Jaarstukken 2022

Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 117

Voortgang 2022

Onderwijshuisvesting 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 
In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023 staat hoe de gemeente de Rotterdamse schoolgebouwen renoveert of vernieuwt. Een uitgebreide toelichting op de voortgang staat in de paragraaf ‘projecten’.

Huisvestingsprogramma 2022    
Jaarlijks kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen voor huisvestingsvoorzieningen via het gemeentelijk huisvestingsprogramma. Het gaat bijvoorbeeld om uitbreiding, tijdelijke huisvesting, medegebruik en ingebruikname. Schoolbesturen dienden 124 aanvragen in die zijn opgenomen in de uitvoering van het huisvestingsprogramma 2022. 

Ventilatie in scholen 
De coronasituatie onderstreepte het belang van goede ventilatie. Het Rijk heeft landelijk € 200 mln beschikbaar gesteld om de ventilatie te verbeteren: de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS). Gemeenten konden in overleg met schoolbesturen tot 30 april 2022 een aanvraag indienen. Van de ontvangen aanvragen heeft de gemeente er 51 in behandeling genomen. Daarvan zijn er 45 toegekend.

Herontwerp voortgezet onderwijs op Zuid
Doelen van het convenant ‘Voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ zijn betere huisvesting, meer plek voor leerlingen, spreiding van scholen en een betere doorstroming. De nieuwbouwprojecten uit het convenant zijn in voorbereiding. Het Zuider Gymnasium is in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik genomen. De verwachte oplevering voor scholen in het Stadionpark is in 2025. De Onderwijslocatie Laan op Zuid is naar verwachting gereed in 2026. 

Campus Internationaal onderwijs en sport
In Rotterdam neemt de behoefte aan internationaal onderwijs toe. De gemeente werkt aan een business case voor een campus internationaal onderwijs en sport.

Onderwijsbeleid

Met het onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent' investeert de gemeente in kansengelijkheid in het onderwijs. Het doel is dat alle Rotterdamse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Door de coronasituatie en het lerarentekort is deze investering harder nodig dan ooit. Een Rotterdams onderzoek naar de gevolgen van twee jaar corona laat een enorme veerkracht onder leerlingen en docenten zien. Rotterdamse scholen laten een herstel zien dat sterker is dan gemiddeld in Nederland. Een resultaat om trots op te zijn! 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in 2022 voortgezet. Het programma is bedoeld om scholen en leerlingen te helpen om de opgelopen leerachterstanden in te halen en aandacht te geven aan het sociale welzijn van kinderen. Dankzij de rijksgelden uit het programma kon de gemeente 96 extra leerlingenbegeleiders (tutoren) inzetten voor rekenen en taal in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De tutoren bieden een intensief inhaalprogramma aan voor scholieren die een vertraging hebben opgelopen. 

Bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de stad hoort naast het bieden van onderdak een gepast onderwijsaanbod voor de kinderen. Om dit te coördineren heeft Rotterdam in 2022 een tijdelijke onderwijsvoorziening ingezet: Schakelschool De Gaffel. Deze school fungeert als centrale locatie. Sinds de zomer kunnen ouders hun kind aanmelden als leerling. Vervolgens bekijkt de gemeente met de schoolbesturen waar er plek is voor de leerlingen. Via schakelklassen stromen leerlingen vervolgens door naar het Nederlandse onderwijs. 

Naast het Nationaal Programma Onderwijs en de inspanning voor Oekraïense kinderen, voert de gemeente het onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent' uit. Hieronder staat per thema de geboekte voortgang. 

Kwaliteit en toegankelijkheid 
Voor verbetering van de schoolprestaties en verkleinen van de schoolverschillen zijn afspraken gemaakt met scholen. Er zijn subsidies verstrekt; 226 scholen zetten deze in voor basisvaardigheden taal en rekenen, training en ontwikkeling van personeel, mentorprogramma's, huiswerkondersteuning en ouderbetrokkenheid. 

