Jaarstukken 2022

Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 83

Voortgang 2022

De Wijk aan Zet

Collegetarget Wijk aan Zet: Het college realiseert (in deze collegeperiode) naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen.

Er is geen mijlpaal voor 2022. Het proces van het opstellen van de  wijkakkoorden loopt volop. De vaststelling van de wijkakkoorden door de Raad staat gepland voor april 2023. Metingen zullen na april 2023 van start gaan.

De invoering van ‘Wijk aan Zet’ heeft geleid tot de komst van 39 wijkraden. Na de verkiezingen van maart 2022 kreeg iedere wijk een eigen vertegenwoordiging. Hierdoor ontstond een voortdurende dialoog tussen gemeente en de wijk. Centraal staan de samenwerking met de wijk, de vorming van een netwerk en de organisatie van participatie.

Het wijkakkoord vormt de basis van de samenwerking. Eind 2022 waren 38 van de 39 wijkplannen klaar; begin 2023 volgde nummer 39. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de wijkakkoorden in 2023 vaststelt. Tot 2026 vormt het wijkakkoord het uitgangspunt van de samenwerking in de wijk. Hieraan gekoppeld is de collegedoelstelling: ‘Het college realiseert in deze collegeperiode 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen’.

In de meeste wijken zijn de wijkraadsleden voortvarend van start gegaan, met ondersteuning van het opleidingsprogramma. In 13 wijken zijn wijkraadsleden gestopt. Als er geen kandidaten voor de opvolging meer zijn, treedt de loting in werking. Dat gebeurde in december voor het eerst, namelijk voor de wijkraad Kralingseveer.

Tot slot zijn in 2022 19 wijkmanagementteams (Wijk-MT) van start gegaan. In het Wijk-MT is elk cluster vertegenwoordigd. De wijkmanager is de voorzitter.

 

Meedenken, meedoen en meebeslissen

In maart 2020 is het uitvoeringsprogramma Betrokken Stad vastgesteld. Dit programma bevat de algemene uitgangspunten voor de participatie. In 2022 zijn er verschillende producten verder ontwikkeld, waaronder de Grote Participatie Samenvatting, een leergang democratisch vakmanschap, de Kinderburgemeester en een Kinderagenda. De tweede helft van 2022 is gewerkt aan de voorbereiding van de volgende fase van de Betrokken stad.

Verschillende programma’s en projecten zijn ingezet om de dienstverlening te verbeteren en burgerparticipatie te bevorderen. Dit heeft geleid tot een positieve waardering op het gebied van participatie door bewoners. Rotterdammers waarderen de mate van participatie significant meer dan het jaar ervoor, blijkt uit het Wijkprofiel 2022.

 

Mijn Rotterdam

In 2022 is het digitale participatieplatform Mijn Rotterdam van start gegaan: dé digitale plek waar bewoners kunnen meedenken en meebeslissen over plannen in hun wijk. Op het platform zijn sinds 2022 ook bewonersinitiatieven zichtbaar. De gemeente werkt voortdurend aan de verdere uitbreiding van de mogelijkheden van Mijn Rotterdam.

Mijn Rotterdam telde in november 140 actieve projecten, 6.100 bewonersaccounts en 244 ambtenarenaccounts. Het platform zorgt voor een breder bereik dan de klassieke participatie-instrumenten, zoals bewonersavonden. De gebruikers zijn vaker praktisch opgeleid, zijn jonger en er is een evenwichtiger man-vrouwverdeling.

 • In ongeveer 6 maanden waren er 63.186 unieke bezoekers:
 • 6.264 deden mee aan een poll
 • 428 deden mee aan een ranking of meerkeuzevraag
 • 603 keer is een reactie of argument in een discussie geplaatst
 • en in totaal zijn 278 ideeën ingediend.

In totaal is in 2022 dus 7.573 keer actief meegedaan door bewoners. 32 wijkraden zetten Mijn Rotterdam in om suggesties op te halen voor het wijkplan.

