Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Integraal ontwikkelen van de stad Pagina 150

Doel: Samen met Rotterdammers de stad integraal verder ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

 • Werken met de Omgevingswet en uitvoering geven aan de doelen van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie Rotterdam staan opgaven waar de stad voor staat. De koers en hoofdkeuzes geven richting hoe de gemeente hiermee omgaat. Uitwerken van deze doelen in samenspraak met bewoners, ondernemers en gebruikers van de stad.
 • Een zo gunstig mogelijke balans vinden tussen maatschappelijke opbrengsten en financieel resultaat. De gemeente krijgt geld door bijvoorbeeld grond te verkopen, erfpacht om te zetten of een bestemmings- of omgevingsplan aan te passen. Dit geld kan de gemeente gebruiken voor nieuwe plannen. Soms neemt de gemeente met lagere opbrengsten genoegen, als dat een maatschappelijk doel dient, zoals het bouwen meer betaalbare woningen.
 • Voorbereiding en uitvoering geven aan gebiedsontwikkelingen. Plannen maken voor elk gebied en wijk en waar nodig nieuwe ontwikkelingen voorbereiden. Dit gebeurt samen met bedrijven en andere organisaties.  In de wijken komen de opgaven rond wonen, werken en verblijven samen. De uitvoering gebeurt in samenspraak met de stad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Omgevingswet 

 • Werken in de geest van de Omgevingswet door het maken van een uitvoeringsstrategie of omgevingsvisie, gekoppeld aan meerjarige investeringen. Medefinanciering zoeken bij andere partners en overheden.
 • Actualisatie van de omgevingsvisie, als dat nodig blijkt. Waar nodig trekt de gemeente samen op met provincies en het Rijk.

Balans maatschappelijke opbrengsten en financieel resultaat

 • We starten ruimtelijke ontwikkelingen en sturen daarop door gemeentelijk grondbeleid. Afhankelijk van de situatie is dit verwerving, Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg), onteigening, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden. Passieve sturing door contractbeheer en uitdagingen van de markt uit om nieuwe ontwikkelingen te realiseren en te financieren die passend bij de gemeentelijke prioriteiten.
 • Vertaling van de gemeentelijke ambities naar grondexploitaties. Sturing via de eigen grondexploitaties op Goede Groei. Veel ontwikkelingen vinden plaats op grond die niet in eigendom is van de gemeente. Daarom stroomlijnt de gemeente deze initiatieven. Samen vormen de gemeentelijke en particuliere ontwikkelingen de verstedelijkingsopgave.
 • De gemeenteraad krijgt hierover verschillende rapportages, zoals de Monitor Grondexploitaties.

Gebiedsontwikkelingen

 • Rotterdammers meer betrekken bij de inrichting en leefbaarheid van hun wijk. Ze hebben meer zeggenschap over hun wijk, met buitenruimte en mobiliteit als aandachtspunten.
 • Bouwen van 3.500 tot 4.000 woningen per jaar, inclusief circa 400 studentenkamers. Daarbij is de gemeente afhankelijk van bouwondernemingen en andere marktpartijen, en van woningbouwcorporaties.
 • Als basis hiervoor: goede monitoring van de woningvoorraad als geheel, naar prijssegment en eigendomssituatie. De prijsontwikkeling binnen de particuliere voorraad huur- en koopwoningen krijgt bijzondere aandacht.
 • In samenhang met de woningbouw werken aan voldoende werklocaties (programma Economische Ontwikkeling), groen- en maatschappelijke voorzieningen (programma Maatschappelijke Ontwikkeling) om ‘goede groei’ mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een groennorm op te nemen bij de eisen voor nieuwbouw.
 • Een zo integraal mogelijke uitvoering op wijkniveau van de vele verschillende beleidsdoelstellingen van de gemeente.
 • Bouw van een nieuwe studentencampus. De gemeente dringt er bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rotterdame hogescholen op aan hun verantwoordelijkheid te nemen voor de huisvesting van studenten uit binnen- en buitenland.
 

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget bouw nieuwe woningen: Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment   3.500 -4000
 

3.005

(10% sociaal - 26% midden)

7.000 - 8000

10.500-12.000

 

14.000 – 16.000

 
400 studentenkamers   400 0 800 1.200 1.600 1.600

Toelichting indicatoren

Collegetarget bouw nieuwe wonigen

De woningbouwproductie in 2022 is uitgekomen op de startbouw van 3.005 woningen. Hiervan is 10% in het sociale segment gerealiseerd en 26% in het middensegment. Hiermee heeft het college de gewenste tussendoelstelling niet behaald. In 2022 zijn geen studentenwoningen gestart met de bouw, dit was reeds te verwachten op basis van de planvoorraad, de studentenwoningen zijn gepland in de jaren 2023 tot 2026. Op basis van de omvang van de totale planvoorraad blijft het streven om zowel voldoende woningen als voldoende studentenwoningen te realiseren. De opgelopen achterstand wil het college in de komende jaren inlopen.

Sinds de zomer van 2021 kent de bouwopgave een flinke tegenwind, vooral door stijgende bouwkosten, schaarste aan bouwmaterialen, toenemende arbeidsschaarste bij gemeente, adviseurs en bouwbedrijven en verder een oplopende kapitaalrente en een afzwakkende woningmarkt. Zeker de corporaties hebben voor hun sociale woningbouwopgave last van de gestegen bouwkosten en de beschikbaarheid van bouwbedrijven. De planvorming van locaties voor sociale woningbouw ligt voor de komende jaren wel op schema. De verwachting is dan ook dat ook de sociale doelstelling over de gehele collegeperiode gehaald wordt.

Het college werkt met ontwikkelaars, bouwers en beleggers aan een doorbouwakkoord. Daarin staan maatregelen om de huidige tegenwind in de bouwopgave het hoofd te bieden.