Jaarstukken 2022

Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 148

Voortgang 2022

Openbaar groen

Collegetarget meer groenIn deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026.

Er is geen mijlpaal voor 2022.

De collegedoelstelling 2018-2022 om ten opzichte van 2018 in 2022 20 hectare groen aan de stad toe te voegen, is behaald. Er is zelfs 21,5 hectare aan groen bijgekomen. Het huidige college heeft deze doelstelling ook opgenomen voor 2022-2026. Voor 2026 is het doel 20 hectare groen méér te realiseren ten opzichte van 2022.

De ecologische verbinding tussen het Eiland van Brienenoord en het park De Twee Heuvels is in 2022 opgeleverd. De twee andere ecologische verbindingen, langs de Heemraadsingel naar het Vroesenpark en de Steilrand (van de Rotte naar de Schie en Landgoed De Tempel) zijn uitgewerkt naar eenvoudig uit te voeren projecten en moeten leiden tot groenblauwe verbindingen. Uiterlijk 2026 moeten deze klaar zijn. Ook het levendiger, aantrekkelijker en natuurlijker maken van de oevers van de Rotte en de Nieuwe Maas moeten dan gereed zijn .

Ook de stadsprojecten Stadsparken worden verder uitgewerkt en dragen bij aan het ontwikkelen van Groen in de stad.

 

Milieu 

De inzet op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, bodem en omgevingsveiligheid is onverminderd van belang, voor een gezonde leefomgeving. Een succes is dat Rotterdam nu voldoet aan de Europese wettelijke norm voor stikstofdioxide (NO). Vermindering van de luchtverontreiniging blijft nog steeds noodzakelijk. De gemeente zet de maatregelen uit de Koersnota Schone Lucht 2019-2022 door.

 

Ruimtelijke ordening

Na de vaststelling van de omgevingsvisie in december 2021 is opdracht gegeven voor een uitvoeringsstrategie en een kader voor monitoring en evaluatie. Een eerste ambtelijke versie van een uitvoeringsagenda bij de omgevingsvisie kwam in maart 2022 gereed, met als titel ‘Op weg naar een uitvoeringsstrategie’. Deze was opgesteld als achtergronddocument voor de formatie. In overleg met de verantwoordelijk wethouder wordt een kader voor monitoring en evaluatie en een verdere concretisering van de uitvoeringsstrategie uitgewerkt. Met de omgevingsvisie ‘De Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen’ is ingezet op ‘goede groei’. De omgevingsvisie is als juridisch kaderstellend document benut bij de ontwikkeling van diverse gebieden en projecten. Voor drie in de omgevingsvisie genoemde gebieden - Zuid, Binnenstad en A tot Z – komt er een aparte uitwerking van de omgevingsvisie, elk met een eigen inhoud en karakter.

 

Mobiliteit

In de eerste maanden van 2022 zijn de coronamaatregelen stapsgewijs opgeheven. Hierna zijn de verplaatsingspatronen in de stad naar een nieuw normaal veranderd. In de laatste maanden van het jaar is zich gaan aftekenen wat dit nieuwe normaal is. Het fietsgebruik in Rotterdam nam toe tot 100-120% in vergelijking met de situatie voor de corona-uitbraak. Het autogebruik in en rond de stad nam licht af, tot ongeveer 90%. Het gebruik van het openbaar vervoer is scherper gedaald en schommelt nu rond de 85%. De RET verwacht groei, maar wel in een lager tempo dan voor de corona-uitbraak. De gemeente blijft de ontwikkelingen monitoren.

In november rondde Rotterdam de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-verkenning (https://oeververbindingen.nl/app/uploads/Integraal-verkenningenrapport-en-milieueffectrapport.pdf) af voor de oeververbindingen. Deze verkenning is uitgevoerd met het Rijk, de provincie Zuid-Holland en andere partijen. In de verkenning is een voorkeursalternatief vastgesteld. In Rotterdam gaat het om een nieuwe stadsbrug over de Nieuwe Maas waarover snel en vaak openbaar vervoer gaat rijden. Ook fietsers, voetgangers en in beperkte mate automobilisten kunnen deze brug gebruiken. Onderdeel van het pakket is een permanent station Stadionpark en aanpassingen aan de A16 Van Brienenoord-corridor en de Algera-corridor. Al deze maatregelen moeten meer woningbouw mogelijk maken in de Oostflank, evenals de verdere ontwikkeling van Rotterdam Zuid.

Het college heeft in maart 2022 de planstudie vastgesteld voor hoogwaardig openbaar vervoer Maastunnelcorridor. Ook het concept voor kortetermijnmaatregelen voor de nieuwe hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal is vastgesteld. Verder is opdracht gegeven om en alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om in januari 2024 de versnelde busdienst via het Maastunneltracé te laten starten. Daarnaast is het verkeersbesluit voorbereid waarmee begin 2023 voor meerdere doelgroepen de vrije rijstrook is opengesteld.

We hebben op diverse locaties in de stad betaald parkeren ingevoerd of betaaltijden uitgebreid. De P+R Noorderhelling (500 parkeerplaatsen) is in gebruik genomen. Op 1 december 2022 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de verdere uitbreiding betaald parkeren inclusief een indicatieve planning van de uitrol van betaald parkeren binnen de ring voor de komende jaren. Dit gaat om nieuwe gebieden en om uitbreiding betaaltijden in al bestaande gebieden. 

