Jaarstukken 2022

Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 33

Voortgang 2022

Collegetarget verminderen naastplaatsingen en zwerfafval

We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel in deze collegeperiode is een stijging van de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt.

Realisatie 2021: 79% niveau B of hoger

Begroting 2022: 80,25% niveau B of hoger

Realisatie 2022: 79,77% niveau B of hoger

De realisatie van het schoonniveau in 2022 wijkt licht af van de ambitie zoals opgenomen in de begroting. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen de wijken. De uiteenlopende scores benadrukken het belang van een wijkgerichte aanpak.

De NietRNaast-aanpak ('runners') heeft tot doel plaatsing van afval naast containers te verminderen. Daarmee vermindert ook het zwerfafval in de stad. De aanpak is in 2022 voor heel Rotterdam ingevoerd. Reinigingsmedewerkers controleren de containers in de wijken. Staat er afval naast, dan melden zij dat met een app. Vervolgens halen ze dat afval weg, samen met medewerkers van Inzameling. Medewerkers van T&H worden ingeschakeld om na te gaan of een boete uitgeschreven kan worden. Twintig reinigers krijgen in 2023 een opleiding tot controleur huisafval, zodat ze zelf boetes kunnen uitschrijven. Analyses van de registraties leiden tot verdere verbetering van het werkproces. 

Door de invoering van NietRNaast is er in de tweede helft van 2022 5,57 procentpunt minder afval naast containers gezet. Kijkend naar naastplaatsingen en zwerfafval samen is de gemiddelde verbetering 0,44 procentpunt. Vanaf 2023 komt er, naast de stadsbrede aanpak, maatwerk in de 20 wijken met het meeste zwerfafval. Vooral op plekken waar het vaakst vuilniszakken naast de containers worden neergezet: de naastplaatsingen. De volgende jaren komen er verschillende maatregelen om zwerfafval en naastplaatsingen verder tegen te gaan.

 

Kralingse plas

In 2021 leidden uitgevoerde maatregelen tot een sterke daling van het fosfaatgehalte in de Kralingse Plas. De uitbraak van blauwalg is sindsdien uitgebleven, ondanks de droge en hete zomer van 2022. In 2022 zijn extra maatregelen genomen om de instroom van nieuw fosfaat in de Kralingse Plas te beperken vanuit de Wolvenvallei en de Plaszoom.  

 

Rotterdams WeerWoord

Het college heeft in december het Programmakader WeerWoord 2030 vastgesteld. Hierin staat hoe we de Rotterdamse aanpak op het gebied van klimaatadaptatie verder gaan ontwikkelen. De eerdere focus die voornamelijk op neerslag en het verminderen wateroverlast bij panden was gericht, is nu uitgebreid naar de opgaven voor alle zes de klimaatthema’s. Daarnaast zijn er:

  • 9 schoolpleinen aangepakt met meer ruimte voor groen en wateropvang;
  • 1000 straten vergroend via Opzoomermee;
  • 135.000 tegels gewipt;
  • 50.000 tegels opgehaald door de tegeltaxi;
  • 11 wijken actief binnen de wijkaanpak Rotterdams WeerWoord;
  • 99 gehonoreerde aanvragen voor de subsidieregeling klimaatadaptatie; en
  • 700 regentonnen uitgedeeld.

 

Biodiversiteit

De analyse van 10 jaar flora en fauna in Rotterdam is in augustus 2022 gedeeld met de Raad. Biodiversiteit is verder in 2022 in toenemende mate onder de aandacht gebracht door het symposium “Ruimte voor rijke Rotterdamse stadsnatuur". Hierbij is samengewerkt met de partners van het Publiek Platform Biodiversiteit.  Natuurinclusief Bouwen was het thema van de Rotterdamse architectuurmaand en van de dakendagen. Er is een natuurindicatiekaart opgesteld waarbij de gegevens van 10 jaar een indicatie geven van de biodiversiteit in de verschillende delen van de stad. Bij verschillende stadsprojecten is biodiversiteit als thema meegenomen, zoals bij Reyeroord, Alexanderplein, de Hofbogen en de geveltuinen. Degenen die tegels inleverden bij de Kuip kregen niet alleen een stukje grasmat uitgedeeld, maar ook een bijenhotel waarmee zij de biodiversiteit in hun tuin kunnen vergroten.

 

LED-transitie

Het LED-transitieproject loopt vanaf 2020 t/m 2025 waarbij 90.000 armaturen worden vervangen. In 2022 is begonnen met het vervangen van de armaturen langs de doorgaande wegen gevolgd door de specials. Er zijn nu totaal 60.000 van de 90.000 armaturen vervangen. 

