Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Toekomstbestendig ondernemerschap Pagina 96

Doel: Ondersteuning van het MKB naar toekomstbestendig en innovatief ondernemerschap

Ondernemers zijn van grote waarde voor Rotterdam. Ze dragen bij aan een duurzame en aantrekkelijke stad en haven, en zorgen voor banen voor de inwoners van Rotterdam en de regio. Het moet voor alle bedrijven en ondernemers - groot en klein, nieuw en bestaand - mogelijk zijn om zich succesvol voor te bereiden op de toekomst. Daarom laat het programma Economische ontwikkeling het brede mkb zich meebewegen naar een schoon, innovatief en circulair ondernemerschap.

Wat wil de gemeente bereiken?

•    Ondernemers ervaren optimale gemeentelijke dienstverlening.

•    Bestaande MKB’ers krijgen ondersteuning bij het invoeren van toekomstgerichte bedrijfsvoering en productieprocessen.

•    De gemeente faciliteert innovatieve startende en groeiende ondernemers in het MKB zodat ze zich sterk kunnen ontwikkelen.
 

Wat gaan we daarvoor doen?

Aansluitend op de aangenomen motie Ondernemend Rotterdam krijgen zowel het bestaande midden- en kleinbedrijf (MKB) als startende en groeiende bedrijven ondersteuning om zich voor te bereiden op de toekomst. Hiervoor komt er het actieprogramma MKB & Ondernemerschap.  – waarvoor we in de begroting 2023 financiële ruimte reserveren – en waarmee we ondernemers helpen hun bedrijfsvoering te vernieuwen zodat zij (ook) in de toekomst succesvol kunnen ondernemen.

 

 Ondernemers ervaren optimale gemeentelijke dienstverlening.

 • De gemeente verbetert de dienstverlening door verdere ontwikkeling van het platform Ondernemen010 (website, nieuwsbrief en social media-kanalen). We versterken de samenwerking in winkelstraten en bedrijventerreinen door inzet van bedrijfscontactfunctionarissen en accountmanagers. De gemeente verbetert de informatievoorziening en organiseert netwerkbijeenkomsten.
 • De gemeente zet in op minder regels en bureaucratie en een ‘ja, mits-houding’. Het succesvolle bestaande coronaloket krijgt een nieuwe vorm waarbij een gemeentelijk expertteam snel handelt, integraal afweegt in de geest van regelgeving, en maatwerk levert in de facilitering van ondernemers.
 • Gemeentelijke plannen worden in de conceptfase via de MKB-toets nader onderzocht op impact op het ondernemersklimaat en waar nodig bijgesteld.
 • De gemeente versterkt de wijkeconomie door goede aansluiting bij de gebiedsgerichte vragen, kansen en mogelijkheden. En we intensiveren de samenwerking met de gebiedsorganisatie op het gebied van de wijkeconomie.

 

Bestaande MKB’ers krijgen ondersteuning bij de invoering van toekomstgerichte bedrijfsvoering en productieprocessen in het MKB.

 • De gemeente ondersteunt bedrijven om toekomstbestendig te ondernemen, zodat ze bijdragen aan een schone, innovatieve, digitale en circulaire economie. Dit gebeurt door de organisatie van activiteiten voor en door ondernemers met als doel ondernemers te informeren, inspireren en activeren.
 • De gemeente zet de subsidie voor initiatieven van ondernemerscollectieven op bedrijfsterreinen en in winkelgebieden voort.

 

De gemeente faciliteert innovatieve startende en groeiende ondernemers in het MKB zodat ze zich sterk kunnen ontwikkelen.

 • De gemeente ondersteunt innovatieve, startende en groeiende bedrijven bij de financiering, het vinden van talent en aanboren van nieuwe markten. Dit gebeurt met verschillende partners en netwerken in de stad.
 • De gemeente investeert in fondsen, zoals IQCapital, UNIIQ, het Energietransitiefonds Rotterdam (uitvoering door InnovationQuarter) en ICOS Cleantech Fund. Bedrijven kunnen bij deze fondsen financiering aanvragen voor de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten die werkgelegenheid voor Rotterdammers creëren.
 • De gemeente helpt ondernemers – waaronder uit het MKB - om gebruik te maken van Europese fondsen voor vernieuwing, digitalisering en verduurzaming, met als voorbeelden Kansen voor West (ca. 30 miljoen) en het Just Transition Fund (ca. 60 miljoen). Voor Kansen voor west zijn wij ook de managementautoriteit.
 • De gemeente voert gesprekken met regiopartners en het Rijk om het MKB te betrekken bij projecten van het Nationaal Groeifonds
 • We zetten de activiteiten van  Chief Digital Office  voort om digitalisering in de stad te ondersteunen. Inzet van het CDO-office is de stad voor te bereiden op en voorop te lopen in de digitale transformatie. Belangrijke opgaven zijn educatie, armoede en participatie. Het budget voor de CDO zal vanaf 2023 ingezet worden voor de verdere ontwikkeling van digitale inclusie. Dat plan zullen we voor het einde van 2022 ter vaststelling voorleggen aan de raad waarna in de Voorjaarsnota een voorstel voor verschuiving naar het programma waar digitale inclusie het best tot zijn recht komt zal plaatsvinden.
 • Kansen benutten van de digitale economie door koplopers te faciliteren en het MKB te helpen mee te komen in de toenemende digitalisering. Ook biedt de gemeente ondersteuning bij de aanleg van een excellente digitale infrastructuur.

Hoe meten we dat?

Indicator: Spreken met MKB ondernemers, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht.

Dit is een indicator van het vorige college. In de periode 2018-2022 zijn 5.799 MKB ondernemers gesproken over de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering. Doelstelling was 5.000.

 

Indicator: Ondernemers 10.000 keer in 4 jaar voorzien van advies of informatie over bedrijfsvraagstukken.

Dit is een nieuwe indicator. Voor deze indicator meet de gemeente het aantal contacten met ondernemers op de ondernemersbalie waarbij ondernemers advies of informatievoorziening krijgen. Ook ondernemers die deelnemen aan bijeenkomsten of workshops vallen onder de indicator. Het gaat om bijvoorbeeld bijeenkomsten over digitalisering, koppeling van ondernemers aan investeerders, en om te netwerken.

Contacten van bedrijfscontactfunctionarissen, accountmanagers en projectmanagers met ondernemers zijn géén onderdeel van deze indicator. De unieke bezoeken aan de website Ondernemen010.nl en de klantcontacten vanuit 14010 tellen ook niet mee. Dat aantal maakt de gemeente wel inzichtelijk.