Jaarstukken 2022

Eén stad

Omschrijving, kaders en verbonden partijen Pagina 69

Omschrijving programma

College

 • Het uitvoeren van besluiten en afleggen van verantwoording.
 • In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad, en van wetten en regelgeving draagt ieder collegelid verantwoordelijkheid voor een eigen portefeuille.
 • Het college krijgt bij zijn werkzaamheden ondersteuning van de gemeentelijke ambtenaren.
 • Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en neemt zijn besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.

 

Gemeenteraad

 • Goede voorbereiding van raadsbesluiten door een verbeterd en transparant bestuurlijk besluitvormingsproces.
 • Controle op de gemeentelijke financiën.
 • Betere ontsluiting van informatie die relevant is voor kwalitatief hoogwaardige besluitvorming.

 

Griffie

 • Betere informatievoorziening aan de gemeenteraad, de Rotterdammers en aan bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Uitstekende vergaderondersteuning voor de gemeenteraad.
 • Betere zichtbaarheid van de gemeenteraad.
 • Meer efficiënte en effectieve inrichting van werkprocessen.
 • Uitzendingen van de raadsvergaderingen zijn op orde. Dat geldt ook voor voorlichting aan de media en het publiek. Waar nodig communicatietrajecten voor de gemeenteraad vormgeven.
 • Ontvangst van gasten van de gemeenteraad.
 • Opstellen van het programma Democratie en burgerschap, samen met scholen en jongeren.
 • Op basis van de behoefte van de gemeenteraad kennis en informatie verzamelen die ondersteunend zijn voor besluitvorming.

 

Rekenkamer

 • De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.
 • Op grond van dit onderzoek het geven van een onafhankelijk oordeel over het functioneren van het gemeentebestuur voor de stad en haar inwoners.
 • De Rekenkamer legt de uitkomsten van de onderzoeken vast in rapporten en brieven, en biedt deze aan aan de gemeenteraad, voor politieke behandeling.
 • Rapporten en brieven van de Rekenkamer zijn altijd openbaar.
 • De Rekenkamer kan toezicht houden, bijvoorbeeld bij de telling van de verkiezingsresultaten.
 • De Rekenkamer organiseert waar nodig bijeenkomsten over bepaalde thema’s.

 

Ombudsman

 • De gemeentelijke Ombudsman is onafhankelijk en bevordert dat de gemeente luistert naar de stad, zodat de bewoners zich gehoord en gezien voelen.
 • De Ombudsman is er voor burgers, en ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • De gemeenteraad benoemt samen met de gemeenteraden van enkele omliggende gemeenten de Ombudsman voor een periode van 6 jaar.
 • De Ombudsman onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke diensten, gemeenteambtenaren en bestuurders.
 • De Ombudsman probeert klachten zo veel mogelijk snel op te lossen. Als dat niet lukt, geeft hij aan de hand van de behoorlijkheidsvereisten een oordeel over het overheidsoptreden, vaak met aanbevelingen.
 • Daarnaast doet de ombudsman op eigen initiatief onderzoek naar gemeentelijke afdelingen of structurele problemen binnen de gemeente.
 • De Ombudsman beoordeelt, op grond van de Regeling Melding Vermoeden Misstand, in laatste instantie meldingen van Rotterdamse ambtenaren over integriteitsschendingen binnen de gemeente.
 • De gemeente leert van klachten van de Rotterdammers en een goede afhandeling van klachten leidt tot herstel van vertrouwen tussen burger en overheid.

Verbonden partijen die bijdragen aan het programma

De gemeente zet de volgende verbonden partijen in om het doel van het programma Bestuur te realiseren:

 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Een uitgebreide toelichting hierop staat in de paragraaf Verbonden partijen.