Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Meer ruimte voor economie Pagina 98

Doel: Meer ruimte voor economie en vernieuwend ondernemerschap

Met een groeiend aantal inwoners en de economische opgaven waar we voor staan, neemt de ruimtebehoefte door bedrijvigheid toe. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor woningbouw, energietransitie en voorzieningen. Dit zorgt voor conflicterende ruimteclaims.
De opgave is het behouden en creëren van ruimte voor werk en ondernemingen, en van werklocaties die klaar zijn voor de toekomst. Werklocaties moeten passen bij de eisen van de economie van de toekomst en aansluiten bij de principes van goede groei. Ook moet er een goede combinatie zijn van de ruimte voor bedrijven, voor woningbouw én voor voorzieningen zoals winkelgebieden. Een goede combinatie draagt bij aan een aantrekkelijke stad voor ondernemers, inwoners en bezoekers.

Wat wil de gemeente bereiken?

 • Aantrekkelijke winkelgebieden
 • Innovatieve werkgebieden
 • Toekomstbestendige werklocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

Aantrekkelijke winkelgebieden

 • De gemeente zet in op de transformatie van winkelstraten naar aantrekkelijkere ontmoetings- en verblijfsgebieden. Hiervoor komt het Fonds vitale kerngebieden beschikbaar. We werken samen met winkeliers, wijkraden en klanten. Het gaat om een brede aanpak per gemeente waar per winkelgebied maatwerk wordt toegepast
 • We voeren daarnaast gesprekken met de grote verhuurders van winkelpanden om leegstand, die het gevolg is van hoge huren, te voorkomen
 • De gemeente stelt een supermarktbeleid op om de positie van supermarkten te versterken als dragers van de detailhandelsstructuur
 • De gemeente realiseert aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders. De gemeente gaat leegstand op de markten tegen, stimuleert de verkoop van nieuwe producten en pakt overlast van marktafval aan

Innovatieve werkgebieden

 • De gemeente subsidieert de organisatie Erasmus MC Campus (Stichting Rotterdam Square). Deze stichting is de nieuwe spil die innovaties, wetenschap en bedrijven met elkaar verbindt en zo werkt aan een optimaal health-tech-vestigingsklimaat in Rotterdam
 • De gemeente geeft invulling aan de ambitie om M4H te ontwikkelen voor innovatieve maakbedrijven die bijdragen aan de energietransitie, de circulaire economie en digitalisering. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam zorgt de gemeente voor de juiste ruimtelijke randvoorwaarden
 • De gemeente stimuleert het aanbod aan betaalbare werkruimtes voor innovatieve bedrijven in verschillende werkgebieden in de stad

Toekomstbestendige werklocaties

 • De gemeente vernieuwt bedrijventerreinen om ruimte te bieden aan economische vernieuwing en verplaatsing van economische functies uit andere delen van de stad
 • We stellen ook integrale kaders voor werklocaties en voorzieningen op in samenhang met andere opgaven zoals wonen. Het doel is een evenwichtige ontwikkeling van werkruimtes in relatie tot de groei van het aantal woningen
 • De gemeente voert de subsidieregeling 'Ruimte voor de maakindustrie' uit. Hiermee biedt de gemeente in de Spaanse Polder en het Makersdistrict nieuwe bedrijven de mogelijkheid zich te vestigen in Rotterdam en bestaande bedrijven de mogelijkheid om te groeien. Beide bedrijventerreinen zijn voor de maakindustrie interessant
 • De gemeente onderzoekt de inzet van meer sturingsinstrumenten om de beschikbaarheid van bedrijfsruimte te garanderen. Sturingselementen zijn bijvoorbeeld inzet van wet- en regelgeving en van subsidies
 • Inzet van de subsidieregeling 'Energievouchers' om ondernemers te ondersteunen die de duurzaamheid van hun bedrijfspand op bedrijventerreinen willen verbeteren
 • We hebben als doelstelling om de omvang m2 bvo bedrijfsruimte in de komende vier jaar gelijk aan het huidige niveau gelijk te laten blijven. Met een op te stellen actieplan zetten we in op sturing op het juiste bedrijf op de juiste plek

Hoe meten we dat?

Indicator: Transformeren en/of onttrekken van m2 vloeroppervlak uit de voorraad kantoren.

Dit is een indicator van het vorige college. In de periode 2018-2021 is 231.000 m2 vloeroppervlak uit de voorraad kantoren getransformeerd en/of onttrokken. Doelstelling was 180.000 m2.

 

Indicator: Transformatie van winkelpanden.

Dit is een indicator van het vorige college. In de periode 2018-2021 zijn 168 winkelpanden getransformeerd. De doelstelling was 90.

Indicator: Aanpak van 25 winkelstraten om deze om te vormen tot een aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfsgebied. Dit is een nieuwe indicator. De gemeente meet de resultaten op basis van de gebiedsgerichte aanpakken in het programma Vitale Kernen. De start van deze aanpak is het maken van een gezamenlijk plan met winkeliers en vastgoedeigenaren.

 

Indicator: Verhoging van de bezettingsgraad van de marktkramen op de warenmarkten.

Dit is een nieuwe indicator. De coronamaatregelen hadden begin 2022 nog invloed op de markten. Daarom meet de gemeente pas vanaf 2023 de bezettingsgraad. Dat gebeurt door bij alle markten per marktdag te kijken hoeveel marktkramen feitelijk bezet zijn.

Indicator

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Collegetarget bedrijfsruimte: De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau én door de werkgelegenheid voor productie-, bouw- en logistieke activiteiten in de stad te handhaven 

 

4.269.525 m2

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

 

4.269.525 m2

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

4.269.525 m2

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

4.269.525 m2

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Aanpak van 25 winkelstraten om deze te transformeren naar aantrekkelijker ontmoetings- en verblijfsgebied

    5 12 19 25
Verhogen van de bezettingsgraad van de marktkramen op de warenmarkten *            

Toelichting indicatoren

 

* Verhogen van de bezettingsgraad van de marktkramen op de warenmarkten:

De doelstelling bij deze indicator komt na uitvoering van de nulmeting in 2023.