De gemeente heeft de subsidieregeling ‘Voorschoolse Educatie’ onder de aandacht gebracht bij gezinnen met schuldproblemen. Met de indicatie ‘gelijke kansen’ hoeven de ouders geen ouderbijdrage te betalen. Dat is van belang want juist deze peuters hebben baat bij deelname aan de voorschoolse educatie. Om het bereik van de voorschool verder te vergroten is in 2022 een tijdelijke actie ingezet om gratis en vrijblijvend kennis te maken met de Rotterdamse Peutergroep: de voorschool. 

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Om te zorgen voor passend onderwijsaanbod of jeugdhulp is in 2022 de aanpak Thuiszitters verfijnd. Het wijkteam sluit nu aan bij de Taskforce Thuiszitters. Daarnaast zet de gemeente in op preventie om te voorkomen dat schoolverzuim leidt tot thuiszitten. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs zijn schoolzorgteams opgestart. Hiermee sluit de inzet van de verschillende zorgprofessionals beter aan bij wat een school nodig heeft. Er zijn 45 schoolzorgteams actief in heel Rotterdam sinds eind 2022. 

Talentontwikkeling
Om talenten beter te benutten, werken we in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) collectief aan tien uur dagprogrammering. Het zijn uren met een aanbod van extra activiteiten voor onder meer taal en rekenen, techniek, loopbaanoriëntatie, sport, cultuur en natuur. Binnen het NPRZ-gebied bieden 36 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs een dagprogrammering aan: basisscholen tien uur en de scholen in het voortgezet onderwijs zes extra uren per week. 

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
De gemeente stimuleert activiteiten rond de aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt. Er is extra aandacht voor kansrijke banen en sectoren. Hiervoor zijn in 2022 33 subsidieaanvragen toegekend. De inzet voor digitale vaardigheden in het onderwijs (IT-campus) en de beroepsbegeleide leerweg (bbl) is voortgezet. 

Leraren 
De Rotterdamse aanpak leraren is gericht op beperking van het lerarentekort en van de personeelstekorten in de kinderopvang. Hieronder enkele voorbeelden van in 2022 genomen maatregelen:

  • Uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen bij de Opleidingsschool van 591 naar 830. In de Opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen samen om leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk.
  • Voortzetting van subsidies voor vermindering van de werkdruk en begeleiding van starters en stagiair(e)s. Alle studenten van de lerarenopleiding kregen mede hierdoor een stageplaats.
  • Informeren van potentiële leraren over de mogelijkheden om in het onderwijs aan de slag te gaan via het project ‘Leraar van buiten’.
  • Scholing gestart voor vakleerkrachten uit de kunst- en cultuursector. Het doel is vakleerkrachten beter inzetbaar te maken in het onderwijs, zodat ze meer uren onderwijs kunnen verzorgen.
  • Inzet op voordelen voor leraren: Er zijn 9.980 Rotterdampassen en 510 lerarenbeurzen toegekend aan leraren en medewerkers kinderopvang. 


Voortijdig schoolverlaten 

  • Het programma VSV Rijnmond 2020-2024 (voortijdig schoolverlaten) loopt. Het programmadoel is vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters en meer kansen voor jongeren om talenten te ontplooien en om een passend diploma te halen.
  • Mbo-scholen bieden met gemeentelijke steun extra begeleiding aan hun studenten en werken in en rond de klas nauw samen met zorgorganisaties.
  • De regionale pilot VSV-coach (voortijdig schoolverlaten) is op vijf locaties begonnen. De coach benadert jongeren eerder, gaat eventueel op huisbezoek, en biedt begeleiding.
  • Het Jongerenloket startte een aanpak voor snelle toeleiding naar werk. Daarvan konden ook voortijdig schoolverlaters gebruikmaken.
  • Het projectteam ‘Oud VSV’ benaderde begin 2022 1.489 oud-voortijdig schoolverlaters en hen is waar nodig een aanbod voor ondersteuning gedaan.


Collegetarget Schil om de school: In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen:

- Tutoren

- Mentoren

- Schoolzorgteams

- Preventief Jongerenwerk op school

- Slim organiseren met Kunstvakdocenten

- Expeditie Digitaal

Voor een uitgebreide toelichting op de voortgang van het collegetarget Schil om de School zie het Doel: Verhogen kwaliteit onderwijs.