Jaarstukken 2022

Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 127

Voortgang Bedrijfsvoering 2022

HR

Formatie & bezetting

Bezetting 31 december 2021: 13.303 fte
Formatie 2022: 12.802 fte
Bezetting 31 december 2022: 14.103 fte

Eind 2022 was de personele bezetting 1.301 fte hoger dan de begrote formatie 2022. 
Personeelsbezetting zonder dat daar formatie tegenover staat, wordt meestal betaald met programmageld en ander tijdelijk geld. Daardoor is deze bezetting geen onderdeel van de begrote formatie. Bij vrijwel alle organisatieonderdelen is de bezetting hoger dan de formatie.

 

Arbeidskosten

Realisatie 2021 incl. Programma corona: € 1.241 miljoen (excl. € 1.148 miljoen)
Begroting 2022 incl. Programma corona: € 1.321 miljoen (excl. € 1.212 miljoen)
Realisatie 2022 incl. Programma corona: € 1.301 miljoen (excl. € 1.223 miljoen)

De totale arbeidskosten vielen in 2022 - € 20,3 mln lager uit dan begroot. Programma corona heeft € 30 mln minder besteed aan arbeidskosten. De rest van de gemeentelijke organisatie € 10 mln meer. 

 

Financiële beheersing arbeidskosten

Afwijking realisatie ten opzichte van begroting inclusief Programma corona in percentage (excl. staat tussen haakjes)
Loonkosten
Realisatie 2021: +0,8% (+0,8%)
Realisatie 2022: +1,1% (+1,1%)
Inhuur
Realisatie 2021: +5,8% (-4,2%)
Realisatie 2022: -14,6% (-1,6%)

 

Gemiddelde loonsom per fte
Realisatie 2021:  77.196
Realisatie 2022:  80.062

De gemiddelde loonsom was in 2022 hoger dan in 2021. Dat komt door de stijging van premies en werkgeversbijdrages, en door cao-afspraken

 

Formatie per 1000 inwoners
2021: 18,5
2022: 19,3

In 2022 is de formatie bijgesteld om te voldoen aan de opgaven voor de stad. In vergelijking met de 4 grote gemeenten in ons land (G4) doet Rotterdam veel uitvoering, handhaving en publiekstaken zelf, met eigen medewerkers. Deze eigen medewerkers maken deel uit van de formatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor een functie als kassier voor de veiligheidsregio en de GGD maar ook voor andere functies waar Rotterdam eerder kiest voor ambtelijk personeel dan voor externe inhuur.

 

Percentage inhuur

Realisatie 2021: 18,2% (11,6%)
Begroting 2022: 16,9% (9,4%)
Realisatie 2022: 15,7% (10,4%)

De genoemde percentages van de begroting en de realisatie zijn inclusief de inhuur voor het Programma corona. De percentages exclusief deze inhuur staan tussen haakjes. De dalende trend die in 2020 is ingezet, is in 2022 voortgezet. Enerzijds heeft deze daling te maken met de manier waarop Rotterdam omgaat met externe inhuur, namelijk eerder kiezen voor een ambtelijk dienstverband. Anderzijds speelt de krappe arbeidsmarkt een rol, waardoor de inzet van externe inhuur onder druk staat.

 

Verzuim

Realisatie 2021: 6,1 %
Streefwaarde 2022: 5,7%
Realisatie 2022: 6,8%

In 2022 is het verzuim gestegen. Ook het jaar ervoor steeg het verzuim. De stijging is vooral merkbaar in het kortdurend en middellang verzuim. Het lang verzuim stijgt relatief gezien minder hard. Op landelijk niveau laat het verzuim een vergelijkbaar patroon zien. 

 

Stages

Realisatie 2021: 1.177 stagiaires (waarvan 32,5% op mbo-niveau)
Streefwaarde 2022: 1.000 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau)
Realisatie 2022: 1.048 stagiairs (waarvan 27% op mbo-niveau)
Realisatie 2022: 47 Leer-werk overeenkomsten

De ambitie van 1.000 stages uit het coalitieakkoord is behaald. Ruim een kwart (27%) van de stages is uitgevoerd door mbo studenten.

 

Tevredenheid medewerkers

Realisatie 2021: 71
Realisatie 2022: 71

Gemiddeld geven de collega’s die het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) invulden de gemeente als werkgever het rapportcijfer 7,1. De bevlogenheid blijft hoog; net als in 2021 jaar zegt 83% van de medewerkers enthousiast te zijn over het werk. 