 

Wijkhubs

Eind 2022 waren 21 wijkhubs in bedrijf. In het eerste kwartaal van 2023 komen er nog 4 bij en er lopen nog haalbaarheidsonderzoeken en zoekopdrachten. Het is de bedoeling dat elke wijkhub een volwaardige gemeentelijke dienstverleningsplek is.

 

Bewonersinitiatieven

In de afhandeling van subsidieaanvragen voor bewonersinitiatieven handelt de wijkmanager kleine initiatieven (minder dan € 2.500) zelf af. Voor grote initiatieven (van € 2.500 t/m € 20.000) waren er twee stemrondes voor bewoners. In totaal is op deze manier € 3,7 mln subsidie uitgekeerd en zijn 1.832 initiatieven gerealiseerd.


Uit evaluatieonderzoek blijkt dat Rotterdammers de regeling voor kleine initiatieven waarderen. Over de regeling voor grote initiatieven is men kritischer. Op basis daarvan en van de bespreking in de raadscommissie, besloot het college per 1 januari 2023 te stoppen met het stemmen op grote bewonersinitiatieven. Een werkgroep van vertegenwoordigers van de wijkraden, initiatiefnemers en Opzoomer Mee komt met een nieuw voorstel voor de afhandeling van grote bewonersinitiatieven. Het mandaat voor grote bewonersinitiatieven ligt nu tijdelijk bij de wijkmanager.

 

CityLab010

In 2022 zijn er 243 ideeën ingediend bij CityLab010. Daarvan is voor 127 initiatieven een startbudget aangevraagd. De Stadsjury van CityLab010 adviseerde 46 initiatiefnemers een startbudget tot € 100.000 toe te kennen. In totaal is er € 3,1 miljoen aan startbudgetten verdeeld in 2022.

 

Verkiezingen

In 2022 vonden op 16 maart de gemeenteraadsverkiezing en de verkiezing voor de wijkraden plaats. Deze verkiezingen zijn goed verlopen. Het verkiezingsproces is verder geprofessionaliseerd. In het najaar 2022 begon de voorbereiding van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen, op 15 maart 2023. De leerpunten uit voorgaande verkiezingen maken deel uit van de aanpak.

 

Tevredenheid concerndienstverlening

Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening: We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald.

% van de Rotterdammers dat tevreden / ontevreden is over het contact met de gemeente Realisatie 2021 Realisatie 2022 Raming 2023

Streefwaarde ontevredenheid

n.v.t.

-4%

-7%

Realisatie ontevredenheid

n.v.t.

+15%

n.t.b.

Algemene tevredenheid

(ontevredenheid)

86% 

(14%)

85%

(15%)

87%

(13%)

Halverwege 2022 heeft de gemeente een nieuwe collegedoelstelling vastgesteld: minder Rotterdammers zijn ontevreden (rapportcijfer 6 of lager) over hun contact met de gemeente. De doelstelling was om eind 2022 een daling van 4% te realiseren ten opzichte van 2021.  Gemiddeld over 2022 bleek 85% van de Rotterdammers tevreden (rapportcijfer 7 of hoger) en 15% ontevreden over het contact met de gemeente. Daarmee was er in plaats van een daling van ontevreden Rotterdammers sprake van een stijging ten opzichte van 2021 (van 12%). De gemeentelijke dienstverlening kreeg gemiddeld een 8. Rotterdammers zijn vooral tevreden over duidelijkheid en vriendelijkheid.

De gemeten ontevredenheid was vooral van maart tot en met mei hoog. Die maanden was het erg druk in de stadswinkels en aan de telefoon. De na-ijleffecten van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben daar een rol in gespeeld.  Uit de analyse komen enkele signalen naar voren die de ontevredenheid kunnen duiden. De drie belangrijkste zijn:

 • Rotterdammers vinden dat zij te lang moeten wachten om een afspraak te maken, of om opgeroepen te worden voor een afspraak aan de balie.
 • Rotterdammers vinden dat zij aan de telefoon te lang moeten wachten.
 • Rotterdammers geven aan dat de gemeente telefonisch gemaakte afspraken te laat, of niet nakomt.

