Jaarstukken 2022

Eén stad

Financiën Pagina 90

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten DienstverleningOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves9.41411.82311.996172

Bijdragen rijk en medeoverheden 160 294 886 592
Overige opbrengsten derden 9.254 11.529 11.110 -419
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves71.45189.35182.529-6.822

Apparaatslasten 46.083 50.708 50.630 -78
Inhuur 1.011 1.109 1.181 72
Overige apparaatslasten 1.302 1.462 1.216 -246
Personeel 43.770 48.136 48.233 97
Intern resultaat 1.011 1.645 4.243 2.598
Intern resultaat 1.011 1.645 4.243 2.598
Programmalasten 24.357 36.998 27.656 -9.342
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 16.440 28.864 20.496 -8.367
Kapitaallasten 91 91 91 0
Overige programmalasten 0 -145 5 151
Subsidies en inkomensoverdrachten 7.826 8.189 7.064 -1.125
Saldo voor vpb en reserveringen -62.037 -77.528 -70.533 6.994
Saldo voor reserveringen -62.037 -77.528 -70.533 6.994
Reserves-1.3232.8221.875-947

Onttrekking reserves 118 4.313 3.366 -947
Toevoeging reserves 1.441 1.491 1.491 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -63.360 -74.706 -68.658 6.047

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Programma Menselijke Maat 0 - 1.770 0 1.770
2. Participatiebudget Wijkraden 0 - 1.148 0 1.148
3. Handgeld wijkmanagers 0 - 723 0 723
4. Wijk aan Zet 0 - 770 0 770
5. Verkiezingen 0 - 486 - 502 -16
6. Stadswinkel Projecten 0 - 1.745 0 1.745
7. Citylab010 0 - 259 - 200 59
8. Mooi Mooi Middelland 0 - 125 - 125 0
9. Diverse afwijkingen 172 204 - 120 -152
Totaal afwijkingen 172 - 6.822 - 947 6.047

Het saldo van het programma Dienstverlening bedraagt € 6 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Programma Menselijke Maat
In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen toegekend voor de versterking van de menselijke maat binnen de dienstverlening aan Rotterdammers. Hiervoor is een programma Menselijke Maat ingericht. Vanuit het programma is in 2022 een uitvraag gedaan voor concrete projectvoorstellen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Deze voorstellen zijn in het laatste kwartaal beoordeeld. Het college van Burgemeesters en Wethouders (B&W) heeft in december een definitief besluit over de verdeling van de middelen genomen. Door dit tijdpad is een groot deel van het voor 2022 beschikbaar gestelde budget niet besteed. Hierdoor is een onderbesteding van € 1,8 mln ontstaan.

2. Participatiebudget Wijkraden
Het participatiebudget van de wijkraden is niet volledig besteed. Begin 2022 waren er ook nog gebiedscommissies, wijkcomités en andere wijkraden actief. In 2022 is de subsidieaanvraagprocedure gewijzigd. Het dalend aantal aanvragen ten opzichte van voorgaande jaren (exclusief 2020-2021 corona) houdt hiermee verband. De onderbesteding bestaat uit € 727.000 Bewonersinitiatieven en € 421.000 Participatie en Representatie. 

3. Handgeld wijkmanagers
In 2022 is het handgeld voor het eerst toegekend aan de wijkmanagers voor de inzet in de wijken. In 2022 zijn deze middelen niet volledig besteed. Met de totstandkoming van de wijkakkoorden kan in 2023 en verder beter bepaald worden hoe dit budget ingezet kan worden. Hierdoor is een onderbesteding van € 723.000 ontstaan.

4. Wijk aan Zet 
Een deel van de activiteiten loopt door in 2023 en hiervoor zijn al verplichtingen aangegaan. Dit was niet voorzien in 2022. Hierdoor is een onderbesteding van € 770.000 ontstaan. 

5. Verkiezingen
De voorbereidingskosten voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023 zijn € 486.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking uit de reserve van - € 502.000.

6. Stadswinkel Projecten
Vanwege de grote concurrentie op de arbeidsmarkt bleek het lastig om tijdig voldoende, gespecialiseerd personeel binnen te halen of in te huren. Daar komt bij dat de instroom die geworven is, relatief jong is en een lagere inschaling heeft. Door een gebrek aan personele capaciteit is ook een aantal projecten vertraagd op gang gekomen of uitgesteld. Door deze oorzaken is een onderbesteding van € 1,7 mln ontstaan.

7. Citylab010
Een deel van de toegekende subsidies 2022 heeft betrekking op activiteiten in 2023 en volgende jaren. Deze opsplitsing heeft geleid tot lagere lasten in 2022 van € 259.000. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking uit de reserve van - € 200.000. 

8. Mooi Mooi Middelland
Het projectbudget van Mooi Mooi Middelland is niet volledig besteed in 2022 met als resultaat een onderbesteding van € 125.000. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking uit de reserve van - € 125.000. In 2023 loopt het programma af en worden de resterende middelen ingezet.

9. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen ontstaan.