 

 

Concernhuisvesting

Aantal werkplekken per fte totale organisatie

Realisatie 2021: 0,4
Realisatie 2022: 0,5

Het aantal werkplekken per fte is gestegen door krimping van de  Coronaorganisatie en afschalen van de coronamaatregelen.

Financiën

Percentage tijdig betaalde facturen

Realisatie 2021: 91%
Realisatie 2022: 90%

 

Aantal facturen 

2021: 270.735
2022: 258.750

De gemeente stuurt nadrukkelijk aan op het tijdig betalen van haar leveranciers.  Dat houdt in dat de betaling van een factuur binnen 30 dagen plaatsvindt.

 

Juridisch

Aantal bezwaarschriften

Realisatie 2021: 13.186 waarvan 9% gegrond verklaard, 23% tegemoet gekomen
Realisatie 2022: 11.122 waarvan 6% gegrond verklaard, 20% tegemoet gekomen

 

Informatievoorziening en IT

ICT-kosten

Realisatie 2021: € 159 miljoen
Begroting 2022: € 166 miljoen
Realisatie 2022: € 171 miljoen

De concernbrede ICT-kosten bedragen € 171 mln. Dit is inclusief € 3 mln. aan geactiveerde arbeidskosten. De ICT-kosten zijn circa € 5 mln. hoger dan de laatste prognose. De hogere kosten zijn te verklaren door project GREAT, waarvoor dekking in de begroting aanwezig is (onttrekking uit de bestemmingsreserve Cloudkosten).

 

ICT-kosten per fte

Realisatie 2021: € 11.963
Realisatie 2022: € 12.108

 

Volwassenheid Informatiehuishouding

Hybride processen: 23,8% (norm <20%)
Gedigitaliseerde (primaire) processen: 27% (norm 45%)
Geactualiseerde processen totaal: 46% (norm 55%)
Geactualiseerde processen risicocategorie 3 (high risk): 92%  (norm 100%)

Hybride processen hebben naast een digitale stroom ook een papierstroom. Het streven is dit aantal te minimaliseren. Het percentage processen vastgelegd InformatieBeheer-proof-systemen, wordt ‘digitaliseringsgraad’ genoemd. Het aandeel geactualiseerde beschreven processen bepaalt mede de volwassenheid informatiehuishouding. Streven is om alle relevante werkprocessen om te zetten naar digitale dossiers, waarvan de categorie 3 processen (de kritische bedrijfsprocessen) voor 100% zijn geïdentificeerd en vastgelegd in het Procesplein.

 

ICT-dienstverlening

Aantal accounts per 31-12-2022: 19.734
Beschikbaarheid ICT gemiddelde jan t/m dec: 99,5% (norm 99,5%)
ICT-middelen per 31-12-2022: 16.042 smartphones, 12.806 laptops, 6.676 tablets

Het aantal accounts zijn ook de accounts van de Raad, Wijkraden, Commissies en Fracties meegenomen.

 

Privacy en AVG

Aantal datalekken

Realisatie 2021: 253, waarvan 67 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 2022: 231, waarvan 60 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens in handen – of mogelijk in handen - zijn gekomen van onbevoegden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door een verkeerd geadresseerde brief of e-mail. 
 

Recht van betrokkenen

Realisatie 2021: 336 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 34%
Realisatie 2022: 128 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn is niet bekend

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt burgers de mogelijkheid om de eigen persoonsgegevens in te zien. Het aantal verzoeken daartoe is gedaald sinds 2021. 

 

Afhandeling Woo-verzoeken

Realisatie 2021: 368 Wob-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 70%
Realisatie 2022: 315 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 61%

In 2022 is procent van de Woo verzoeken (Wet Open Overheid) tijdig afgehandeld. Dat is licht gedaald ten opzichte van 2021 (70 procent). De belangrijkste reden is dat de afhandeltermijn is verkort van 8 naar 6 weken. Deze kortere termijn staat in de Wet open overheid. Deze wet trad op 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De langere afhandeltijd is een landelijke trend. Het streven is om de verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen, daarom is ook een centraal Woo team opgericht om de verzoeken sneller te kunnen afhandelen. Daarnaast wordt met verdere proces optimalisatie d.m.v. automatisering en digitalisering  gewerkt om waar mogelijk aan de norm van 6 weken te voldoen.

 

Voor een uitgebreide toelichting op de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de Paragaaf Bedrijfsvoering.