De gemeente wil de stijging van het percentage ontevreden Rotterdammers omzetten in een daling. Wat hier allemaal voor moet gebeuren, heeft de gemeente in 2022 concreet uitgewerkt in ‘de Rotterdamse Dienstverlening 2023-2026’. Deze opgave vormt de leidraad voor de doorontwikkeling van de dienstverlening in de komende jaren. De Rotterdammer staat centraal in deze opgave en de gemeente werkt aan een betere dienstverlening van ‘buiten naar binnen’: persoonlijk, betrouwbaar en eigentijds contact. 

 

Right 2 Challenge

Right 2 Challenge biedt Rotterdammers de mogelijkheid om gemeentelijke taken over te nemen. Daarvoor stelt de gemeente het geld beschikbaar dat zij op de begroting voor de ‘gechallengde’ taak heeft staan. Het uitgangspunt is dat actieve Rotterdammers en de gemeente samen tot het beste resultaat komen. In 2022 waren er 4 nieuwe challenges:

 • 8 straten prikschoon houden met mensen uit de buurt in de Pupillenbuurt: € 5.000, -.
 • Rituele wassing in de sociale uitvaart. Dit is de eerste challenge op een onderaannemer: € 250,- per rituele bewassing.
 • Gebied naast Taka Tuka Tuin prikschoonhouden met mensen van Pameijer: € 7.000, -.
 • Groenonderhoud en schoonhouden van de Gijsingstraat: € 6.000, -.

Het totaal aantal challenges in Rotterdam staat nu op 15.

Om meer mogelijkheden te bieden, wordt Right 2 Challenge ook in aanbestedingen opgenomen. De mogelijkheid van de challenge is in 2022 opgenomen in de onderstaande opdrachten:

 • De welzijnsopdracht
 • Instrumenten voor arbeidsontwikkeling voor werkzoekenden
 • De sociale uitvaart

 

Kleine Kernen Aanpak

In januari 2022 presenteerden de dorpsraden het document ‘Nieuwe buitenkansen’. Dit vormt het kader van de aanpak Kleine kernen en bevat maatregelen voor de levensloopbestendigheid van de kernen en een aantrekkelijk en aangenaam woonklimaat. De dorps- en wijkraden zijn hierbij de belangrijkste partners.

De voortgangsrapportage 2022 is besproken met de werkgroepen en dorpsraden uit de Kleine kernen en met de klankbordgroep Kleine kernen.  

 

Stadsarchief

In 2022 is de toekomstvisie ‘Investeren in maatschappelijke meerwaarde’ uitgewerkt. Er kwamen onder meer nieuwe teams. De samenwerking met het Noord-Hollands Archief en Erfgoed Leiden & Omstreken is bekrachtigd. Het 165-jarig bestaan van het Stadsarchief is gevierd.
De digitale dienstverlening kreeg de gratis publieksservice ‘Digitaliseren op verzoek’. Het stadsarchief werkt vraaggericht en werkt tegelijkertijd aan de digitale toegankelijkheid van archieven. Hierdoor hoeven steeds minder mensen een bezoek aan de Hofdijk te brengen. De service blijkt een groot succes. 

De archieven en collecties zijn vaak gebruikt voor tentoonstellingen, onderzoeken en publicaties. Een aansprekend voorbeeld was de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg, met de buitententoonstelling REUZENARBEID in Hoek van Holland. Een mijlpaal in 2022 was verder de mogelijkheid alle passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn (HAL) digitaal op naam te doorzoeken. De afronding van het onderzoek naar slachtoffers van het bombardement op 14 mei 1940, in samenwerking met Stichting Voorouder, maakte het mogelijk om tijdens een herdenking in de Laurenskerk de namen van alle slachtoffers voor te lezen.

 

Digitalisering Burgerzakenproducten

Inwoners en ondernemers kunnen steeds meer producten en diensten van burgerzaken 24/7 digitaal regelen en volgen. Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van een verhuizing of aangifte van een voorgenomen huwelijk. Sinds 2022 kunnen ouders hun kind volledig digitaal laten inschrijven in de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Een afspraak is niet meer nodig.