Jaarstukken 2022

Eén stad

Financiën Pagina 101

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves2.0594.7524.444-308

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 2.692 2.492 -201
Overige opbrengsten derden 2.059 2.059 1.943 -117
Overige baten 0 0 10 10
Lasten exclusief reserves39.36739.05836.765-2.294

Apparaatslasten 10.133 9.930 10.481 552
Inhuur 469 235 21 -215
Overige apparaatslasten 204 204 174 -30
Personeel 9.459 9.491 10.287 796
Intern resultaat 2.208 5.560 5.962 402
Intern resultaat 2.208 5.560 5.962 402
Programmalasten 27.026 23.568 20.321 -3.247
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.859 11.499 8.722 -2.777
Kapitaallasten 126 288 293 5
Overige programmalasten 85 85 80 -5
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.956 11.696 11.226 -470
Saldo voor vpb en reserveringen -37.308 -34.307 -32.321 1.986
Saldo voor reserveringen -37.308 -34.307 -32.321 1.986
Reserves1.8561.319524-795

Onttrekking reserves 1.856 2.059 1.264 -795
Toevoeging reserves 0 740 740 0
Saldo -35.453 -32.988 -31.797 1.191

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Vitale kernen, Maakindustrie en Aantrekkelijke stad 0 - 1.128 0 1.128
2. Onttrekking bestemmingsreserves 0 -795 -795 0
3. Diverse afwijkingen -308 -371 0 63
Totaal afwijkingen -308 -2.294 -795 1.191

Het saldo van het programma Economische ontwikkeling bedraagt € 1,2 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:


1. Vitale kernen, Maakindustrie en Aantrekkelijke stad
Op diverse projecten is vertraging ontstaan en zijn kosten lager uitgevallen. Dit betreft projecten op het gebied van Maakindustrie, Vitale kernen, Aantrekkelijke stad, Circulaire economie en Digitalisering. Deze vertraging is het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, een lange doorlooptijd van subsidie aanvragen en doordat het opstellen en implementeren van subsidieaanvragen langer duurde dan verwacht. De doelstellingen worden met vertraging gerealiseerd.


2. Onttrekking bestemmingsreserves
In 2022 zijn diverse kleinere afwijkingen in de bestemmingsreserves ontstaan. Dit is met name veroorzaakt doordat lasten zijn doorgeschoven naar 2023 of deels konden worden opgevangen binnen de programmalasten van het programma. De afwijkingen deden zich onder meer voor bij de projecten Fresh ventures, Intelligent food en Erasmus Campus. 


3. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse afwijkingen binnen het programma Economische ontwikkeling.