Uitrol wijkcontainers inzameling groente-, fruit- en etensresten (GFE)

In september 2021 is gestart met de plaatsing van wijkcontainers voor gescheiden inzameling van groente-, fruit- en etensresten (gfe) in wijken met veel flats en appartementen. In 2022 zijn er 69 wijkcontainers gerealiseerd. De snelheid waarmee deze ambitie gerealiseerd wordt, hangt af van tijdige levering van staal en chips, en van beschikbare software-updates. Momenteel is er sprake van vertraagde levering.

 

Wijkgerichte en flexibele inzameling grofvuil

In 2022 zijn er 85 pop-up milieuparken georganiseerd. Daarnaast zijn de openingstijden van de milieuparken verruimd. In september jl. startte een proef het de zondagsopenstelling van milieupark Delfshaven (9:00-13:00 uur). Ook konden inwoners kosteloos elektrische bakfietsen of aanhangwagens lenen. Deze proef was succesvol. Er is dan ook besloten is om hiermee door te gaan.

 

Participatie en educatie Schoon

In 2022 waren er 1.368 bewoners die een container adopteerden. Dat is een toename van 63 ten opzichte van 2021. Via Goedbezig vroegen 629 Rotterdammers een schoonmaakpakket aan om in hun omgeving zwerfafval op te ruimen. Daarnaast is er een aantal mensen dat een afvalknijper heeft aangevraagd via de wijkconciërges. In 2022 is er ook geëxperimenteerd met een knijperkast in Crooswijk. Deze kast met afvalknijpers en afvalzakken dient vooral een sociaal doel en zorgt ervoor dat de wijkconciërge meer contacten kreeg in de wijk. De kast is positief ontvangen door bewoners en er is goed gebruik van gemaakt, maar mag nog wat meer bekendheid krijgen. Deze proef loopt door in 2023 en krijgt waarschijnlijk een vervolg.  

Voor de educatie ontwikkelde de gemeente een menukaart met het lesaanbod voor scholen. Op de menukaart staan 14 activiteiten die zich richten op circulariteit, het voorkomen van zwerfafval en scheiding van afval. 

 

Zero- emissionvoertuigen

De gemeente wil in 2030 een emissieloos wagenpark. De verduurzaming van personenwagens en bedrijfswagens ligt op schema: personenwagens zijn 76% emissieloos; doel eind 2023 volledig emissieloos, en lichte bedrijfsvoertuigen zijn 35% emissieloos; doel eind 2025 volledig emissieloos. Momenteel is 9% van de zware bedrijfswagens emissieloos. Het doel dat eind 2030 alle zware bedrijfsvoertuigen emissieloos zijn, staat onder druk. Er zijn nog diverse uitdagingen, zoals voldoende dekking van de meerkosten van deze werkvoertuigen en voldoende laadvoorzieningen op de huisvestingslocaties. Met het oog op de invoering van Zero Emissie Zone Stadslogistiek per 1 januari 2025 is het van groot belang de doelstelling te halen. 

 

Circulaire projecten

In 2022 hebben diverse circulaire projecten bijgedragen aan bewustwording en gedragsverandering van bewoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie. Er zijn 25 weggeefkasten gerealiseerd waaruit bewoners houdbare levensmiddelen en hygiënische producten gratis kunnen meenemen als zij die nodig hebben. Vanwege het grote succes is besloten om in 2023 nogmaals 25 weggeefkasten te plaatsen. Andere projecten waren gericht tegen voedselverspilling in Delfshaven; circulaire ondernemers kregen subsidie, trainingen en een speciaal loket voor vragen over afval.

In oktober was de gemeente Rotterdam onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven. Daar liet een kunstenaar ontwerpen zien met wol gemaakt van Rotterdamse schapen. Hiermee toonde zij aan dat wol geen afval is, maar een grondstof voor uiteenlopende toepassingen.

Tot slot geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door circulaire inkoop van kantoormeubilair en het zoeken van plekken voor de opslag van eigen materialen.

 

Aanpak plaagdieren

In de zomer van 2022 is in heel Rotterdam een stadsbreed voederverbod ingegaan. Tegelijkertijd is er veel gecommuniceerd over de relatie tussen voedsel op straat en rattenoverlast. Om dit extra aandacht te geven, zijn her en der in de stad op stoepen met milkpaint tijdelijke afbeeldingen aangebracht. Vanaf 2023 is er in iedere wijk een vaste medewerker voor plaagdierbeheersing.