Jaarstukken 2022

Eén stad

Financiën Pagina 68

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BestuurOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves61911.28311.768485

Bijdragen rijk en medeoverheden 35 13 13 0
Overige opbrengsten derden 536 1.693 1.658 -35
Overige baten 47 9.576 10.097 521
Lasten exclusief reserves18.57420.85019.991-859

Apparaatslasten 10.310 11.399 10.388 -1.012
Inhuur 357 177 152 -26
Overige apparaatslasten 663 613 642 29
Personeel 9.291 10.609 9.594 -1.015
Intern resultaat 580 597 739 142
Intern resultaat 580 597 739 142
Programmalasten 7.684 8.853 8.865 11
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.539 2.955 3.027 72
Kapitaallasten 34 34 34 0
Overige programmalasten 1.910 3.003 2.960 -43
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.201 2.861 2.844 -17
Saldo voor vpb en reserveringen -17.955 -9.568 -8.224 1.344
Saldo voor reserveringen -17.955 -9.568 -8.224 1.344
Reserves11527636691

Onttrekking reserves 245 475 713 238
Toevoeging reserves 130 199 346 147
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -17.840 -9.292 -7.857 1.435

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Vrijval pensioenvoorzieningen 521 0 0 521
2. Inkoop pensioenpolissen 0 - 1.015 0 1.015
3. Egalisatiereserves 0 0 91 91
4. ICT-middelen 0 142 0 - 142
5. Diversen -36 14 0 -50
Totaal afwijkingen 485 - 859 91 1.435

Het saldo van het programma Bestuur bedraagt € 1,4 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Vrijval pensioenvoorzieningen
De vrijval van de voorziening pensioenen bestuurders en de voorziening pensioenen ex-raadsleden is € 521.000 hoger uitgevallen door de gestegen rente.

2. Inkoop pensioenpolissen
De onderbesteding bedraagt € 900.000 door de naar 2023 uitgestelde inkoop van pensioenpolissen voor ex-raadsleden en door lagere loonkosten van € 115.000 door vacatureruimte.

3. Egalisatiereserves
Door resultaatnemingen zijn er onttrekkingen en toevoegingen aan de egalisatiereserves gedaan.

4. ICT-middelen
Vanwege onvoorziene aanschaf van ICT-middelen is er sprake van een overbesteding.

5. Diversen
Diverse baten en lasten van per saldo € 50.000 nadelig.