Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Excellent ondernemersklimaat Pagina 97

Doel: Ontwikkeling van een excellent ondernemers- en investeringsklimaat

Rotterdam richt zich op de onderdelen van de economie waarin Rotterdam (internationaal en nationaal) een onderscheidende positie heeft of kan innemen en die bijdragen aan de verandering van de economie. Het gaat om de verandering naar een klimaatneutraal en circulair haven-industrieel complex, invoering van de waterstofeconomie, een sterk Life Science & Health-cluster en de circulaire economie.

Daarnaast is de inzet gericht op het aantrekken van bedrijven, investeerders, congressen, zakelijke en toeristische bezoekers en talent om het investerings- en ondernemersklimaat in de stad te versterken.

 

Wat wil de gemeente bereiken?

 • Een sterk ondernemersklimaat bevorderen door de inzet op de economische ontwikkeling van kansrijke sectoren
 • Versterking en spreiding van toerisme, horeca en hotels in de stad
 • Versterken van het investeringsklimaat door het aantrekken van bedrijven, congressen en talent
 • Faciliteren circulaire economie en energietransitie in stad en haven

Wat gaan we daarvoor doen?

Een sterk ondernemersklimaat bevorderen door de inzet op de economische ontwikkeling van kansrijke sectoren:

 • De gemeente zet in op de opgaven voor de haven en de maritieme economie door de vorming van een coalitie die moet zorgen voor voldoende arbeidskrachten. Verder is de inzet gericht op een sterkere internationale concurrentiepositie van de duurzame maritieme economie door bedrijven ruimte te bieden om aan innovatie te werken. Ook profileren we Rotterdam als leidend duurzame maritieme stad in Europa samen met Rotterdam Partners en InnovationQuarter. Verder brengen we partijen in de regio bij elkaar voor maritieme samenwerking

 • De gemeente versterkt het Life Science & Health innovatie- en vestigingsklimaat door netwerkactiviteiten die partijen verbinden, door mee te sturen op een gezamenlijke eenduidige nationale en internationale profilering van de sector en door steun aan de ontwikkeling van de Erasmus MC Campus

Versterking en spreiding van toerisme, hotels en horeca in de stad:

 • De gemeente geeft waar mogelijk meer ruimte voor de horecasector in de vorm van uitbreiding van terrassen, verkenning van nieuwe locaties voor nachthoreca en een goede mix van horeca en woningen. We stellen gezamenlijk met partijen in de stad een uitvoeringsplan horeca op

 • De gemeente stimuleert de spreiding van bezoekers door samen met ondernemers en bewoners verder te bouwen aan de identiteit en het aanbod van de stad. Die identiteit en dat aanbod brengt de gemeente samen met Rotterdam Partners voor het voetlicht. Daarnaast zetten we in op een spreiding van hotels en andere horeca, zodat de stad in zijn geheel aantrekkelijker wordt voor Rotterdammers, bezoekers en ondernemers

 • De gemeente faciliteert toeristische marktinitiatieven die bijdragen aan vernieuwing - en waar nodig herstel - van de aantrekkingskracht van de stad en de ontwikkeling van aantrekkelijke gebieden en wijken

 • De gemeente werkt aan een toeristische sector die klaar is voor de toekomst, Dat doen we door bezoekers bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam vervoer, zoals trein en ander openbaar vervoer, deelfietsen en zo meer. De gemeente werkt met de sector zelf aan onder meer een verduurzamingstraject voor de hotelsector

 • De gemeente geeft mede richting aan marketingcampagnes, zoals die van Rotterdam Partners, om specifieke bezoekersdoelgroepen aan te trekken, in lijn met de visie Toerisme

Versterking van het investeringsklimaat door het aantrekken van bedrijven, congressen en talent:

 • De gemeente zet zich in om buitenlandse bedrijven naar Rotterdam te halen die bijdragen aan de verandering naar een digitale, schone, innovatieve en circulaire economie. Dat gebeurt door samen met Rotterdam Partners, InnovationQuarter en het Havenbedrijf Rotterdam de vestiging van deze bedrijven actief te ondersteunen

 • We versterkende internationale positie van Rotterdam op het gebied van beurzen en congressen. Dit gebeurt door zakelijke evenementen aan te trekken die aansluiten bij de ambities van de stad. Hiertoe werkt de gemeente samen met de branche en Rotterdam Partners

 • Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen – waaronder de IT-Campus - en andere partijen in de stad versterkt de gemeente lopende uitvoeringsprojecten die zijn gericht op talentontwikkeling en het aantrekken van talent. Dit is een bijdrage aan de oplossing van het tekort op de arbeidsmarkt

 • We ondersteunen Rotterdam Partners om de (financiële) betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de activiteiten van Rotterdam Partners te vergroten

Faciliteren van de circulaire economie en energietransitie in stad en haven:

 • Met het programma Energietransitie Haven-Industrieel Complex brengt de gemeente focus aan op zeven thema’s: opbouwen van een cluster van bedrijven in de waterstof maakindustrie, ondersteuningen van projecten op het gebied van energiebesparing in de industrie, versnelling vergunningverlening (Versnellingshuis), samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen, werken aan om- en bijscholing van technische personeel, ondersteuningen van initiatieven voor versnelling van die de grondstoffentransitie, CCU- ontwikkeling (stikstof opslag), vorming van een plastic hub versnellen en tenslotte sturen op de ontwikkeling van infrastructuur om de transitie mogelijk te maken

 • De gemeente zet in op activiteiten die nieuwe en bestaande ondernemers ondersteunen in de transitie naar de circulaire economie. Het zwaartepunt ligt hierbij op de chemische maakindustrie in de haven, en op maakbedrijven en consumentendiensten in de stad. We zetten in op dienstverlening aan bedrijven met onder meer het circulair loket en het netwerkactiviteiten die bedrijven informeren en activeren.  Bedrijven en andere partners die op circulair gebied vernieuwende producten en diensten ontwikkelen -  en zo daarmee ook werkgelegenheid voor Rotterdammers kunnen creëren – , ondersteunen we naast kennis en advies ook mogelijk met maatwerksubsidies.

Hoe meten we dat?

 

Indicator: Uitlokken van investeringen in Rotterdamse bedrijven en in bedrijven die zich nieuw vestigen: deze investeringen en nieuwe bedrijven leveren banen op.

In de vorige collegeperiode zijn € 1.170 mln investering (doelstelling € 700 mln) uitgelokt die 222 nieuwe vestigers met 2.500 banen hebben opgeleverd.

In deze collegeperiode is de doelstelling om € 1 miljard aan investeringen uit te lokken die 2.000 banen opleveren. In deze indicator is de financiering inbegrepen van Rotterdamse bedrijven, door fondsen en subsidies. Fondsen zijn onder meer IQCapital, UNIIQ en het Energietransitiefonds Rotterdam. Bij subsidies gaat het om subsidie voor innovatie bij bedrijven. Ook bedrijven die zich in Rotterdam vestigen met begeleiding door InnovationQuarter en/of Rotterdam Partners vallen onder deze indicator.