Collegetarget verbeteren verkeersveiligheidWe verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Er is geen mijlpaal voor 2022.

Realisatie 2022: 10 blackspots

De jaarlijkse aanpak van de meest verkeersonveilige locaties heeft in 2022 plaatsgevonden op basis van programmering zoals beschreven in het beleidsplan Rotterdam Veilig Vooruit. Dit heeft op vijftien locaties in de gemeente in verbetermaatregelen op straat geresulteerd. Maatregelen zijn een doelmatige ingreep om het geanalyseerde verkeersveiligheidsprobleem effectief aan te pakken. Bij de verdere uitwerking en rapportage over het collegetarget verkeersveiligheid 2022 – 2026, wordt gekeken welk deel van de aangepakte locaties voldoet aan de eisen van de aanpak van de daadwerkelijk ’30 meest verkeersonveilige locaties in de stad’. Met de sanering van 10 blackspots in 2022 liggen we op schema om de collegetarget te halen.

In juli 2022 is een zomeroffensief tegen ‘verkeersaso’s’ gehouden. Hiervoor zijn onder meer zes straten, parkeerterreinen en kades op de juiste momenten afgesloten. Twee extra flitscamera’s en een lawaaiflitser zijn geplaatst. Het doel was overlast tegen te gaan van opzettelijk te hard rijden, geluidsoverlast en vervelend rondhangen rond auto’s.

 

Wonen en bouwen

Afspraken wonen 

Het Rijk, de provincie en de regio leggen sterke nadruk op de bouw van voldoende en betaalbare woningen. Het Rijk streeft naar een sterkere landelijke regie op de realisatie van de woningbouwopgave. Hiervoor zet het Rijk verschillende programma’s in, waaronder de programma’s ‘Woningbouw’, ‘Een thuis voor iedereen’ en ‘Betaalbaar wonen’.

In de zomer van 2022 hebben het Rijk, Aedes (vereniging van woningcorporaties), Woonbond en VNG landelijke prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de inzet van de beschikbare financiën na afschaffing van de verhuurderheffing.

In oktober van 2022 zijn er samenwerkingsafspraken over de woningbouw gemaakt tussen het Rijk en de provincie Zuid-Holland. Deze afspraken moeten begin 2023 leiden tot regionale woondeals. Daarbij zijn ook gemeenten en woningcorporaties betrokken. Het regioakkoord dat de samenwerkende gemeenten en de woningcorporaties in de regio Rotterdam in maakten, is hiervoor het uitgangspunt. Deze regionale woondeals worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 getekend.

 

Collegetarget bouw nieuwe woningen: Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment

Realisatie 2021: 4.735

Begroting 2022: 3.500-4.000

Realisatie 2022: 3.005 (waarvan 10% in het sociale segment, 27% in het middensegment)

In 2022 is de bouw gestart van 3005 woningen: ongeveer 10% in het sociale segment, 26% in het middensegment, 25% in het hoger segment en 23% in het topsegment. Voor ca 16% van de woningen is het prijsniveau nog niet bekend. Vooral het achterblijven in het betaalbaar segment (sociaal en midden) is zorgelijk en vraagt extra maatregelen. Denkbaar zijn afspraken met corporaties, plaatsing van flexwoningen en verkoop van gemeentegrond voor de bouw van veel betaalbare woningen.

De zich nu snel op elkaar volgende negatieve ontwikkelingen op de woningmarkt hebben grote gevolgen voor de daadwerkelijke bouw van betaalbare woningen. Hoewel het percentage betaalbare woningen over heel 2022 gestegen is ten opzichte van de eerste twee kwartalen van dat jaar, is het gewenste aandeel van 20% sociaal segment en 35% middensegment niet gerealiseerd. Het is nog steeds de verwachting dat de percentages over het geheel van de collegeperiode 2022 tot 2026 behaald worden.

Het aantal woningen waarvoor een vergunning aangevraagd is, is fors lager dan voor 2022 was verwacht. De daadwerkelijke bouw van woningen staat onder druk. Dit komt door een combinatie van oorzaken:

  1. Stijgende bouwkosten door de krappe arbeidsmarkt en door schaarste in materialen.  
  2. Afvlakkende woningmarkt door de sterk gestegen hypotheekrentes en hoge inflatie, die zorgen voor vermindering van de koopkracht. De verkoopsnelheid van woningen is ingezakt, projectontwikkelaars wachten met de bouw op het behalen van voorverkooppercentages.
  3. Toenemende voorzichtigheid bij investeerders door de aangekondigde regulering van de vrije sector. Het Rijk geeft geen duidelijkheid hoe deze regulering uitpakt en in welke deze de geplande investeringen in de vrije huursector raakt.

 

Erfpacht

Met de woningcorporaties Havensteder en Woonstad is in 2022 een overeenkomst gesloten tot eeuwigdurende afkoop van erfpachtcanonverplichtingen. De hieruit voortvloeiende baten worden verantwoord over de jaren 2022 en 2023. Een deel van de opbrengst heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 een bestemming gekregen. Het restant wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor.

 

Zie ook de paragraaf grondbeleid voor onder andere een toelichting op de marktontwikkelingen woningbouw en werklocaties en het resultaat op de grondexploitatieportefeuille.