lopen intussen uiteraard door. Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd door een voortgangsrapportage statushouders, de laatste is de Monitor statushouders 2021.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Bijstandsvolume statushouders

2.180 - 2.377        

Slagingspercentage inburgering

             

Omnibus: acceptatie seksuele en gender- diversiteit

87% - 87%        

Omnibus: acceptatie culturele diversiteit

75% - 73%        

Omnibus: acceptatie religieuze diversiteit

75%

-

73%        
Omnibus: Eens met 'Het is leuk om te wonen in de stad met mensen met verschillende achtergronden'. 80% - 78%        

Wijkprofiel: Zegt géén disciriminatie te ervaren in of buiten de eigen woonbuurt

81%

- 80%        

Discriminatiemonitor:

- - -        
Aantal meldingen van discriminatie door Rotterdammer bij ADV (over voorval in of buiten Rotterdam) 674 - 355        
Aantal meldingen over voorval dat plaatsvond binnen Rotterdam 240   248        
Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie 470   520        

Toelichting indicatoren

Discriminatiemonitor

De cijfers uit 2021 gaan over meldingen in het jaar 2020. In dat jaar was het aantal meldingen incidenteel extra hoog, door een groot aantal meldingen door Aziatische Rotterdammers. Rondom de uitbraak van COVID-19 in Nederland was er een toename van racisme tegen Aziatische (of vermeend Chinese) Nederlanders en onder andere het discriminerende ‘coronalied’ over Chinese Nederlanders, dat tot veel ophef en meldingen leidde. In het jaar erna is het aantal meldingen weer gestabiliseerd.

Het is niet goed mogelijk om te meten wat het effect is van het beleid van de gemeente op discriminatie en inclusie in de stad. Er zijn wel cijfers uit het Wijkprofiel, Omnibusenquête en de Discriminatieindex die laten zien hoe het leeft in de stad. De Discriminatieindex is nieuw en is ontwikkeld door de gemeente, Erasmus Universiteit en Antidiscriminatiebureau RADAR. Deze staat op www.inclusief010.nl.