Jaarstukken 2022

Eén stad

Financiën Pagina 79

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten CultuurOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves176456303-153

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 322 249 -73
Overige opbrengsten derden 176 134 9 -125
Overige baten 0 0 45 45
Lasten exclusief reserves146.885153.006148.763-4.243

Apparaatslasten 4.439 4.496 4.443 -53
Inhuur 165 190 185 -5
Overige apparaatslasten 130 130 57 -73
Personeel 4.145 4.176 4.202 25
Intern resultaat 301 386 48 -338
Intern resultaat 301 386 48 -338
Programmalasten 142.145 148.125 144.272 -3.853
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 838 1.169 1.429 260
Overige programmalasten 97 97 117 20
Subsidies en inkomensoverdrachten 141.210 146.859 142.726 -4.133
Saldo voor vpb en reserveringen -146.709 -152.550 -148.460 4.090
Saldo voor reserveringen -146.709 -152.550 -148.460 4.090
Reserves05.2574.326-931

Onttrekking reserves 0 4.482 3.426 -1.056
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 775 900 125
Saldo -146.709 -147.293 -144.134 3.160

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Resultaat subsidievaststelling 0 -2.254 0 2.254
2. Noodsteun corona 0 -1.422 -914 508
3. BTW Eurovisie Songfestival 0 -257 125 382
4. Diverse afwijkingen  -153 -310 -142 15
Totaal afwijkingen -153 -4.243 -931 3.160

Het saldo van het programma Cultuur bedraagt € 3,2 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Resultaat subsidievaststelling
In 2022 zijn een aantal in eerdere jaren toegekende subsidies lager vastgesteld. Voor een groot deel heeft dit te maken met het niet doorgaan van activiteiten door de coronamaatregelen. 

2. Noodsteun corona
Doordat eerder toegekende subsidies voor corona noodsteun lager zijn vastgesteld, is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Noodfonds lager uitgevallen dan begroot.

3. BTW Eurovisie Songfestival
Na overleg met de Belastingdienst is vast komen te staan dat de gemeente Rotterdam deels nog recht heeft op compensatie van in rekening gebrachte BTW. Daardoor valt ook het in de bestemmingsreserve aangehouden bedrag ter dekking van het BTW risico vrij. 

4. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.